CFGM APSD

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Atenció A Persones En Situació De Dependència té una durada de dos cursos acadèmics amb un total de 2000 hores de formació i acredita, en acabar el cicle, el títul oficial de “Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència”. Aquest ensenyament no precisa de cap coneixement específic previ de l’especialitat i està focalitzat a impartir i reforçar els aspectes pràctics partint d’una consolidació de conceptes necessaris. Després de cursar els mòduls ordinaris, l’alumne accedeix durant un trimestre a la Formació en Centres de Treball.

Accés

Pots optar per l’accés directe si tens alguna de les següents titulacions: ESO, FP I, 2n de BUP, Títol de cicle mitjà d’altra especialitat.

Mòduls professionals

 • Mòduls de Primer Curs (960 hores)
  • Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència.
  • Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència.
  • Atenció i suport psicosocial.
  • Suport domiciliari.
  • Atenció higiènica.
  • Primers auxilis.
  • Formació i orientació laboral.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Mòduls de Segon Curs (1040 hores)
  • Destreses socials.
  • Suport a la comunicació.
  • Atenció sanitària.
  • Teleassistència.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
  • Formació en Centres de Treball.

Què vaig a aprendre i fer?

En acabar els estudis de APSD, l’alumne serà capaç de:

 • Realitzar les tasques d’higiene personal i vestit de les persones en situació de dependència, aportant l’ajuda precisa, afavorint al màxim la seva autonomia en les activitats de la vida diària i mantenint-hi una actitud de respecte i professionalitat.
 • Organitzar la intervenció relativa a l’alimentació supervisant els menús, preparant els aliments i administrant-los quan calgui.
 • Realitzar les activitats de manteniment i neteja del domicili garantint les condicions d’habitabilitat, higiene i ordre, amb criteris de qualitat, seguretat i cura del medi ambient i, si escau, tramitant la documentació pertinent.
 • Realitzar les intervencions relacionades amb l’estat físic de les persones en situació de dependència seguint les pautes establertes i mostrant sempre respecte per la seva intimitat.
 • Realitzar els trasllats, mobilitzacions i suport a la deambulació de les persones en situació de dependència emprant els protocols i les ajudes tècniques necessàries i adoptant mesures de prevenció i seguretat.
 • Donar resposta a situacions d’emergència i risc per a la salut en el desenvolupament de la seva activitat professional aplicant tècniques de primers auxilis.
  Implementar intervencions de suport psicosocial emprant ajuts tècnics, suports de comunicació i tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Aplicar tècniques i estratègies per al manteniment i el desenvolupament de les habilitats d’autonomia personal i social de les persones en situació de dependència emprant ajudes tècniques i de comunicació.
 • Realitzar tasques dacompanyament i assistència personal respectant les directrius del Pla Individual de Vida Independent i les decisions de la persona usuària.

Eixides professionals

Entre les principals eixides professionals podem mencionar:

 • Cuidador o cuidadora de persones en situació de dependència en diferents institucions y/o domicilis.
 • Cuidador o cuidadora en centres d’atenció psiquiàtrica.
 • Gerocultor o gerocultora.
 • Governant i subgovernant de persones en situació de dependència en institucions.
 • Auxiliar responsable de planta de residències de majors i persones amb discapacitat.
 • Auxiliar d’ajuda a domicili.
 • Assistent d’atenció domiciliària.
 • Treballador o treballadora familiar.
 • Auxiliar d’educació especial.
 • Assistent personal.
 • Teleoperador/a de teleassistència.

Més informació

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-atencion-a-personas-en-situacion-de-dependencia