Plàstica – Pendents

Pendents

Pendents

RECUPERACIÓ D'ASSIGNATURES PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS. DEPARTAMENT DE DIBUIX:

DIA DE LA PROVA: 19 D'ABRIL DE 2021 / DE 11:00 A 12:20 HORES / AULA CAPI TRILLO

Els alumnes/as amb assignatures del departament de plàstica pendents de cursos anteriors, hauran de presentar-se a les proves de recuperació que es realitzaran al mes d'abril. Aquestes proves extraordinàries de recuperació consten de dos parts amb diferent ponderació en la nota:

Dossier de treballs

Consta d'un conjunt de làmines que l'alumne/a realitzarà a casa seguint les indicacions que consten en cadascuna d'elles. El dossier es pot fotocopiar en consergeria del centre.

  • Data i lloc d'entrega: el dossier de treballs serà entregat per a la seua avaluació en el moment de la realització de la prova pràctica (examen). No s'admetrà cap dossier entregat fora de termini.
  • Ponderació en la nota: el dossier de treballs suposarà un 60% del total de la nota. No s'avaluarà cap dossier que no estigue complet ni els dossiers d’alumnes/as amb nota d'examen inferior a 3. En aquests casos la puntuació de la prova serà, exclusivament, l'obtinguda a l’examen.

Prova pràctica (examen)

L'examen extraordinari d'assignatures pendents de cursos anteriors contemplarà la totalitat de la matèria impartida al llarg del curs i estarà relacionat amb els continguts i procediments tractats al dossier de treballs anteriorment esmentat.

  •  Realització de la prova: el lloc de realització de l'examen serà l'aula de plàstica. Capi Trillo. Els alumnes/as arribaran amb puntualitat i vindran amb el material de dibuix necessari per a realitzar l'examen (llapis, colors de fusta, regle, escaire i cartabó, compàs, retoladors normalitzats, etc...)
  • Ponderació en la nota: l'examen suposarà un 40 % del total de la nota. No es corregiran els dossiers de treball d’alumnes que no realitzen l'examen.

Aquells alumnes/as, la nota dels quals sigue inferior a 5 (després de sumar dossier i examen), suspendran l'assignatura en aquesta convocatòria i seran citats a realitzar una prova similar al mes de juliol o setembre.

No obstant, i sense perjudici del procediment esmentat, el Departament també considerarà com a superada l'assignatura suspesa de cursos anteriors sempre que l'alumne/a aprove les dues primeres avaluacions de la mateixa assignatura en un curs superior. En aquest cas la nota màxima que pot obtenir un alumne/a serà un 5.