Matrícula – PAU

INSCRIPCIÓ PROVES ACCÉS A LA UNIVERSITAT 2023

[Instruccions PDF]  [Instruccions Model 046] [Formulari BAT] [Formulari CF] [Formulari Títol]

DATES DE MATRÍCULA

 • ORDINÀRIA: del 22 fins el 29 de maig (fins les 14:00)
 • EXTRAORDINÀRIA: del 19 de juny fins el 26 de juny (fins les 14:00)

La documentació requerida per tal de formalitzar la inscripció en les Proves d’Accés a la Universitat és la següent:

 • Imprès de matrícula emplenat amb MAJÚSCULES
 • Fotocòpia del D.N.I., N.I.E. o Passaport
 • Imprés sol·licitud expedició de títol emplenat amb MAJÚSCULES
 • Rebut del pagament bancari del model 046. Taxes per expedició de títols. Si el rebut del pagament no es presenta, el pagament no tindrà validesa i la matrícula tampoc.
 • Fotocòpia de la documentació que acredite la reducció de la taxa o la seua exempció
 • Justificant del pagament de la taxa d’inscripció a les PAU. L’import d’inscripció per a la realització de les proves, es liquidarà mitjançant ingrés o transferència en:
  • ENTITAT: CAIXABANK
  • COMPTE (CODI IBAN): ES89 2100 7084 5813 0012 6559
  • BENEFICIARI: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
  • CONCEPTE: indicar: Taxes PAU + nom i cognoms de l’alumne/a IMPORTS

IMPORTS
QUOTA ÍNTEGRA 70,38 €
TAXA REDUÏDA, BONIFICACIÓ DEL 50% DE LA QUOTA ÍNTEGRA 35,19 €
EXEMPCIÓ TOTAL DE LA TAXA: 0,00 €

L’alumnat amb taxa reduïda o exempta per alguna d’aquestes causes haurà d’acreditar documentalment la mateixa. Es recorda que:

 • El títol de Família Nombrosa (FN) o de Família Monoparental (FM) haurà d’estar vigent en la data de matrícula de les Proves. No s’admet la Sol·licitud de renovació del títol. Sí que s’admet el Títol Temporal (vigent en el termini de matrícula de les PAU).
 • L’exempció per condició de víctima de violència de gènere és acreditable mitjançant resolució judicial amb ordre de protecció a favor de la víctima vigent en el termini de matrícula de les PAU. Aquesta exempció és aplicable tant a la pròpia víctima com als seus fills i filles al seu càrrec menors de 25 anys.

Si per error es realitza un ingrés per un import superior al que correspon, o no s’ha indicat el nom de l’alumne/a: NO FEU UN NOU INGRÉS, és suficient amb sol·licitar-nos el reintegrament de l’ingressat de més, o amb escriure el nom de l’alumne/a en el justificant. I, en el cas d’haver ingressat de menys, ingressar només la part que falte fins a completar l’import que corresponga.

MOLT IMPORTANT

 • L’alumnat ha de concórrer a las Proves aportant D.N.I., N.I.E. o Passaport, i preferiblement amb 45 minuts d’antelació al primer examen del primer dia de les PAU, i amb 15 minuts d’antelació a la resta d’exàmens.
 • L’ALUMNAT PROCEDENT DE BATXILLERAT QUE NOMÉS ES PRESENTE A LA FASE VOLUNTÀRIA I L’ALUMNAT PROCEDENT DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR HAURÀ DE PRESENTAR-SE AL SEU TRIBUNAL A LES 12:00 HORES DEL MATÍ DEL PRIMER DIA DE LES PAU.

Informació del número del Tribunal, lloc d’actuació (Seu) i Centres assignats en cada Tribunal: