CFGS ASIX Semipresencial

El Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa té una durada de dos cursos acadèmics amb un total de 2000 hores de formació i acredita, en acabar el cicle, el títul oficial de “Tècnic Superior d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa”. Aquest ensenyament no precisa de cap coneixement específic previ de l’especialitat i està focalitzat a impartir i reforçar els aspectes pràctics partint d’una consolidació de conceptes necessaris. Després de cursar els mòduls ordinaris, l’alumne accedeix durant un trimestre a la Formació en Centres de Treball.

Modalitat Semipresencial

En semipresencial, els alumnes es matriculen per mòduls, que poden ser tant de primer curs com de segon curs. Per motius organitzatius, qualsevol alumne matriculat en almenys un mòdul de 2n serà considerat alumne de 2n i com a tal estarà associat a la tutoria de 2n. Els alumnes matriculats en només mòduls de primer estaran associats a la tutoria de primer.

Els ensenyaments semipresencials es fonamenten en l’autoaprenentatge, guiat i assessorat per el professor de cada mòdul. En aquesta modalitat d’ensenyament té una gran importància metodològica l’ús de les diferents tecnologies de la informació i de la comunicació, dels diferents recursos que proporciona Internet, així com de la utilització de materials didàctics específics per a l’autoaprenentatge.

La Conselleria d’Educació disposa de la plataforma Aules, basada en Moodle. El portal serà la via principal de comunicació entre alumnes i professors. Al portal, el professor posarà a disposició de l’alumne materials, activitats, exercicis, etc., així com fòrums, correu electrònic i missatgeria instantània per facilitar la comunicació.

La Formació Professional, en la modalitat semipresencial, inclourà activitats d’autoaprenentatge de l’alumnat i activitats presencials de formació en el centre docent (tutories col·lectives). A més, es garanteix l’atenció tutorial de l’alumnat a través de l’equip educatiu que imparteix aquests ensenyaments.

Accés

Pots optar per l’accés directe si tens alguna de les següents titulacions: Batxillerat, COU, Tècnic CFGM, Tècnic Superior CFGS, Titulació Universitària.

Mòduls Professionals

 • Mòduls de Primer Curs (960 hores)
  • Implantació de sistemes operatius.
  • Planificació i administració de xarxes.
  • Fonaments de maquinari.
  • Gestió de bases de dades.
  • Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació.
  • Formació i orientació laboral.
 • Mòduls de Segon Curs (1040 hores)
  • Administració de sistemes operatius.
  • Serveis de xarxa i Internet.
  • Implantació d’aplicacions web.
  • Administració de sistemes gestors de bases de dades.
  • Seguretat i alta disponibilitat.
  • Projecte d’administració de sistemes informàtics en xarxa.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Formació en centres de treball.

Què vaig a aprendre i fer?

En acabar els estudis d’ASIX, l’alumne serà capaç de:

 • Administrar sistemes operatius de servidor, instal·lant i configurant el programari, en condicions de qualitat per assegurar el funcionament del sistema.
 • Administrar serveis de xarxa (web, missatgeria electrònica i transferència d’arxius, entre d’altres) instal·lant i configurant el programari, en condicions de qualitat.
 • Implantar i gestionar bases de dades instal·lant i administrant el programari de gestió en condicions de qualitat, segons les característiques de l’explotació.
 • Avaluar el rendiment dels dispositius maquinari identificant possibilitats de millores segons les necessitats de funcionament.
 • Determinar la infraestructura de xarxes telemàtiques elaborant esquemes i seleccionant equips i elements.
 • Integrar equips de comunicacions en infraestructures de xarxes telemàtiques, determinant la configuració per assegurar la seva connectivitat.
 • Administrar usuaris d’acord a les especificacions d’explotació per garantir els accessos i la disponibilitat dels recursos del sistema.
 • Diagnosticar les disfuncions del sistema i adoptar les mesures correctives per restablir la seva funcionalitat.
 • Gestionar i / o realitzar el manteniment dels recursos de la seva àrea (programant i verificant el seu compliment), en funció de les càrregues de treball i el pla de manteniment.

Eixides Professionals

Entre les principals eixides professionals podem mencionar:

 • Tècnic en administració de sistemes.
 • Responsable d’informàtica.
 • Tècnic en serveis d’Internet.
 • Tècnic en serveis de missatgeria electrònica.
 • Personal de suport i suport tècnic.
 • Tècnic en teleassistència.
 • Tècnic en administració de base de dades.
 • Tècnic de xarxes.
 • Supervisor de sistemes.
 • Tècnic en serveis de comunicacions.
 • Tècnic en entorns web.

Més informació

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-administracion-de-sistemas-informaticos-en-red