Matrícula – PAU

INSCRIPCIÓ PROVES ACCÉS A LA UNIVERSITAT

[Instruccions PDF]  [Instruccions Model 046] [Formulari BAT] [Formulari CF] [Formulari Títol]

Tota la documentació s’enviarà per correu electrònic a 46001199.secret@gva.es

DATES DE MATRÍCULA

  • ORDINÀRIA: fins el 26 de juny (a les 14:00)
  • EXTRAORDINÀRIA: del 20 de juliol al 2 de setembre (a les 14:00)

La documentació requerida per tal de formalitzar la inscripció en les Proves d’Accés a la Universitat és la següent:

  • Imprès de matrícula emplenat amb MAJÚSCULES [Formulari BAT] [Formulari CF]
  • Fotocòpia del D.N.I., N.I.E. o Passaport
  • Sol·licicitud expedició de títol [Formulari Títol]
  • Rebut del pagament bancari del model 046. Taxes per expedició de títols [Instruccions Model 046]
  • Fotocòpia de la documentació que acredite la reducció de la taxa o la seua exempció
  • Justificant del pagament de la taxa d’inscripció a les PAU. L’import d’inscripció per a la realització de les proves, es liquidarà mitjançant ingrés o transferència en:

ENTITAT: BANKIA
NÚMERO DE COMPTE: 2038 6543 92 6000022653
CÓDI IBAN: ES15 2038 6543 9260 0002 2653
BENEFICIARI: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
CONCEPTE, indicar: “Taxes PAU” + “nom i cognoms de l’alumne/a”

IMPORTS

QUOTA ÍNTEGRA: 78,20 €.

TAXA REDUÏDA, BONIFICACIÓ DEL 50% DE LA QUOTA ÍNTEGRA: 39,10 €

– Beneficiaris de Fam. Nombrosa de cat. General
– Beneficiaris de Fam. Monoparental de cat. General

EXEMPCIÓ TOTAL DE LA TAXA: 0,00 €

– Beneficiaris de Fam. Nombrosa de cat. Especial
– Alumnat afectat per una discapacitat igual o superior al 33 %
– Alumnat víctima de violència de gènere
– Alumnat víctima del terrorisme
– Beneficiaris de Fam. Monoparental de cat. Especial
– Alumnat amb Matrícula d’Honor en l’avaluació global de l’etapa de Batxillerat o Premi Extraordinari.
– Alumnat subjecte al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació
– Alumnat en situació d’exclusió social

L’alumnat amb taxa reduïda o exempta per alguna d’aquestes causes haurà d’acreditar documentalment la mateixa.

Es recorda que:

  • El títol de Família Nombrosa (FN) o de Família Monoparental (FM) haurà d’estar vigent en la data de matrícula de les Proves. No s’admet la Sol·licitud de renovació del títol. Sí que s’admet el Títol Temporal (vigent en el termini de matrícula de les PAU). La Conselleria d’Igualtat i P.I. prorroga fins al 14/03/2021 els títols de FN i FM expedits a la Com. Valenciana que hagen caducat des del 01/06/2019.
  • L’exempció per condició de víctima de violència de gènere és acreditable mitjançant resolució judicial amb ordre de protecció a favor de la víctima vigent en el termini de matrícula de les PAU. Aquesta exempció és aplicable tant a la pròpia víctima com als seus fills i filles al seu càrrec menors de 25 anys.