CFGS IS

El Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social té una durada de dos cursos acadèmics amb un total de 2000 hores de formació i acredita, en acabar el cicle, el títul oficial de “Tècnic Superior en Integració Social”. Aquest ensenyament no precisa de cap coneixement específic previ de l’especialitat i està focalitzat a impartir i reforçar els aspectes pràctics partint d’una consolidació de conceptes necessaris. Després de cursar els mòduls ordinaris, l’alumne accedeix durant un trimestre a la Formació en Centres de Treball.

Accés

Pots optar per l’accés directe si tens alguna de les següents titulacions: Batxillerat, COU, Tècnic CFGM, Tècnic Superior CFGS, Titulació Universitària.

Mòduls professionals

 • Primer curs
  • Context de la intervenció social
  • Inserció sociolaboral
  • Metodologia de la intervenció social
  • Promoció de l’autonomia personal
  • Mediciació comunitària
  • Formació i orientació laboral
  • Horari reservat per a la docència en anglés
 • Segon curs
  • Atenció a les unitats de convivència
  • Suport a la intervenció educativa
  • Sistemes alternatius i augmentatius de comunicació
  • Habilitats socials
  • Primers auxilis
  • Empresa i iniciativa emprenedora
  • Horari reservat per a la docència en anglés
  • Formació en centres de treball
  • Projecte d’integració social

Què vaig a aprendre i fer?

La competència general d’aquest títol consisteix a programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinataris i garantint la creació de entorns segurs tant per a les persones destinataris com per al professional.

Eixides professionals

Entre les principals eixides professionals podem mencionar:

 • Tècnica de programes de prevenció i inserció social.
 • Educador o educadora d’equipaments residencials de diferent tipus.
 • Educador o educadora de persones amb discapacitat.
 • Treballador o treballadora familiar.
 • Educador o educadora d’educació familiar.
 • Auxiliar de tutela.
 • Monitor o monitora de centres oberts.
 • Tècnica d’integració social.
 • Especialista de suport educatiu.
 • Educador o educadora d’educació especial.
 • Tècnic/a educador/a.
 • Técnico Especialista I (Integrar Social).
 • Tècnico Especialista II (Educativo).
 • Monitor o monitora de persones amb discapacitat.
 • Tècnica de mobilitat bàsica.
 • Tècnica d’inserció ocupacional.
 • Mediador ocupacional i/o laboral.
 • Dinamitzador ocupacional i/o laboral.
 • Educador de base.
 • Mediador o mediadora comunitària.
 • Mediador o mediadora intercultural.
 • Mediador o mediador veïnal i comunitari.
 • Preparador laboral.
 • Tècnic en ocupació amb suport.
 • Tècnica d’acompanyament laboral.
 • Monitor/a de rehabilitació psicosocial.

Més informació

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-integracion-social-loe-