CFGS ASIX

El Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa té una durada de dos cursos acadèmics amb un total de 2000 hores de formació i acredita, en acabar el cicle, el títul oficial de “Tècnic Superior d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa”. Aquest ensenyament no precisa de cap coneixement específic previ de l’especialitat i està focalitzat a impartir i reforçar els aspectes pràctics partint d’una consolidació de conceptes necessaris. Després de cursar els mòduls ordinaris, l’alumne accedeix durant un trimestre a la Formació en Centres de Treball.

Accés

Pots optar per l’accés directe si tens alguna de les següents titulacions: Batxillerat, COU, Tècnic CFGM, Tècnic Superior CFGS, Titulació Universitària.

Mòduls Professionals

 • Mòduls de Primer Curs (960 hores)
  • Implantació de sistemes operatius.
  • Planificació i administració de xarxes.
  • Fonaments de maquinari.
  • Gestió de bases de dades.
  • Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació.
  • Formació i orientació laboral.
 • Mòduls de Segon Curs (1040 hores)
  • Administració de sistemes operatius.
  • Serveis de xarxa i Internet.
  • Implantació d’aplicacions web.
  • Administració de sistemes gestors de bases de dades.
  • Seguretat i alta disponibilitat.
  • Projecte d’administració de sistemes informàtics en xarxa.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Formació en centres de treball.

Què vaig a aprendre i fer?

En acabar els estudis d’ASIX, l’alumne serà capaç de:

 • Administrar sistemes operatius de servidor, instal·lant i configurant el programari, en condicions de qualitat per assegurar el funcionament del sistema.
 • Administrar serveis de xarxa (web, missatgeria electrònica i transferència d’arxius, entre d’altres) instal·lant i configurant el programari, en condicions de qualitat.
 • Implantar i gestionar bases de dades instal·lant i administrant el programari de gestió en condicions de qualitat, segons les característiques de l’explotació.
 • Avaluar el rendiment dels dispositius maquinari identificant possibilitats de millores segons les necessitats de funcionament.
 • Determinar la infraestructura de xarxes telemàtiques elaborant esquemes i seleccionant equips i elements.
 • Integrar equips de comunicacions en infraestructures de xarxes telemàtiques, determinant la configuració per assegurar la seva connectivitat.
 • Administrar usuaris d’acord a les especificacions d’explotació per garantir els accessos i la disponibilitat dels recursos del sistema.
 • Diagnosticar les disfuncions del sistema i adoptar les mesures correctives per restablir la seva funcionalitat.
 • Gestionar i / o realitzar el manteniment dels recursos de la seva àrea (programant i verificant el seu compliment), en funció de les càrregues de treball i el pla de manteniment.

Eixides Professionals

Entre les principals eixides professionals podem mencionar:

 • Tècnic en administració de sistemes.
 • Responsable d’informàtica.
 • Tècnic en serveis d’Internet.
 • Tècnic en serveis de missatgeria electrònica.
 • Personal de suport i suport tècnic.
 • Tècnic en teleassistència.
 • Tècnic en administració de base de dades.
 • Tècnic de xarxes.
 • Supervisor de sistemes.
 • Tècnic en serveis de comunicacions.
 • Tècnic en entorns web.

Més informació

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-administracion-de-sistemas-informaticos-en-red