Accés extraordinària a Cursos d’Especialització 23/24

Atenent al publicat en l’RD 659/2023 de 18 de juliol en el BOE del 22 de juliol i en el qual es desenvolupa l’ordenació del Sistema d’FP, en els seus articles 120.3 i 121.2 sobre Accés i Admissió als cursos d’especialització de grau mitjà i grau superior, la DG d’FP acorda que els centres puguen aplicar ja aquests articles, inicialment no definits quan es va convocar el procés d’admissió, en aquells cursos d’especialització en els quals queden places vacants. Per tant, si algú està interessat en l’accés, que contacte amb Secretaria per realitzar la validació de requisits i matricula pertinent.

Article 121. Accés i admissió a cursos d’especialització de grau superior.

Punt 2. No obstant això el que es disposa en l’apartat anterior, les administracions competents podran contemplar l’accés de persones que no compten amb els títols requerits, podent admetre, en cas de comptar amb disponibilitat de places a persones que complisquen els requisits, enumerats per ordre de prelació, següents:

a) Persones que compten amb un títol de tècnic superior de formació professional diferent dels que donen accés al curs d’especialització de què es tracte i acrediten la seua experiència en l’àrea professional associada a aquest curs.

b) Persones que compten amb un títol de Tècnic Superior de Formació Professional, diferent dels donen accés i que puguen acreditar els seus coneixements previs mitjançant una prova de capacitat, una entrevista personal, una sol·licitud de motivació d’ingrés, el seu currículum, o la seua experiència laboral.

c) Persones que, no comptant amb un dels títols de Tècnic Superior de Formació Professional, acrediten coneixements previs adequats mitjançant fórmules que garantisca la seua competència per a seguir amb èxit el curs com, entre altres, una prova de capacitat; una entrevista personal; el seu currículum; o la seua experiència laboral.

Les persones a les quals es refereix el paràgraf anterior podran realitzar el curs d’especialització, obtenint una certificació acadèmica d’assistència amb aprofitament en substitució del títol de Màster de Formació Professional, que només podrà atorgar-se als qui compten amb un títol de Tècnic Superior de formació professional.