Cicles Formatius

5 de juny de 2020
Publicado en

GRAU MITJÀ

Gestió Administrativa

Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

– Calçat i Complements de Moda

GRAU SUPERIOR

Administració i Finances

– Automatització i robòtica industrial

Sistemes Electrotècnics i Automatitzats

Disseny i Producció de Calçat i Complements

– Patronatge i Moda

Cicle Superior de Patronatge i Moda

5 de juny de 2020
Publicado en

patronaje e2d03

Grau Superior 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Dissenyador tècnic de patronatge amb CAD/CAM. Dissenyador tècnic de confecció amb CAD/CAM. Tècnic de desenrotllament de productes de confecció (I+D+i). Tècnic en desenrotllament del producte. Encarregat d’oficina tècnica. Modelista-patronista de pelleteria. Modelista-patronista de peces de roba. Modelista-patronista-escalador de barrets i gorres. Patronista-escalador de peces de roba. Tècnic en confecció industrial. Tècnic en fabricació d’articles de pell i cuiro. Tècnic en control de qualitat de confecció. Tècnic en control de qualitat en indústries de pell i cuiro. Tècnic d’organització. Cap de fabricació. Cap de qualitat. Cap de secció. Cap d’equip.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

 1. Materials en tèxtil, confecció i pell.
 2. Tècniques en confecció.
 3. Processos de confecció industrial.
 4. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.
 5. Patronatge industrial en tèxtil i pell.
 6. Formació i orientació laboral.
 7. Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

 1. Organització de la producció en confecció industrial.
 2. Moda i tendències.
 3. Anàlisi de dissenys en tèxtil i pell.
 4. Elaboració de prototips.
 5. Industrialització i escalat de patronatge.
 6. Empresa i iniciativa emprenedora.
 7. Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 8. Formació en Centres de treball: 440 hores
 9. Projecte de patronatge i moda.

COM S’ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

 • Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.
 • Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .
 • Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.
 • Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN PATRONATGE I MODA.

El títol de Tècnic Superior en Patronatge i moda permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

TITULACIONS EQUIVALENTS

 • Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:
 • Tècnic Especialista en Confecció Industrial e Peces Exteriors (Moda i Confecció). (FP2)
 • Tècnic Especialista en Confecció Industrial de Peces Interiors (Moda i Confecció). (FP2)
 • Tècnic Especialista en Confecció a Mesura de Senyora (Moda i Confecció). (FP2)
 • Tècnic Especialista en Producció en Indústries de la Confecció (Moda i Confecció). (FP2)
 • Tècnic Especialista en Sastreria i Modisteria (Moda i Confecció). (FP2)
 • Tècnic Especialista en Confecció de Teixits (Moda i Confecció). (FP2)
 • Tècnic Superior en Patronaje. LOGSE)
 • Tècnic Superior en Processos de Confecció Industrial. (LOGSE)
RD 954/2008 BOE 23/06/2008 Currículum C.V. Accés a través de prova Horari

Cicle Superior d’Automatització i robòtica

5 de juny de 2020
Publicado en

robotica 29c8c

Grau Superior 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Cap d’equip de supervisió de muntatge de sistemes d’automatització industrial. Cap d’equip de supervisió de manteniment de sistemes d’automatització industrial. Verificador d’aparells, quadros i equips elèctrics. Cap d’equip en taller electromecànic. Tècnic en organització de manteniment de sistemes d’automatització industrial. Tècnic de posada en marxa de sistemes d’automatització industrial. Projectista de sistemes de control de sistemes d’automatització industrial. Projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d’automatització industrial. Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d’automatització industrial. Programador-controlador de robots industrials. Tècnic en disseny de sistemes de control elèctric. Dissenyador de circuits i sistemes integrats en automatització industrial.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

 1. Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics.
 2. Sistemes seqüencials programables.
 3. Sistemes de mesura i regulació.
 4. Sistemes de potència.
 5. Documentació tècnica.
 6. Informàtica industrial.
 7. Formació i orientació laboral.
 8. Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

 1. Sistemes programables avançats.
 2. Robòtica industrial.
 3. Comunicacions industrials.
 4. Integració de sistemes d’automatització industrial.
 5. Empresa i iniciativa emprenedora.
 6. Projecte d’automatització i robòtica industrial.
 7. Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 8. Formació en Centres de Treball.

COM S’ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

 • Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.
 • Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .
 • Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.
 • Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL.

El títol de Tècnic Superior en Automatització i Robòtica industrial permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

TITULACIONS EQUIVALENTS:

 • Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:
 • Tècnic Especialista en Operadors de Quadro i Automatismes, branca Electricitat i Electrònica. (FP2)
 • Tècnic Especialista en Instrumentació i Control, branca Electricitat i Electrònica. (FP2)
 • Tècnic Especialista en Robòtica i Automàtica, Mòdul Professional Experimental nivell III branca Electricitat i Electrònica. (FP2)
 • Tècnic Especialista en Sistemes Automàtics, Mòdul Professional Experimental nivell III branca Electricitat i Electrònica. (FP2)
 • Tècnic Superior en Sistemes de Regulació i Control Automàtics. (LOGSE)
RD 1581/2011 (BOE 15/12/2011 Correccions Currículum C.V. Accés a través de prova Horari

ESO

25 d'abril de 2015
Publicado en

En els 4 cursos:

– Programa d’ensenyament en valencià (PEV)

– Programa d’incorporació progressiva al valencià (PIP)

Batxillerat

25 d'abril de 2015
Publicado en

Actualment hi ha 3 grups en Primer y 2 grups en Segon.

 • Modalitat de Ciències i Tecnologia
 • Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials

En els 2 cursos d’ambdues modalitats:

 • Programa d’ensenyament en valencià (PEV)
 • Programa d’incorporació progressiva al valencià (PIP)

Programa Formatiu de Qualificació Bàsica de Educació Especial

25 d'abril de 2015
Publicado en

El nombre d’alumnes d’aquest curs serà d’un màxim de 15 alumnes.

La planificació horària és de forma continuada (concretament de 08:00h a 15:00h), distribuïda en sessions de:

MÒDULS FORMATIUS DE CARÀCTER GENERAL. Realitzada en 14 hores setmanals.

Mòdul Lingüístico-Social (6 hores).
Mòdul Científico-Matemático (6 hores).
Mòdul de Formació i Orientació Laboral (1 hora).
Mòdul de Prevenció de Riscos Laborals i Qualitat Mitjà (1 hora).

MÒDULS PROFESSIONALS ESPECÍFICS. Realitzant activitats individuals, amb un total d’11 hores setmanals.

Informació i atenció al client en servicis d’arreglaments i adaptacions d’articles en tèxtil i pell (2 hores).
Arreglaments en peces de roba i roba de llar (2 hores).
Materials i servicis en reparació de calçat i marroquineria (2 hores).
Reparació d’articles de marroquineria (2 hores).
Reparació de calçat (3 hores).

MÒDUL PROFESSIONAL DE FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL en el segon curs, de 120 hores.

TUTORIA. 1 hora setmanal i desplegue d’1 hora amb Reparació de calçat els divendres de 11:05 a 12:00.

MÒDULS OPTATIUS. Amb 4 hores setmanals.

Activitat física i esport (2 hores).
Dramatització i teatre (2 hores).

TOTAL A LA SETMANA 30 HORES.

Cicle Superior de Disseny i Producció de Calçat i Complements (LOE)

25 d'abril de 2015
Publicado en

FST 1 1024x622 d7b67

Grau Superior 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR?

Dissenyador tècnic d’indústria auxiliar. Dissenyador tècnic de calçat. Dissenyador tècnic d’articles de marroquineria. Tècnic de patronatge amb CAD/CAM. Patronista-escalador de calçat. Patronista d’articles de marroquineria. Modelista-patronista-ajustador de calçat. Modelista-patronista d’articles de marroquineria. Tècnic de desenrotllament de productes de calçat (I+D+I). Tècnic en desplegament de productes de marroquineria (I+D+I). Tècnic en fabricació de calçat. Tècnic en fabricació d’articles de marroquineria. Tècnic en control de qualitat en indústries del calçat i la marroquineria. Tècnic d’organització. Encarregat d’oficina tècnica. Cap de fabricació. Supervisor de qualitat. Controlador de producció. Cap de qualitat. Cap de secció. Cap d’equip.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

 1. Ajust i patronatge de calçat i complements.
 2. Calçat i tendències.
 3. Materials en tèxtil, confecció i pell.
 4. Disseny tècnic de calçat i complements.
 5. Formació i orientació laboral.
 6. Industrialització de patrons de calçat.
 7. Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

 1. Elaboració de prototips.
 2. Anàlisi de dissenys en tèxtil i pell.
 3. Organització de la producció en confecció industrial.
 4. Processos de producció de calçat.
 5. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.
 6. Empresa i iniciativa emprenedora.
 7. Projecte de Disseny i producció de calçat i complements.
 8. Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 9. Formació en Centres de Treball.

COM S’ACCEDIX?

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE modalitat BCT ó BA, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS, BT ó BA. De Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI ó BA; o haver superat l’opció A o B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció C o D de COU o el Preu superat . Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

Si s’acredita estar en possessió d’un títol de Tècnic relacionat amb aquell al qual es desitja accedir, el requisit d’edat per a la realització de la prova serà tindre díhuit anys, o complir-los durant l’any en curs.

 

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN DISSENY I PRODUCCIÓ DE CALÇAT I COMPLEMENTS.

El títol de Tècnic Superior en Disseny i producció de calçat i complements permet l’accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en els condicions d’admissió que s’establisquen.

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic Especialista en Fabricació del Calçat, branca Pell. (FP2)

RD 689/2010 BOE 12/06/2010 Currículum CV Accés a través de prova Horari

Formació Professional Bàsica

11 de novembre de 2014
Publicado en

 

 

 

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_es.cfm
Amb la participació de la Unió Europea i el Fons Social Europeu.

Cicle Mitjà de Calçat i Complents de Moda (LOE)

26 de juliol de 2014
Publicado en

calzadoycomplementosdemoda aa0fd

 

Grau Mitjà de 2000 hores.

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR?

Tallador d’articles de pell i cuir. Preparador/cosidor de pell i cuir (aparador). Muntador-acabador de marroquineria. Muntador-acabador de calçat. Reparador de calçat i marroquineria. Guarnicioner. Sabater de calçat a mida.

MÒDULS PROFESSIONALS:

Primer curs:

 1. Calçat i tendències.
 2. Principis de manteniment electromecànic.
 3. Tallat de materials.
 4. Matèries tèxtils i pell.
 5. Confecció industrial.
 6. Anglés Tècnic I.
 7. Formació i orientació laboral.

Segon curs:

 1. Muntat i acabat d’articles de marroquineria.
 2. Muntat i acabat de calçat.
 3. Processos d’elaboració de calçat a mida.
 4. Tècniques de fabricació de calçat a mesura i ortopèdic.
 5. Transformació de calçat per a espectacles.
 6. Empresa i iniciativa emprenedora.
 7. Anglés Tècnic II.
 8. Formació en Centres de Treball.

COM S’ACCEDIX?

Accés directe:

 • Graduats en Educació Secundària Obligatòria.
 • Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).
 • Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).
 • Tindre el 2n de BUP aprovat.
 • Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.
 • Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.
 • Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: TÈCNIC EN CALÇAT I COMPLEMENTS DE MODA.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.
O continuar altres estudis de Formació Professional.
 

RD 257/2011 28-02-2011

Currículo C.V. Acceso mediante prueba Horari

Cicle Superior de Sistemes Electrotècnics i Automatitzats (LOE)

29 de desembre de 2013
Publicado en

imageselectri

Grau Superior 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR?

Tècnic en projectes electrotècnics. Projectista electrotècnic. Projectista d’instal·lacions d’electrificació en baixa tensió per a vivendes i edificis. Projectista d’instal·lacions d’electrificació en baixa tensió per a locals especials. Projectista d’instal·lacions d’enllumenat exterior. Projectista de línies elèctriques de distribució d’energia elèctrica en mitjana tensió i centres de transformació. Projectista en instal·lacions d’antenes i de telefonia per a vivendes i edificis. Coordinador tècnic d’instal·lacions electrotècniques de baixa tensió per als edificis. Tècnic de supervisió, verificació i control d’equips i instal·lacions electrotècniques i automatitzades. Tècnic supervisor d’instal·lacions d’enllumenat exterior. Capatàs d’obres en instal·lacions electrotècniques. Cap d’equip d’instal·ladors de baixa tensió per a edificis. Coordinador tècnic de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior. Tècnic en supervisió, verificació i control d’equips en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior. Capatàs d’obres en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior. Encarregat d’obres en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior. Cap d’equip d’instal·ladors en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior. Gestor del manteniment d’instal·lacions elèctriques de distribució i enllumenat exterior.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

 1. Documentació tècnica en instal·lacions elèctriques.
 2. Sistemes i circuits elèctrics.
 3. Desenrotllament de xarxes elèctriques i centres de transformació.
 4. Configuració d’instal·lacions domòtiques i automàtiques.
 5. Configuració d’instal·lacions elèctriques.
 6. Gestió del muntatge i del manteniment d’instal·lacions elèctriques.
 7. Formació i orientació laboral.

Segon curs:

 1. Processos en instal·lacions d’infraestructures comunes de telecomunicacions.
 2. Tècniques i processos en instal·lacions elèctriques.
 3. Tècniques i processos en instal·lacions domòtiques i automàtiques.
 4. Empresa i iniciativa emprenedora.
 5. Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats.
 6. Formació en Centres de Treball.

COM S’ACCEDIX?

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

 • Estar en possessió del títol de Batxiller LOE modalitat de Ciències i Tecnologia, de Batxiller LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, B de COU.
 • Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE.
 • Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental.
 • Opcions C, D de Cou o Preu superats.
 • Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.
 • Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

Si s’acredita estar en possessió d’un títol de Tècnic relacionat amb aquell al qual es desitja accedir, el requisit d’edat per a la realització de la prova serà tindre díhuit anys, o complir-los durant l’any en curs.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS.

El títol de Tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats permet l’accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en els condicions d’admissió que s’establisquen. 

TITULACIONS EQUIVALENTS 

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

 • Tècnic Especialista en Màquines Elèctriques, branca Electricitat i Electrònica. (FP2)
 • Tècnic Especialista en Instal·lacions i Línies Elèctriques, branca Electricitat i Electrònica. (FP2)
 • Tècnic Especialista en Electricitat Naval, branca Electricitat i Electrònica. (FP2)
 • Tècnic Superior en Instal·lacions Electrotècniques. (LOGSE)

 

RD 1127/2010 BOE 08/10/2010 Currículum CV Accés a través de prova Horari