CFGS EI

El Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil té una durada de dos cursos acadèmics amb un total de 2000 hores de formació i acredita, en acabar el cicle, el títul oficial de “Tècnic Superior en Educació Infantil”. Aquest ensenyament no precisa de cap coneixement específic previ de l’especialitat i està focalitzat a impartir i reforçar els aspectes pràctics partint d’una consolidació de conceptes necessaris. Després de cursar els mòduls ordinaris, l’alumne accedeix durant un trimestre a la Formació en Centres de Treball.

Accés

Pots optar per l’accés directe si tens alguna de les següents titulacions: Batxillerat, COU, Tècnic CFGM, Tècnic Superior CFGS, Titulació Universitària.

Mòduls professionals

 • Primer curs
  • Didàctica de l’educación infantil
  • Autonomia personal i salut infantil.
  • Expressió i comunicació.
  • Desenrotllament cognitiu i motor.
  • Formació i orientació laboral.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Segon curs
  • El joc infantil i la seua metodologia.
  • Desenrotllament socioafectiu.
  • Habilitats socials.
  • Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social.
  • Primers auxilis.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
  • Formació en Centres de Treball: 400 hores.

Què vaig a aprendre i fer?

La competència general d’aquest títol consisteix a dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un Mestre amb l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i en tota l’etapa a l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

Eixides professionals

Entre les principals eixides professionals podem mencionar:

 • Educador o educadora infantil en primer cicle d’educació infantil, sempre sota la supervisió d’un mestre o mestra com a educadors en les institucions dependents d’organismes estatals o autonòmics i locals, i en centres de titularitat privada.
 • Educador o educadora en institucions i/o programes específics de treball amb menors (0-6 anys) en situació de risc social, o en mitjans de suport familiar, seguint les directrius d’altres professionals.
 • Educador o educadora en programes o activitats de lleure i lleure infantil amb menors de 0 a 6 anys
  • Ludoteques
  • Cases de cultura
  • Biblioteques
  • Centres educatius
  • Centres de lleure
  • Granges escola

Més informació

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-educacion-infantil