CFGS Guia, Informació i Assistències Turístiques

El Cicle Formatiu de Grau Superior de Guia, Informació i Assistències Turístiques té una durada de dos cursos acadèmics amb un total de 2000 hores de formació i acredita, en acabar el cicle, el títul oficial de “Tècnic Superior de Guia,Informació i Assistències Turístiques”. Aquest ensenyament no precisa de cap coneixement específic previ de l’especialitat i està focalitzat a impartir i reforçar els aspectes pràctics partint d’una consolidació de conceptes necessaris. Després de cursar els mòduls ordinaris, l’alumne accedeix durant un trimestre a la Formació en Centres de Treball.

Accés

Pots optar per l’accés directe si tens alguna de les següents titulacions: Batxillerat, COU, Tècnic CFGM, Tècnic Superior CFGS, Titulació Universitària.

Mòduls Professionals

 • Mòduls de Primer Curs (960 hores)
  • Estructura del mercat turístic.
  • Protocol i relacions públiques.
  • Màrqueting turístic.
  • Destinacions turístiques.
  • Recursos turístics.
  • Anglés.
  • Formació i Orientació Laboral.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Mòduls de Segon Curs (1040 hores)
  • Servicis d’informació turística.
  • Processos de guia i assistència turística.
  • Disseny de productes turístics.
  • Segona llengua estrangera.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Projecte de guia, informació i assistència turístiques.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
  • Formació en Centres de Treball.

Què vaig a aprendre i fer?

Planificar, promocionar i informar sobre destinacions turístiques de base territorial, guiant i assistint a viatgers i clients en els mateixos, així com en terminals, mitjans de transport, esdeveniments i altres destinacions turístiques. Aquest professional serà capaç de:

 • Assessorar i informar el turista tant en punts d’informació com a viatge o destinació, tenint en compte les normes de protocol bàsiques, emprant els mitjans tècnics més adequats en funció de el client, i així aconseguir una prestació de servei satisfactòria i la fidelització de l’visitant.
 • Guiar i assistir a viatgers en viatges, trasllats o visites, emprant les estratègies de comunicació, aconseguint la satisfacció d’aquests.
 • Informar i conduir a turistes i viatgers, fomentant el respecte per la riquesa de el patrimoni cultural i natural.
 • Coordinar les operacions dels diferents tipus d’esdeveniments, prestant assistència als clients en els casos que així ho requereixin.
 • Atendre les contingències, imprevistos i queixes que puguin sorgir i afectar viatgers i situacions, solucionant els problemes que ocasionen permetent un desenvolupament adequat de l’servei.
 • Prestar serveis específics a client en mitjans de transport, així com en terminals de viatgers (aeroports i estacions) complint les formalitats pròpies d’aquests processos de manera adequada.

Aquests ensenyaments inclouen els coneixements necessaris per dur a terme les activitats de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals

Eixides Professionals

Entre les principals eixides professionals podem mencionar:

 • Guia local.
 • Guia acompanyant.
 • Guia en emplaçaments de béns d’interés cultural.
 • Informador/a turístic/a.
 • Cap d’oficines d’informació.
 • Promotor/a turístic/a.
 • Tècnic/a d’empresa de consultoria turística.
 • Agent de desenrotllament turístic local.
 • Hostessa/Assistent en mitjans de transport terrestre o marítim.
 • Assistent en terminals (estacions, ports i aeroports).
 • Encarregat/a de facturació en terminals de transport.
 • Assistent en fires, congressos i convencions.
 • Encarregat/a de servicis en esdeveniments.

Més informació

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-guia-informacion-y-asistencias-turisticas