Preguntes Freqüents Cicles Formatius

Convalidacions: Les convalidacions d’han de presentar com a màxim: al mes de setembre pels matriculats a Juliol, i 1 mes a comptar a partir de la data de matrícula. Les sol·licituds de convalidació requeriran la matriculació prèvia en el cicle formatiu. Fins que no es resolguin les peticions, l’alumnat haurà d’assistir a les activitats de formació dels mòduls professionals dels quals ha sol·licitat la convalidació. Imprés Convalidació / Model editable / Model Ministeri (CS)

Aprovat amb Anterioritat: Els alumnes que tenen aprovats mòduls comuns a diversos cicles LOE han d’omplir i presentar la una sol·licitud demanant el reconeixement d’Aprovat amb Anterioritat.

Anul·lació de matrícula: L’anul·lació de matrícula ha de fer-se amb una antelació mínima de dos mesos abans del final del període lectiu corresponent. L’anul·lació del mòdul FCT ha de fer-se amb anterioritat al seu inici i implica l’anul·lació del Mòdul de Projecte. Imprés Anul·lació de Matrícula

Renuncia a Convocatòries: Antelació mínima d’un mes a la data de l’avaluació final dels mòduls afectats. S’ha de justificar documentalment la causa al·legada. Imprés de Renuncia a Convocatòries

Exempció FCT: 30 dies hàbils abans a l’inici previst de les pràctiques. Cal acreditar un any a temps complet d’experiència relacionada amb els estudis professionals. Imprés Exempció FCT

La normativa de referència es pot trobar a: https://dogv.gva.es/datos/2022/07/20/pdf/2022_6899.pdf

Convalidacions i Aprovats amb anterioritat

Les convalidacions s’han de presentar com a màxim: al mes de setembre pels matriculats a Juliol, i 1 mes a comptar a partir de la data de matrícula. Les sol·licituds de convalidació requeriran la matriculació prèvia en el cicle formatiu. Fins que no es resolguin les peticions, l’alumnat haurà d’assistir a les activitats de formació dels mòduls professionals dels quals ha sol·licitat la convalidació.

Els alumnes que tenen aprovats mòduls comuns a diversos cicles LOE han d’omplir i presentar la una sol·licitud demanant el reconeixement d’Aprovat amb Anterioritat.

Resolució 2022/6899 apartat 18

Anul·lació de matrícula

L’anul·lació de matrícula ha de fer-se amb una antelació mínima de dos mesos abans del final del període lectiu corresponent. L’anul·lació del mòdul FCT ha de fer-se amb anterioritat al seu inici i implica l’anul·lació del Mòdul de Projecte

Resolució 2022/6899 apartat 10

Renuncia a convocatories

Antelació mínima d’un mes a la data de l’avaluació final dels mòduls afectats. S’ha de justificar documentalment la causa al·legada.

Resolució 2022/6899 apartat 13.3

Exempció FCT

30 dies hàbils abans a l’inici previst de les pràctiques. Cal acreditar un any a temps complet d’experiència relacionada amb els estudis professionals.

Resolució 2022/6899 apartat 17.2