Proves d’Accés a Cicles Formatius 2024

INSTRUCCIONS D’INSCRIPCIÓ A PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS

[Instruccions Model 046] [Formulari CFGM]  [Formulari CFGS] [Normativa: Resolució 2024/981]

Tota la documentació s’entregarà al centre, o s’enviarà per correu electrònic a 46001199.secretaria@edu.gva.es

En l’assumpte del correu s’han d’indicar les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant

IMPORTANT: A part de fer la inscripció a la prova d’accés també has de fer l’ADMISSIÓ AL CICLE.

Atenció A Persones En Situació De Dependència (APSD) Grau Mitjà
Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX) Grau Mitjà
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX) Grau Superior
Desenvolupament d’Aplicacions Web (DAW) Grau Superior
Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM) Grau Superior
Educació Infantil (EI) Grau Superior
Integració Social (IS) Grau Superior
Guia, Informació i Assistències Turístiques (GIAT) Grau Superior

D.O.G.V. núm. 9785 2/02/2024

REQUISITS:

• Totes les persones que no complisquen els requisits acadèmics d’accés directe a un cicle formatiu.
Proves de grau mitjà: tindre 17 anys o fer-los l’any 2024.
Proves de grau superior: tindre 19 anys o fer-los l’any 2024, o 18 anys en el cas de tindre un títol de tècnic o tècnica de Formació Professional. La titulació s’haurà d’acreditar en el moment de la sol·licitud per a la inscripció.

CALENDARI D’INSCRIPCIÓ:

Del 20-MARÇ AL 28-MARÇ

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ:

Tota la documentació ha de ser enviada signada degudament (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en el qual es desitja fer la prova, en l’assumpte del qual s’han d’indicar les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol•licitant. 

Els models de sol·licitud es recullen en els annexos III i IV de la resolució, que inclou la declaració responsable de no reunir els requisits d’accés directe a Formació Professional.

DOCUMENTACIÓ:
– Sol·licituds de participació
– Menor de 18 anys algun dels documents següents: DNI, targeta d’identitat d’estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d’estrangers, certificat d’empadronament en un municipi, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.
– Major de 18 anys algun dels documents següents: DNI, targeta d’identitat d’estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d’estrangers, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.
– Declaració responsable que no es compleixen els requisits d’accés directe per altres quotes, i que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle compliren els requisits, renunciarien a l’accés per prova, fins i tot en el cas d’haver-la superat. (Annex V )
– Justificant d’haver pagat la taxa corresponent.

http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/val/tasas.asp?idf=PRUEBAS
IMPORTS: GRAU MITJÀ 5,89 € GRAU SUPERIOR 8,84 €

– Si escau, la documentació justificativa relacionada en l’apartat huité i catorze d’aquesta resolució.

CALENDARI D’ACTUACIONS I REALITZACIÓ DE LES PROVES:
Publicació llistes provisionals d’admesos a la prova: 24 d’abril
Entrega de documentació justificativa d’exempció: del 20 de març al 28 de juny
Publicació llistes definitives d’admesos a la prova: 3 de maig
Realització Prova de Grau MITJÀ I SUPERIOR: 20 i 21 de maig
Publicació provisional qualificacions: 31 de maig
Publicació definitives qualificacions: 7 de juny
Lliurament de certificats de la prova: 10 a 28 de juny

LLOC DE REALITZACIÓ:
• Serà realitzada en el centre on es lliure la sol·licitud.

HORARI DE LES PROVES

IMPORTANT
A part de fer la inscripció a la prova d’accés també has de fer l’ADMISSIÓ AL CICLE.