CFGS DAW Semipresencial

El Cicle Formatiu de Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web té una durada de dos cursos acadèmics amb un total de 2000 hores de formació i acredita, en acabar el cicle, el títol oficial de “Tècnic Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web”. Aquest ensenyament no precisa de cap coneixement específic previ de l’especialitat i està focalitzat a impartir i reforçar els aspectes pràctics partint d’una consolidació de conceptes necessaris. Després de cursar els mòduls ordinaris, l’alumne accedeix durant un trimestre a la Formació en Centres de Treball.

Modalitat Semipresencial

En semipresencial, els alumnes es matriculen per mòduls, que poden ser tant de primer curs com de segon curs. Per motius organitzatius, qualsevol alumne matriculat en almenys un mòdul de 2n serà considerat alumne de 2n i com a tal estarà associat a la tutoria de 2n. Els alumnes matriculats en només mòduls de primer estaran associats a la tutoria de primer.

Els ensenyaments semipresencials es fonamenten en l’autoaprenentatge, guiat i assessorat per el professor de cada mòdul. En aquesta modalitat d’ensenyament té una gran importància metodològica l’ús de les diferents tecnologies de la informació i de la comunicació, dels diferents recursos que proporciona Internet, així com de la utilització de materials didàctics específics per a l’autoaprenentatge.

La Conselleria d’Educació disposa de la plataforma Aules, basada en Moodle. El portal serà la via principal de comunicació entre alumnes i professors. Al portal, el professor posarà a disposició de l’alumne materials, activitats, exercicis, etc., així com fòrums, correu electrònic i missatgeria instantània per facilitar la comunicació.

La Formació Professional, en la modalitat semipresencial, inclourà activitats d’autoaprenentatge de l’alumnat i activitats presencials de formació en el centre docent (tutories col·lectives). A més, es garanteix l’atenció tutorial de l’alumnat a través de l’equip educatiu que imparteix aquests ensenyaments.

Accés

Pots optar per l’accés directe si tens alguna de les següents titulacions: Batxillerat, COU, Tècnic CFGM, Tècnic Superior CFGS, Titulació Universitària.

Mòduls Professionals

 • Mòduls de Primer Curs (960 hores)
  • Sistemes informàtics.
  • Bases de dades.
  • Programació.
  • Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació.
  • Entorns de desenvolupament.
  • Formació i orientació laboral.
 • Mòduls de Segon Curs (1040 hores)
  • Desenvolupament web en entorn client.
  • Desenvolupament web en entorn servidor.
  • Desplegament d’aplicacions web.
  • Disseny d’interfícies WEB.
  • Projecte de desenvolupament d’aplicacions web
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Formació en centres de treball.

Què vaig a aprendre i fer?

En acabar els estudis de DAW, l’alumne serà capaç de:

 • Configurar i explotar sistemes informàtics, adaptant la configuració lògica del sistema segons les necessitats d’ús i els criteris establerts.
 • Aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat en sistemes, serveis i aplicacions, complint el pla de seguretat.
 • Gestionar servidors d’aplicacions adaptant la seva configuració en cada cas per permetre el desplegament d’aplicacions web.
 • Gestionar bases de dades, interpretant el seu disseny lògic i verificant integritat, consistència, seguretat i accessibilitat de les dades.
 • Desenvolupar aplicacions web amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, objectes d’accés i eines de mapeig adequats a les especificacions.
 • Integrar continguts en la lògica d’una aplicació web, desenvolupant components d’accés a dades adequades a les especificacions.
 • Desenvolupar interfícies en aplicacions web d’acord amb un manual d’estil, utilitzant llenguatges de marques i estàndards web.
 • Desenvolupar components multimèdia per a la seva integració en aplicacions web, utilitzant eines específiques i seguint les especificacions establertes.
 • Integrar components multimèdia en la interfície d’una aplicació web, realitzant l’anàlisi d’interactivitat, accessibilitat i usabilitat de l’aplicació.
 • Desenvolupar i integrar components programari en l’entorn del servidor web, emprant eines i llenguatges específics, per complir les especificacions de l’aplicació.
 • Desenvolupar serveis per integrar les seves funcions en altres aplicacions web, assegurant la seva funcionalitat.
 • Integrar serveis i continguts distribuïts en aplicacions web, assegurant la seva funcionalitat.

Eixides Professionals

Entre les principals eixides professionals podem mencionar:

 • Programador web.
 • Programador Multimèdia.
 • Desenvolupador d’aplicacions en entorns web.

Més informació

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-desarrollo-de-aplicaciones-web