CFGS DAM

El Cicle Formatiu de Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma té una durada de dos cursos acadèmics amb un total de 2000 hores de formació i acredita, en acabar el cicle, el títol oficial de “Tècnic Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma”. Aquest ensenyament no precisa de cap coneixement específic previ de l’especialitat i està focalitzat a impartir i reforçar els aspectes pràctics partint d’una consolidació de conceptes necessaris. Després de cursar els mòduls ordinaris, l’alumne accedeix durant un trimestre a la Formació en Centres de Treball.

Accés

Pots optar per l’accés directe si tens alguna de les següents titulacions: Batxillerat, COU, Tècnic CFGM, Tècnic Superior CFGS, Titulació Universitària.

Mòduls Professionals

 • Mòduls de Primer Curs (960 hores)
  • Sistemes informàtics.
  • Bases de dades.
  • Programació.
  • Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació.
  • Entorns de desenvolupament.
  • Anglés Tècnic I
  • Formació i orientació laboral.
 • Mòduls de Segon Curs (1040 hores)
  • Accés a dades.
  • Desenrotllament d’interfícies.
  • Programació multimèdia i dispositius mòbils.
  • Programació de servicis i processos.
  • Sistemes de gestió empresarial.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Projecte de Desenrotllament d’aplicacions multiplataforma.
  • Anglés Tècnic II
  • Formació en Centres de Treball

Què vaig a aprendre i fer?

En acabar els estudis de DAM, l’alumne serà capaç de:

 • Configurar i explotar sistemes informàtics, adaptant la configuració lògica del sistema segons les necessitats d’ús i els criteris establerts.
 • Aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat en sistemes, serveis i aplicacions, complint el pla de seguretat.
 • Gestionar les bases de dades, interpretar el seu disseny lògic i verificar la integritat, la coherència, la seguretat i l’accessibilitat de les dades.
 • Gestionar entorns de desenvolupament adaptant la seva configuració en cada cas per permetre el desenvolupament i despliegue d’aplicacions.
 • Desarrollar aplicacions multiplataforma amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, llibreries i eines adequades a les especificacions.
 • Integrar continguts gràfics i components multimèdia en aplicacions multiplataforma, emprant eines específiques i complint els requisits establerts.
 • Desarrollar interfícies gràfiques d’usuari interactius i amb la usabilitat adequada, emprant components visuals estàndard o implementant components visuals específics.
 • Desarrollar aplicacions per a telèfons, PDA i altres dispositius mòbils utilitzant tècniques i entorns de desenvolupament específics.
 • Desarrollar aplicacions multiprocés i multihilo empleant llibreries i tècniques de programació específiques.
 • Participar en la implantació de sistemes ERP-CRM avaluant la utilitat de cada un dels seus mòduls.
 • Gestionar la informació emmagatzemada en sistemes ERP-CRM garantint la seva integritat.

Eixides Professionals

Entre les principals eixides professionals podem mencionar:

 • Desenrotllar aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci.
 • Desenrotllar aplicacions de propòsit general.
 • Desenrotllar aplicacions en l’àmbit de l’entreteniment i la informàtica mòbil.

Més informació

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-desarrollo-de-aplicaciones-multiplataforma