Plàstica – Pendents

Pendents

Pendents

RECUPERACIÓ D'ASSIGNATURES PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS. DEPARTAMENT DE DIBUIX:

LLIURAMENT DE DOSSIER: 23/01/2023 / AULA CAPI TRILLO

Els alumnes/as amb assignatures del departament de plàstica pendents de cursos anteriors, hauran de presentar el dossier de recuperació en data 23 de gener de 2023.

Dossier de treballs

Consta d'un conjunt de làmines que l'alumne/a realitzarà a casa seguint les indicacions que consten en cadascuna d'elles. El dossier es falicitarà al tutor o tutora per quel lliure a l'alummne o la alumna amb l'assignatura pendent.

NOTA IMPORTANT: Els alumnes que estiguen cursant l'assignatura de EPVA en el present curs, recuperaran la asignatura pendent si aproven la 1r. avaluació del curs actual.

  • Data i lloc d'entrega: el dossier de treballs serà entregat per a la seua avaluació en el dia acordat. No s'admetrà cap dossier entregat fora de termini.

I