CFGS DAW

El Cicle Formatiu de Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web té una durada de dos cursos acadèmics amb un total de 2000 hores de formació i acredita, en acabar el cicle, el títol oficial de “Tècnic Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web”. Aquest ensenyament no precisa de cap coneixement específic previ de l’especialitat i està focalitzat a impartir i reforçar els aspectes pràctics partint d’una consolidació de conceptes necessaris. Després de cursar els mòduls ordinaris, l’alumne accedeix durant un trimestre a la Formació en Centres de Treball.

Accés

Pots optar per l’accés directe si tens alguna de les següents titulacions: Batxillerat, COU, Tècnic CFGM, Tècnic Superior CFGS, Titulació Universitària.

Mòduls Professionals

 • Mòduls de Primer Curs (960 hores)
  • Sistemes informàtics.
  • Bases de dades.
  • Programació.
  • Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació.
  • Entorns de desenvolupament.
  • Formació i orientació laboral.
 • Mòduls de Segon Curs (1040 hores)
  • Desenvolupament web en entorn client.
  • Desenvolupament web en entorn servidor.
  • Desplegament d’aplicacions web.
  • Disseny d’interfícies WEB.
  • Projecte de desenvolupament d’aplicacions web
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Formació en centres de treball.

Què vaig a aprendre i fer?

En acabar els estudis de DAW, l’alumne serà capaç de:

 • Configurar i explotar sistemes informàtics, adaptant la configuració lògica del sistema segons les necessitats d’ús i els criteris establerts.
 • Aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat en sistemes, serveis i aplicacions, complint el pla de seguretat.
 • Gestionar servidors d’aplicacions adaptant la seva configuració en cada cas per permetre el desplegament d’aplicacions web.
 • Gestionar bases de dades, interpretant el seu disseny lògic i verificant integritat, consistència, seguretat i accessibilitat de les dades.
 • Desenvolupar aplicacions web amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, objectes d’accés i eines de mapeig adequats a les especificacions.
 • Integrar continguts en la lògica d’una aplicació web, desenvolupant components d’accés a dades adequades a les especificacions.
 • Desenvolupar interfícies en aplicacions web d’acord amb un manual d’estil, utilitzant llenguatges de marques i estàndards web.
 • Desenvolupar components multimèdia per a la seva integració en aplicacions web, utilitzant eines específiques i seguint les especificacions establertes.
 • Integrar components multimèdia en la interfície d’una aplicació web, realitzant l’anàlisi d’interactivitat, accessibilitat i usabilitat de l’aplicació.
 • Desenvolupar i integrar components programari en l’entorn del servidor web, emprant eines i llenguatges específics, per complir les especificacions de l’aplicació.
 • Desenvolupar serveis per integrar les seves funcions en altres aplicacions web, assegurant la seva funcionalitat.
 • Integrar serveis i continguts distribuïts en aplicacions web, assegurant la seva funcionalitat.

Eixides Professionals

Entre les principals eixides professionals podem mencionar:

 • Programador web.
 • Programador Multimèdia.
 • Desenvolupador d’aplicacions en entorns web.

Més informació

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-desarrollo-de-aplicaciones-web