Preguntes Freqüents Cicles Formatius

Convalidacions: Les convalidacions d’han de presentar com a màxim: al mes de setembre pels matriculats a Juliol, i 1 mes a comptar a partir de la data de matrícula. Les sol·licituds de convalidació requeriran la matriculació prèvia en el cicle formatiu. Fins que no es resolguin les peticions, l’alumnat haurà d’assistir a les activitats de formació dels mòduls professionals dels quals ha sol·licitat la convalidació. Imprés Convalidació / Model editable / Model Ministeri (CS)

Aprovat amb Anterioritat: Els alumnes que tenen aprovats mòduls comuns a diversos cicles LOE han d’omplir i presentar la una sol·licitud demanant el reconeixement d’Aprovat amb Anterioritat.

Anul·lació de matrícula: L’anul·lació de matrícula ha de fer-se amb una antelació mínima de dos mesos abans del final del període lectiu corresponent. L’anul·lació del mòdul FCT ha de fer-se amb anterioritat al seu inici i implica l’anul·lació del Mòdul de Projecte. Imprés Anul·lació de Matrícula En règim semipresencial es pot realitzar l’anul·lació de matrícula de mòduls concrets. Imprés d’Anul·lació de Matrícula de mòduls en modalitat Semipresencial

Renuncia a Convocatòries: Antelació mínima d’un mes a la data de l’avaluació final dels mòduls afectats. S’ha de justificar documentalment la causa al·legada. Imprés de Renuncia a Convocatòries

Exempció FCT: 30 dies hàbils abans a l’inici previst de les pràctiques. Cal acreditar un any a temps complet d’experiència relacionada amb els estudis professionals. Imprés Exempció FCT

La normativa de referència es pot trobar a: https://dogv.gva.es/datos/2023/07/13/pdf/2023_7821.pdf

Convalidacions i Aprovats amb anterioritat

Les convalidacions s’han de presentar com a màxim: al mes de setembre pels matriculats a Juliol, i 1 mes a comptar a partir de la data de matrícula. Les sol·licituds de convalidació requeriran la matriculació prèvia en el cicle formatiu. Fins que no es resolguen les peticions, l’alumnat haurà d’assistir a les activitats de formació dels mòduls professionals dels quals ha sol·licitat la convalidació.

Els alumnes que tenen aprovats mòduls comuns a diversos cicles LOE han d’omplir i presentar la una sol·licitud demanant el reconeixement d’Aprovat amb Anterioritat.

Resolució 2023/7821 apartat 18

Anul·lació de matrícula

L’anul·lació de matrícula ha de fer-se amb una antelació mínima de dos mesos abans del final del període lectiu corresponent. L’anul·lació del mòdul FCT ha de fer-se amb anterioritat al seu inici i implica l’anul·lació del Mòdul de Projecte

Resolució 2023/7821 apartat 10

Renuncia a convocatòries

Antelació mínima d’un mes a la data de l’avaluació final dels mòduls afectats. S’ha de justificar documentalment la causa al·legada.

Resolució 2023/7821 apartat 13.3

Exempció FCT

30 dies hàbils abans a l’inici previst de les pràctiques. Cal acreditar un any a temps complet d’experiència relacionada amb els estudis professionals.

Resolució 2013/7583 apartat 22.2