Erasmus +

CONTEXT

“Tot progrés particular contribueix als progressos de la col·lectivitat.”
Maya Angelou,Jo sé per què canta l’ocell engabiat (1969).

El programa Erasmus+, que es va posar en marxa en 2014, ha creat múltiples oportunitats de mobilitat i cooperació en matèria d’educació, formació, joventut i esport. Així mateix, ha proporcionat valuoses capacitats i experiències als seus participants, i ha ajudat a modernitzar l’educació, la formació i la labor dels joves en tota Europa. El nou programa (2021-2027) té com a objectiu ser encara més inclusiu, accessible i sostenible. Entre els principals objectius figuren el suport a la transició digital en l’educació europea i l’ajuda a la creació de l’Espai Europeu d’Educació. L’acreditació Erasmus és com un carnet de soci per a l’acció de mobilitat del programa. Les organitzacions només necessiten obtindre l’acreditació una vegada a fi de rebre finançament per a les activitats de mobilitat de l’acció clau 1 durant els anys del programa. Per a obtindre l’acreditació, les organitzacions han de crear un pla d’execució d’activitats de mobilitat d’alta qualitat i utilitzar-les per a millorar la seua oferta educativa i formativa.

El Programa Erasmus+ constitueix una oportunitat única perquè qualsevol centre, independentment de la seua dimensió, puga millorar la seua estratègia d’internacionalització i modernització. En el passat hem estat presents en projectes amb altres centres fent mobilitats de professorat i alumnat. També es va iniciar el camí dels projectes en l’àmbit de la formació professional. En 2021, després d’una aturada i un canvi d’enfocament, entenem que els projectes Erasmus deixen de ser assumptes promoguts per experts interns que actuen com a únics responsables de les accions. Reprenem el camí de redimensionar el nostre centre des d’un grup de treball multidisciplinari enfocat a millorar el centre i a les persones que formen part d’aquest.

OBJECTIUS ERASMUS

La nova dimensió que ha adquirit el centre en els últims anys, la diversitat pròpia del nostre alumnat, les dificultats i inquietuds expressades pel professorat han portat a plasmar les necessitats i reptes del nostre centre en un projecte de canvi i evolució a mitjà i llarg termini. El principal enfocament recau en la capacitat de gestionar la realitat del nostre alumnat i en com millorar el nostre centre per a dotar-lo de la qualitat i la rellevància necessària per a afrontar un futur compromés amb el desenvolupament sostenible. Som conscients que  aquests macro objectius necessiten dotar-se d’objectius a curt i mitjà termini que facen realitat aquest canvi global. És per això que també ens centrem en formar-nos en noves metodologies educatives, conéixer altres sistemes educatius, intercanviar experiències amb altres centres, completar la transició digital del centre i, per descomptat, millorar la competència lingüística tant d’alumnat com de professorat.

La preparació lingüística és un element fonamental per a garantir l’èxit en els resultats d’un pla Erasmus. No és possible aconseguir els coneixements, capacitats i competències que es requereixen per a assolir els resultats d’aprenentatge de les activitats sense tindre el nivell necessari de coneixement de la llengua que s’utilitza al país d’acollida. Per això, en el nostre centre s’estan promovent polítiques plurilingües tant a nivell de professorat com d’alumnat dins del pla PEPLI (Programa de Educació Plurilingüe i Intercultural), aplicant els coneixements adquirits per a impartir classes amb la metodologia CLIL. L’objectiu en aquest context és utilitzar la promoció i realització de les mobilitats de professorat per a incentivar les mobilitats  amb alumnat de diferents etapes educatives. A mitjà termini busquem  fomentar la mobilitat de docents i tot tipus d’activitats entre centres educatius. Considerem que la mobilitat del personal docent és un element essencial per a consolidar el procés d’internacionalització, fomentar l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques, ampliar el coneixement d’altres sistemes d’educació escolar, desenvolupar noves metodologies docents i d’avaluació que beneficiaran a tota la comunitat educativa.

COMPROMISOS ESTRATÈGICS

Per a garantir el compliment del nostre objectiu principal, l’IES Sant Vicent Ferrer proposa incorporar els  següents compromisos estratègics:

 • Desenvolupar un pla Erasmus que compte amb les aportacions i l’aprovació de la comunitat educativa (direcció del centre, consell escolar, AMPA, professorat i representants d’alumnes).
 • Fomentar la participació en la creació i la difusió dels projectes europeus. Animar i fer costat als participants en les mobilitats per a actuar, al tornar, com a difusors del programa.
 • Crear un centre inclusiu i integrador. Comptem amb un projecte format per professors i alumnes molt cohesionats, que realitzen activitats enfocades a reduir la conflictivitat en el centre i fomentar un ambient d’integració i respecte (Projecte ‘Pigmalió’). Aquest equip treballa també en el disseny de patis inclusius, on l’alumnat gaudeix d’espais segurs i divertits on poder relacionar-se de manera més creativa i plural, respectant els principis de coeducació i inclusió.
 • Complir amb els principis de no discriminació, transparència i inclusió, recollits en el projecte educatiu del centre, promoure la igualtat entre homes i dones, el respecte i el diàleg intercultural, la defensa dels drets humans i la democràcia, i augmentar la lluita contra l’exclusió en totes les seues formes, incloent-hi el racisme i la xenofòbia, i garantir la igualtat d’accés i oportunitats a tots els participants.
 • Col·laborar amb altres entitats internacionals per a afavorir la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible, fent a l’alumnat conscient de l’essencial de la seua participació. Ser conscients de la necessitat d’actuar en entorns xicotets per a aconseguir resultats globals.
 • Millorar la pràctica docent a través de la creació d’un entorn més dinàmic i obert a noves metodologies educatives. Fomentar la cooperació interdepartamental per a promoure projectes innovadors que puguen ser referents per a altres centres.
 • Fomentar el plurilingüisme en professorat i alumnat. Per això, ens embarquem en l’Acreditació Erasmus+ com el camí més coherent per a desenvolupar la dimensió europea del nostre centre.
 • Promoure el creixement qualitatiu del centre a través de la internacionalització i la digitalització per a la millora de la nostra oferta educativa, creant una identitat educativa que siga indicativa de qualitat.
 • Promoure el respecte al medi ambient mitjançant la promoció de pràctiques ecològiques en totes les activitats relacionades amb el programa, fomentant les opcions més sostenibles per a viatjar i reduir l’impacte negatiu de la mobilitat en el medi ambient.
 • Proporcionar suport lingüístic adequat als participants d’una mobilitat i assegurar que els participants estan ben preparats per a la mobilitat i han aconseguit el nivell necessari de competència lingüística per a desenvolupar la seua activitat.

PLA D’ACCIÓ

Per a poder desenvolupar aquests objectius i complir amb els compromisos ací expressats dissenyem un pla d’acció inicial sobre el qual podrem treballar, modificant criteris, dates i afegint o actualitzant objectius. La flexibilitat és un concepte clau que, al costat de l’adaptabilitat, ens ha d’acompanyar en aquest camí d’aprenentatge a llarg termini.

 • Presentació de la sol·licitud per a l’Acreditació Erasmus per a la planificació a mig/llarg termini de projectes amb continuïtat, que crearà oportunitats de mobilitat per l’alumnat i professorat de l’IES Sant Vicent Ferrer.
 • Creació d’una xarxa de centres educatius amb els que dissenyar projectes de treball per a la millora de les competències de l’alumnat i del professorat.
 • Integració de la internacionalització en el desenvolupament curricular dels diferents ensenyaments, afavorint l’assimilació d’aquesta nova forma d’aprenentatge, a través de la implantació de processos apresos en altres països i fomentant l’estudi d’idiomes a diferents nivells en el currículum dels ensenyaments.
 • Adquisició de competències socials i lingüístiques per a l’alumnat amb un entorn socioeconòmic més desfavorable, augmentant així les seues competències i afavorint la seua participació en les activitats formatives europees que es dissenyen.
 • Utilització de la multiculturalitat a l’aula per a crear situacions d’aprenentatge en ambients diversos, creant un entorn d’aprenentatge basat en la diferència com a factor enriquidor i col·laboratiu.
 • Participació en programes conjunts amb centres de la Unió Europea i disseny de projectes propis en els quals es treballen diferents objectius de desenvolupament sostenible prèviament seleccionats pel centre

Presentem una estratègia basada en els conceptes d’Inclusió, Diversitat, Internacionalització i Sostenibilitat. Plantegem un compromís amb el nostre centre per a formar als docents i millorar l’experiència educativa de l’alumnat i un compromís amb el nostre entorn, per a dotar a la nostra població d’un centre referent i promoure estratègies de desenvolupament sostenible que permeten que ho siga a llarg termini. Tot aquest procés queda emmarcat en la creació d’una identitat europea, més enllà de les nacionals o regionals, com un factor clau dels centres educatius del present i del futur.

El projecte Acreditació Erasmus+ IES Sant Vicent Ferrer està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d’aquesta nota de premsa és responsabilitat exclusiva de l’IES Sant Vicent Ferrer i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE) són responsables de l’ús que puga fer-se de la informació ací difosa.