Plàstica – Programacions

AVALUACIÓ DE L'ALUMNAT. ASSIGNATURES ESO (2n EPVA, 3r EPVA, 4t EPVA)

Criteris d'avaluació: 

Els criteris d'avaluació de totes les assignatures arreplegades en aquesta programació didàctica s'especifiquen en cadascuna de les unitats didàctiques de forma particular. Es a dir, en el desenvolupament de continguts que es tracta més endavant.

Aquests criteris s'ajusten a la norma marco que regula cada assignatura. DECRET 87/2015, de 5 de juny del Consell .

Instruments d'avaluació:

Com a instruments d'avaluació es proposen els següents:

Per a l'avaluació dels conceptes es faran servir exàmens i proves objectives tipus test

Per a l'avaluació dels procediments es faran servir làmines i treballs de classe.

Per a l'avaluació de l'actitud de l'alumne envers l'assignatura, es tindran en compte aspectes com ara, l'assistència regular i puntual, la participació activa en les classes, la implicació i compromís en els treballs personals, etc. L'observació del professor es l'instrument fonamental per a qualificar aquest apartat.

Criteris de qualificació:

NOTA D'AVALUACIÓ

Per a l'obtenció de la nota final de cadascuna de les tres avaluacions, es valorarà l'assoliment per part dels alumnes, dels continguts tractats a l'aula, desglossats en conceptes, procediments i actituds.

Els alumnes/as amb nota d'avaluació inferior a 5 es consideraran suspesos i hauran de recórrer als processos de recuperació.

Els exàmens ponderaran un 30 % del total de la nota. No obstant això, no es farà mitja amb notes inferiors a 3, per la qual cosa, els alumnes amb qualificacions d'examen inferiors a 3 tindran suspesa l'avaluació. Si per qualsevol motiu el professor/a de l'assignatura decideix no fer exàmens al llarg d'una o més avaluacions, els procediments (treballs i les activitats de classe) suposaran el 80 % de la nota.

Els treballs i activitats de classe suposaran un 50 % del total de la nota final de cadascuna de les avaluacions. Aquests treballs (generalment làmines) s'hauran d'entregar el dia que el/la professor/a assenyala. Tot aquell alumne que, sense una causa justificada, no el presente el dia d'entrega, tindrà una nota de 0 en eixe treball, que farà mitjana amb la resta de notes.

Donat el caràcter fonamentalment procedimental de l'assignatura, els treballs de classe es realitzarà, normalment a l'aula.

L'actitud de l'alumne/a ponderarà un 20 % de la qualificació total.

D'aquesta manera, la composició de la nota de cada avaluació es resum al següent quadre:

 

CONCEPTES

PONDERACIÓ

Conceptes / Exàmens 30%
Procediments / Treballs i activitats de classe 50%
Actituds 20%

 

Pel que fa a la incidència de les faltes d'assistència a classe en les qualificacions de l'avaluació, s'aplicarà la normativa contemplada en el Reglament de Regim Intern, CAPÍTOL III. ARTICLE 19. ABSENTISME I AVALUACIÓ aprovat per unanimitat en el Consell Escolar del día 10 d'octubre de 2013.

La nota final del curs serà la mitjana de les tres avaluacions (sempre que la nota de cadascuna de elles no sigue inferior a 3). Aquell/a alumne/a la nota final del qual no sigue igual o superior a 5 suspendrà l'assignatura d'Educació Plàstica i Visual en la convocatòria de juny.

  1. No obstant això, per als alumnes amb avaluacions suspeses i, principalment, per aquells que al tenir en una o més avaluacions una nota inferior a 3 no han pogut fer mitja amb altres avaluacions (situació esmentada anteriorment), s’estableixen proves de recuperació per a cadascuna de les avaluacions. Aquestes proves comprendran sempre el contingut sencer de l'avaluació i es realitzaran de la manera i en el moment que el professor/a de l'assignatura considere convenient. La nota màxima d'aquestes proves serà de 5.

Es alumnes que per no assistir un mínim del 85% de les hores de classe corresponents a cada assignatura prengueren el dret a l'avaluació continua, podran ser avaluats amb una prova final de caràcter extraordinari. Aquesta prova contemplarà tots els continguts de la programació que s'han impartit al llarg del curs.

PROVES DE RECUPERACIÓ EXTRAORDINÀRIES (JULIOL)

Per als alumnes que suspenen l'assignatura en juny s'estableixen uns criteris de recuperació en juliol o setembre, que contemplen l'entrega d'un dossier d'activitats i treballs que se li facilitarà a l'alumne en juny (60% de ponderació en la nota) i d'un examen sobre els continguts tractats al llarg del curs (40% de ponderació en la nota).

L'alumne/a acudirà a l'examen amb les eines de dibuix necessàries per a la seua realització.

No es tindran en compte els dossiers incomplets ni els dossiers d'alumnes/as amb nota d'examen inferior a 3. En aquests casos la puntuació de la prova serà, exclusivament, l'obtinguda a l'examen.

Aquells alumnes/as, la nota dels quals sigue inferior a 5 (després de sumar dossier i examen), suspendran l'assignatura Educació Plàstica i Visual en la convocatòria de setembre.

RECUPERACIÓ DE L'ASSIGNATURA PENDENT DE CURSOS ANTERIORS

Pel que fa als/els alumnes amb l'assignatura pendent de cursos anteriors, durant el transcurs de l'any lectiu, se'ls convocarà a un exercici extraordinari que és realitzarà al llarg del segon trimestre que consistirà en l'entrega d'un dossier d'activitats que se'ls facilitarà anteriorment (60 % de ponderació en la nota) i d'un examen amb continguts teòrics i pràctics (40% de ponderació en la nota).

L'alumne/a acudirà a l'examen amb les eines de dibuix necessàries per a la seua realització.

No s'avaluaran els dossiers incomplets ni els dossiers d'alumnes/as amb nota d'examen inferior a 3. En aquests casos la puntuació de la prova serà, exclusivament, l'obtinguda a l'examen.

Aquells alumnes/as, la nota dels quals (després de sumar dossier i examen) siga inferior a 5, suspendran l'assignatura en aquesta convocatòria i seran citats a realitzar una prova similar al mes de juliol.

No obstant, i sense perjudici del procediment esmentat, el departament també considerarà com a superada l'assignatura suspesa de cursos anteriors sempre que l'alumne/a aprove la mateixa assignatura d'un curs superior. En aquest cas la nota màxima que pot obtenir un alumne/a serà un 5.