ADMISSIÓ ESO

Informació

Han de participar en el procés d'admissió d'ESO:

L'alumnat de 6è de Primària procedent del centre adscrit a l'IES Laurona (CEIP Sant Vicent Ferrer de Llíria) NO haurà de participar en el procediment d'admissió. Formalitzarà directament la matrícula en la secretaria de l'IES Laurona, del 25 de juny de 2021 al 8 de juliol de 2021.

La resta d'alumnat que vulga accedir al centre per primera vegada, haurà de participar en el procés d'admissió presentant una única sol·licitud per via telemàtica.

El procés d'admissió en totes les etapes educatives es farà telemàticament. Per a fer-ho cal accedir en la pàgina web que ha habilitat la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, llegir acuradament tota la informació i seguir els passos que en la mateixa s'indiquen.

RECORDEU: Admissió NO significa matriculació. Són dos actes diferents: en el primer sol·licitem plaça i, si ens la concedeixen, formalitzem la matrícula. En la matrícula hem d'aportar tot el que ens demane el centre dins dels terminis establerts. Si no es formalitza la matrícula es perd la plaça adjudicada.

• Requisit acadèmic ESO (segons RESOLUCIÓ de 29 de març de 2021, del director general de Centres Docents):
1. Quan l'alumnat participant es desplace entre centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, el centre en el que està matriculat enviarà a través de l'aplicació informàtica ITACA, la informació relativa a la promoció o compliment del requisit acadèmic al centre al qual desitge incorporar-se, dins del termini establit en els annexos d'aquesta resolució.
2. L'alumnat participant inclòs en els col·lectius que s'indiquen a continuació haurà d'aportar en el centre de primera opció i dins del termini marcat en els annexos d'aquesta resolució, l'acreditació expedida pel centre d'origen en la qual constarà, segons siga el cas, la superació dels ensenyaments que permeten l'accés a l'ensenyament sol·licitat i, en el seu cas, la nota mitjana obtinguda:
– Alumnat no matriculat durant el curs 2020-2021 en centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.