Preguntes Freqüents Cicles Formatius

Convalidacions: Les convalidacions d’han de presentar com a màxim: al mes de setembre pels matriculats a Juliol, i 1 mes a comptar a partir de la data de matrícula. Les sol·licituds de convalidació requeriran la matriculació prèvia en el cicle formatiu. Fins que no es resolguin les peticions, l’alumnat haurà d’assistir a les activitats de formació dels mòduls professionals dels quals ha sol·licitat la convalidació. Imprés Convalidació

Aprovat amb Anterioritat: Els alumnes que tenen aprovats mòduls comuns a diversos cicles LOE han d’omplir i presentar la una sol·licitud demanant el reconeixement d’Aprovat amb Anterioritat.

Anul·lació de matrícula: L’anul·lació de matrícula ha de fer-se amb una antelació mínima de dos mesos abans del final del període lectiu corresponent. L’anul·lació del mòdul FCT ha de fer-se amb anterioritat al seu inici i implica l’anul·lació del Mòdul de Projecte. Imprés Anul·lació de Matrícula

Renuncia a Convocatòries: Antelació mínima d’un mes a la data de l’avaluació final dels mòduls afectats. S’ha de justificar documentalment la causa al·legada. Imprés de Renuncia a Convocatòries

Exempció FCT: 30 dies hàbils abans a l’inici previst de les pràctiques. Cal acreditar un any a temps complet d’experiència relacionada amb els estudis professionals. Imprés Exempció FCT

La normativa de referència es pot trobar a: https://dogv.gva.es/datos/2021/07/29/pdf/2021_8232.pdf

Convalidacions i Aprovats amb anterioritat

Les convalidacions s’han de presentar com a màxim: al mes de setembre pels matriculats a Juliol, i 1 mes a comptar a partir de la data de matrícula. Les sol·licituds de convalidació requeriran la matriculació prèvia en el cicle formatiu. Fins que no es resolguin les peticions, l’alumnat haurà d’assistir a les activitats de formació dels mòduls professionals dels quals ha sol·licitat la convalidació.

Els alumnes que tenen aprovats mòduls comuns a diversos cicles LOE han d’omplir i presentar la una sol·licitud demanant el reconeixement d’Aprovat amb Anterioritat.

Resolució 2021/8232 apartat 18

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2021, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2021-2022 impartisquen cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior. [2021/8232]

18. Convalidacions de mòduls professionals

18.1. Normativa aplicable

1. Les convalidacions de mòduls professionals de diferents títols d’FP de grau mitjà i superior estan regulades pel Reial decret 1085/2020, de 9 de desembre, pel qual s’estableixen convalidacions de mòduls professionals dels títols de Formació Professional del sistema educatiu espanyol i les mesures per a la seua aplicació, i es modifica el
Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu.

4. Els mòduls que tinguen els mateixos codis, les mateixes denominacions, capacitats terminals o resultats d’aprenentatge, continguts i duració, seran considerats mòduls idèntics, independentment del cicle formatiu al qual pertanguen. Es traslladaran les qualificacions obtingudes en els mòduls professionals superats a qualsevol dels cicles en els quals aquests mòduls estiguen inclosos

18.2. Convalidacions competència del centre
L’alumne o l’alumna presentarà en el centre docent públic on conste el seu expedient acadèmic, la sol·licitud de convalidació en els models establits. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà durant el mes de setembre de 2021 per als matriculats en juliol; l’alumnat matriculat amb posterioritat disposarà d’un mes a comptar de la data de matrícula.
A la petició s’adjuntarà el certificat acadèmic oficial dels estudis cursats o, si és el cas, el certificat de professionalitat, o l’acreditació parcial de les competències adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació segons el que disposa l’article 8 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la Formació Professional. El centre incorporarà a l’expedient acadèmic de l’alumne o l’alumna còpia compulsada d’aquest document.
El director o la directora del centre públic on conste el seu expedient resoldrà la petició d’acord amb el model publicat per ordre de la conselleria competent en matèria d’educació, abans d’un més des de la presentació de la sol·licitud.


Anul·lació de matrícula

L’anul·lació de matrícula ha de fer-se amb una antelació mínima de dos mesos abans del final del període lectiu corresponent. L’anul·lació del mòdul FCT ha de fer-se amb anterioritat al seu inici i implica l’anul·lació del Mòdul de Projecte

Resolució 2021/8232 apartat 10

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2021, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2021-2022 impartisquen cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior. [2021/8232]

10. Anul·lació de matrícula
L’alumne o l’alumna la matrícula del qual siga anul·lada perdrà la condició d’alumne o alumna; en conseqüència, no serà inclòs o inclosa en les actes d’avaluació final. A més, en els centres sostinguts amb fons públics, perdrà el dret de reserva de plaça com a alumne o alumna repetidor. Si desitja continuar aquests ensenyaments en el futur, haurà de concórrer de nou al procés general d’admissió que estiga establit.

10.1. A instàncies de la persona interessada

  1. Els i les alumnes matriculats en règim semipresencial o a distància podran sol·licitar l’anul·lació de matrícula del curs o bé sol·licitar l’anul·lació de matrícula de mòduls concrets. En els dos casos perdran els drets a l’ensenyament, avaluació i qualificació dels corresponents mòduls d’acord amb la seua normativa específica.
  2. Les sol·licituds d’anul·lació de matrícula s’hauran de presentar amb una antelació d’almenys dos mesos abans del final del període lectiu corresponent als mòduls professionals a impartir en el centre educatiu, mitjançant el model de l’annex VII de l’Ordre 79/2010, de 27 d’agost, que regula l’avaluació de l’alumnat, davant de la direcció del centre. Quan la matrícula només incloga el mòdul d’FCT i, si és el cas, el mòdul de Projecte, l’anul·lació se sol·licitarà abans del seu començament.
  3. La direcció del centre on l’alumne o l’alumna curse estudis resoldrà la sol·licitud, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la presentació, després d’haver escoltat, si és el cas, l’equip docent i el departament d’orientació, mitjançant una resolució que es comunicarà a la persona interessada segons el model de l’annex VIII de l’Ordre 79/2010. Una còpia d’aquesta resolució s’adjuntarà a l’expedient acadèmic de l’alumne o l’alumna i es notificarà, si és el cas, al centre públic al qual està adscrit el centre privat. El silenci administratiu tindrà caràcter estimatori. Contra la resolució desestimatòria es podrà interposar un recurs d’alçada davant de la direcció territorial corresponent, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació, la resolució del qual posarà fi a la via administrativa.
  4. Les i els alumnes als quals es concedisca l’anul·lació de matrícula del curs en règim presencial o de tots els mòduls en règim semipresencial no seran inclosos en les actes d’avaluació i, en conseqüència, no se’ls computaran les convocatòries a què hauria donat dret la matrícula. A més, els i les alumnes que cursen els ensenyaments en un centre sostingut amb fons públics perdran el dret de reserva de la plaça per a posteriors cursos acadèmics, per la qual cosa, si desitgen continuar en el futur aquests estudis, hauran de concórrer de nou al procediment general d’admissió que s’establisca
  5. L’anul·lació de matrícula és independent de la renúncia a convocatòries concretes de mòduls que es puguen sol·licitar, sense que la renúncia a convocatòries implique la renúncia de la matrícula. El contingut d’aquest punt s’estableix sense perjudici del que disposa la normativa vigent d’avaluació i respecte a la renúncia a convocatòries de mòduls professionals per determinades circumstàncies personals indicades en el punt 13.3 d’aquestes instruccions.

Renuncia a convocatories

Antelació mínima d’un mes a la data de l’avaluació final dels mòduls afectats. S’ha de justificar documentalment la causa al·legada.

Resolució 2021/8232 apartat 13.3

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2021, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2021-2022 impartisquen cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior. [2021/8232]

13.3. Renúncia a la convocatòria

1. Per a no esgotar el límit de les convocatòries establides per als mòduls professionals de formació en el centre educatiu, l’alumnat podrà renunciar a l’avaluació i qualificació d’una de les convocatòries o de les dues del curs acadèmic de tots els mòduls o d’algun, sempre que concórrega alguna de les circumstàncies següents:

a) Malaltia perllongada o accident de l’alumne o l’alumna.
b) Obligacions de tipus personal o familiar apreciades per l’equip directiu del centre que condicionen o impedisquen la normal dedicació a l’estudi.
c) Ocupació d’un lloc de treball.
d) Maternitat o paternitat, adopció o acolliment.
e) Altres circumstàncies, degudament justificades, que tinguen caràcter excepcional.
f) Proposta de l’equip educatiu de no presentació a la convocatòria extraordinària.

La sol·licitud de renúncia a instància de l’alumne i l’alumna es presentarà amb una antelació mínima d’un mes a la data de l’avaluació final dels mòduls afectats, segons l’annex IX de l’Ordre 79/2010, de 27 d’agost. Si la sol·licitud fora a proposta de l’equip educatiu, no caldria ser presentada amb dita antelació mínima d’un mes.

El director o la directora del centre públic on conste l’expedient acadèmic de l’alumne o l’alumna resoldrà la petició en el termini màxim de deu dies hàbils; incorporarà una còpia a aquest expedient i ho comunicarà a la persona interessada. El silenci administratiu tindrà caràcter desestimatori. Contra la resolució desestimatòria, que serà motivada, es podrà interposar recurs d’alçada davant de la direcció territorial corresponent, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació, la resolució del qual posarà fi a la via administrativa.

2. Amb la mateixa finalitat, quan es produïsca alguna de les circumstàncies descrites en el punt anterior, es podrà renunciar a l’avaluació i qualificació d’una de les convocatòries o de les dues previstes per al mòdul o unitat formativa d’FCT. La renúncia a l’avaluació i qualificació en alguna convocatòria del mòdul d’FCT implica, al seu torn, la renúncia en la mateixa convocatòria a l’avaluació i qualificació del mòdul professional de Projecte, si és el cas.

La sol·licitud perquè s’admeta aquesta renúncia es podrà efectuar durant tot el període previst per a la realització del mòdul o unitat formativa d’FCT.

El director o la directora del centre públic on conste l’expedient acadèmic de l’alumne o l’alumna resoldrà la petició en el termini de cinc dies hàbils i incorporarà una còpia de la resolució a aquest expedient. Quan la resolució adoptada siga favorable, si l’alumne o l’alumna disposa d’una nova convocatòria per al mòdul d’FCT en el mateix curs acadèmic, l’equip docent podrà decidir si les hores efectuades fins al moment de la concessió de la renúncia a la convocatòria, amb un mínim de 100, li són comptabilitzades com a realitzades i, en conseqüència, només hauria de realitzar les hores que falten fins a completar les assignades a aquest mòdul professional. També podrà prendre aquesta decisió l’equip docent, si la següent convocatòria de què disposa l’alumne o l’alumna correspon a un curs acadèmic posterior i es matricula en el mateix centre educatiu; si continuara els estudis en un altre centre, hauria de realitzar de nou el total d’hores atribuït al mòdul d’FCT.

3. Quan les activitats de recuperació d’un mòdul professional qualificat negativament en la convocatòria ordinària no puguen efectuar-se en període lectiu, el professor o la professora responsable d’aquest mòdul farà constar si considera que l’alumne o l’alumna està en condicions de realitzar autònomament les activitats planificades i afrontar amb possibilitats d’èxit l’avaluació extraordinària. En el cas que no siga així, l’alumne o l’alumna podrà decidir si es presenta a la prova de l’avaluació extraordinària o si, a fi de no esgotar el nombre màxim de convocatòries establides, renuncia per una sola vegada a la convocatòria.

4. Les raons que s’al·leguen per a la renúncia s’han de justificar sempre documentalment.


Exempció FCT

30 dies hàbils abans a l’inici previst de les pràctiques. Cal acreditar un any a temps complet d’experiència relacionada amb els estudis professionals.

Resolució 2021/8232 apartat 17.2

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2021, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2021-2022 impartisquen cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior. [2021/8232]

17.2. Exempció

  1. Es podrà determinar l’exempció total o parcial del mòdul professional o unitat formativa d’FCT per la seua correspondència amb la pràctica laboral, sempre que s’hi acredite, almenys, un any a temps complet, o el seu equivalent a temps parcial, d’experiència relacionada amb els estudis professionals que permeten demostrar l’adquisició de les capacitats corresponents al mòdul professional o unitat formativa d’FCT.
  2. Se sol·licitarà l’exempció després de formalitzar la matrícula del mòdul d’FCT o fora del període de matrícula, sempre amb una antelació mínima de 30 dies hàbils a l’inici previst de les pràctiques.