ESO

L’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria forma part de l’ensenyança bàsica. D’acord amb el que establix la Constitució Espanyola (art.27.4) té caràcter obligatori i gratuït. Esta etapa educativa té una duració de quatre cursos acadèmics, que se seguixen ordinàriament entre els 12 i els 16 anys d’edat.

L’alumnat pot accedir al primer curs l’any natural en què complisca 12 anys i, amb caràcter general té dret a romandre escolaritzat en règim ordinari fins als 18 anys, complit l’any en què finalitze el curs.

L’educació secundària obligatòria s’organitza en matèries diferenciades, tenint en compte tant la finalitat d’una educació comuna com la necessària atenció a la diversitat de l’alumnat.

En esta etapa, es presta especial atenció a la tutoria personal de l’alumnat, així com a la seua orientació educativa, psicopedagògica i professional.

L’educació secundària obligatòria contribuïx a desenvolupar en l’alumnat, entre altres, les capacitats següents:

  • Conéixer, assumir responsablement els seus deures i exercir els seus drets en el respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, exercitar-se en el diàleg, refermant els drets humans com a valors comuns d’una societat plural, oberta i democràtica, i preparar-se per a l’exercici de la ciutadania democràtica.
  • Adquirir, desenrotllar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com a condició necessària per a una realització eficaç dels processos de l’aprenentatge i com a mitjà de desenrotllament personal.
  • Fomentar actituds que afavorisquen la convivència en els àmbits escolar, familiar i social.
  • Valorar i respectar, com un principi essencial de la nostra Constitució, la igualtat de drets i oportunitats de totes les persones, amb independència del seu sexe, i rebutjar els estereotips i qualsevol discriminació.
  • Més informació en el Dossier del Currículum