Elecció d’optativitat – 1r BATX (2023-2024)

Oferta educativa

Oferta educativa

Programació, Xarxes i Sistemes Informàtics

Tenim 4 blocs, el primer se centra en la Programació, anàlisi, disseny algorítmic i la seua implementació. El segon es basa en Sistemes informàtics, inclou el disseny, configuració, manteniment i administració dels components dels sistemes informàtics i resolució de problemes. El tercer i quart bloc, tracta les Xarxes i els serveis relacionats amb aquestes.

Projecte d’Investigació: Biologia

L’assignatura té un currículum obert que està estructurat sobre tres eixos principals que coincideixen amb els treballs a realitzar en els 3 trimestres. Primer trimestre. Treball de recerca, en el qual aprendràs el mètode científic i s’elaborarà un article científic. Aquest treball s’exposarà en classe i en ExpoBabel. Segon trimestre: realització de pràctiques de laboratori. Tercer trimestre: realització d’un projecte de medi ambient. En algunes sessions treballem amb l’Aula UECO.

Segona Llengua Estrangera: Francés

L’assignatura de francés té com a principal objectiu ensenyar a l’alumnat a comunicar en francés de manera oral i escrita. A través d’aquesta matèria, es busca desenvolupar les habilitats lingüístiques i culturals dels estudiants i dotar-los de les habilitats i competències necessàries per a comunicar en francés i apreciar la cultura francòfona.

Religió

Una assignatura apassionant on, aprofitant la faceta participativa i motivadora de la ludificació, ens endinsarem en la dimensió religiosa i analitzarem els seus components per a, partint de la vivència personal i familiar de cadascun, conéixer l’experiència religiosa que suposa la Bíblia i aprofundir en la figura de Jesucrist i els valors que ens aporta per a afavorir un desenvolupament integral que ens permeta incorporar-nos a la societat d’una manera constructiva i conscient, ajudant-nos en la nostra cerca de sentit i felicitat per a tots.

Matrícula Telemàtica de Conselleria

Realitza la selecció d’optativitat a través d’aquest enllaç de Conselleria. Posteriorment, hauràs de passar pel centre per a recollir el sobre que hauràs d’entregar completat i amb la documentació sol·licitada del 25 al 28 de juliol.

Enllaç

Elecció d’optativitat – 2n BATX

Oferta educativa

Breu informació sobre les assignatures optatives

Física

Assignatura que et prepara els teus coneixements de Física necessaris per a continuar els teus estudis en qualsevol grau de la branca científica. Pondera 0,2 en la part voluntària de les PAU en la totalitat d’aquests graus.

Activitat Física per a la Salut i el Desenvolupament Personal

Està orientada a consolidar, integrar i autogestionar els aprenentatges que l’Educació Física ha aportat a la cultura motriu de l’alumnat. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i els desafiaments per al segle XXI segueixen presents en aquesta matèria, facilitant les eines necessàries per a tindre un estat físic i mental òptim i poder conviure en comunitat, ajudant l’alumnat a construir la seua pròpia identitat

Psicologia

Com funcionen els meus desitjos? El que veig i escolte coincideix amb com són les coses? Per què a vegades quan busque una paraula m’ix una altra? Per què somie el que somni? Són els meus records fidels al que va ocórrer, o afig o lleve coses? Hi ha diferències en els comportaments de xics i xiques? Per què hi ha persones molt tímides i unes altres molt “tirades cap avant”? Puc canviar la meua manera de ser?
Totes aqueixes preguntes i moltes més les podràs respondre si estudies Psicologia en 2n de batxillerat.

Programació, Xarxes i Sistemes Informàtics

Tenim 4 blocs, el primer se centra en la Programació, anàlisi, disseny algorítmic i la seua implementació. El segon es basa en Sistemes informàtics, inclou el disseny, configuració, manteniment i administració dels components dels sistemes informàtics i resolució de problemes. El tercer i quart bloc, tracta les Xarxes i els serveis relacionats amb aquestes.

Segona Llengua Estrangera: Francés

L’assignatura de francés té com a principal objectiu ensenyar a l’alumnat a #comunicar en francés de manera oral i escrita. A través d’aquesta matèria, es busca desenvolupar les habilitats lingüístiques i culturals dels estudiants i dotar-los de les habilitats i competències necessàries per a #comunicar en francés i apreciar la cultura francòfona.

Formulari

Aquest formulari ja no està disponible.

Elecció d’optativitat – 4t d’ESO (2023-2024)

Oferta educativa

Breu informació sobre les assignatures optatives

Digitalització

Dispositius digitals, sistemes operatius i de comunicació. Digitalització de l’entorn personal d’aprenentatge. Seguretat i benestar digital. Ciutadania digital crítica.

Expressió Artística

Aprendre a utilitzar mitjans i procediments artístics per a representar i comunicar idees, sentiments o emocions, diferenciant entre l’acte-expressió i la intencionalitat comunicativa. Conéixer els elements que configuren el llenguatge plàstic, visual i audiovisual per a poder generar una producció artística exposada, benvolguda, analitzada i compartida amb un públic.

Música

La música està present en la vida de les persones des dels seus orígens i ens identifica com a éssers individuals, socials i culturals. L’art musical és un tret identificatiu de qualsevol societat i és part fonamental de la seua cultura, per aquesta raó, està en l’educació des de la infantesa. A més, la música és un mitjà d’expressió d’idees, pensaments i emocions que contribueix al desenvolupament cognitiu, emocional i psicomotor de l’ésser humà.

Tecnologia

La seua importància en les nostres vides és creixent i cada vegada més rellevant davant els desafiaments i reptes que, de manera recurrent i contínua, s’han d’abordar a la recerca de solucions. Per això, la matèria de Tecnologia ofereix recursos per a contribuir i participar activament d’aqueixa transformació amb criteris tècnics, científics i ètics que fomenten el desenvolupament tecnològic i milloren les nostres societats, minimitzant les repercussions negatives que el seu desenvolupament pot tindre per a aquestes.

Arts escèniques

La finalitat de l’assignatura Arts Escèniques és permetre a l’alumnat aconseguir les competències necessàries per a transmetre les seues representacions de la realitat i la seua visió del món, mitjançant llenguatges artístics simbòlics en situacions diverses de creació, interpretació i valoració.

Competència Comunicativa Oral: Inglés

Treballem per projectes, en equips, en parelles i de manera individual. Fem jocs (per a practicar la competència oral en anglés de manera lúdica i progressiva), presentacions, treballem amb ordinadors, practiquem l’aprés en l’assignatura d’Inglés i aprofundim en la cultura del món anglo. S’assegura la pràctica oral eficaç de l’anglés, a l’haver un nombre reduït d’alumnes. Preparem a l’alumnat per a l’examen A2 d’anglés. Tenim una visita a l’aeroport i fem intercanvis lingüístics.

Filosofia

Vols conéixer-te millor a tu mateix?, vols aprendre a escoltar i argumentar per a defensar les teues idees?, et preocupen temes que no es tracten en altres assignatures? L’assignatura de Filosofia t’ofereix tot això, a més d’una base de coneixements que, si continues estudiant batxillerat, et seran molt útils.

Projectes Interdisciplinaris

Els projectes interdisciplinaris integren competències, sabers, mètodes o formes de comunicació de dues o més matèries, per a comprendre un fenomen, resoldre un problema o crear un producte, alhora que creguen un vincle entre l’àmbit de coneixement i el seu entorn sociocultural. En cada projecte, l’alumnat ha de seguir un procés que inclou la investigació, la creativitat, la presa de decisions, l’ús d’estratègies i la comunicació i transferència del coneixement en diversos formats.

Segona Llengua Estrangera: Francés

L’assignatura de francés té com a principal objectiu ensenyar a l’alumnat a #comunicar en francés de manera oral i escrita. A través d’aquesta matèria, es busca desenvolupar les habilitats lingüístiques i culturals dels estudiants i dotar-los de les habilitats i competències necessàries per a #comunicar en francés i apreciar la cultura francòfona.

Tallers d’Aprofundiment: Matemàtiques (Inglés)

El taller d’aprofundiment està dirigit a l’alumnat que vol aprofundir els seus coneixements matemàtics. Aprendran a usar les #TIC relacionades amb les matemàtiques; traure tot el partit a la calculadora, ús de programes informàtics com *Geogebra i fulls de càlcul. D’igual forma desenvoluparan les seues habilitats preparant proves com les Olimpíades i el Cangur Matemàtic. Tot això usant com a llengua vehicular l’anglés,

Formulari

Aquest formulari ja no està disponible.

Elecció d’optativitat – 3r d’ESO (2023-2024)

Oferta educativa

Breu informació sobre les assignatures optatives

Creativitat musical

La matèria Creativitat Musical pretén consolidar els coneixements adquirits en nivells anteriors en la matèria obligatòria de Música, fomentar processos
creatius en connexió amb altres llenguatges, analitzar l’entorn sonor que ens envolta i les seues possibilitats per a la creació artística, així com aprofundir en estils i corrents artístics presents al llarg del segle XX i fins a l’actualitat.

Programació, intel·ligència artificial i robòtica  

La matèria Intel·ligència Artificial, Programació i Robòtica utilitza els fonaments del pensament computacional per a aprofundir en el desenvolupament del programari, actuar sobre tècniques d’intel·ligència artificial, de la virtualització de la realitat i programar sistemes robòtics. Així mateix, les implicacions d’aquestes tecnologies per a la societat són fruit d’anàlisi i debat en aquesta matèria, que contribueix al desenvolupament científic, ètic i social de l’alumnat. 

Segona llengua estrangera: Francés 

L’assignatura de francés té com a principal objectiu ensenyar a l’alumnat a comunicar en francés de manera oral i escrita. A través d’aquesta matèria, es busca desenvolupar les habilitats lingüístiques i culturals dels estudiants i dotar-los de les habilitats i competències necessàries per a comunicar en francés i apreciar la cultura francòfona.

Taller d’aprofundiment: Física i Química 

La ciència està present de manera contínua en les nostres vides, i per això, el Taller d’aprofundiment de Física i Química pretén dotar d’eines que els permeten adquirir actituds pròpies del treball científic, i estudiar temes d’interés i d’actualitat, a través de la realització de pràctiques de laboratori com a “Química en la cuina”, “Quanta sucre porta un refresc?” o “La cafeïna en la Cocacola”, entre altres. 

Religió

Una assignatura apassionant on, aprofitant la faceta participativa i motivadora de la ludificació, ens endinsarem en la dimensió religiosa i analitzarem els seus components per a, partint de la vivència personal i familiar de cadascun, conéixer l’experiència religiosa que suposa la Bíblia i aprofundir en la figura de Jesucrist i els valors que ens aporta per a afavorir un desenvolupament integral que ens permeta incorporar-nos a la societat d’una manera constructiva i conscient, ajudant-nos en la nostra cerca de sentit i felicitat per a tots.

Formulari

Aquest formulari ja no està disponible.

Elecció d’optativitat – 2n d’ESO (2023-2024)

Oferta educativa

**Entre parèntesi apareix la llengua vehicular en què s’impartirà l’assignatura.

Breu informació sobre les assignatures optatives

Emprenedoria social i sostenible

El desenvolupament d’una cultura emprenedora, social i sostenible a través de l’educació i la formació contribueix al fet que el nostre alumnat aprenga a recolzar-se en iniciatives pròpies, millore la seua capacitat de generar idees, s’adapte als canvis i reptes de la societat actual, contribuïsca i s’implique en la transformació i millora d’aquesta societat. 

Programació, intel·ligència artificial i robòtica  

La matèria Intel·ligència Artificial, Programació i Robòtica utilitza els fonaments del pensament computacional per a aprofundir en el desenvolupament del programari, actuar sobre tècniques d’intel·ligència artificial, de la virtualització de la realitat i programar sistemes robòtics. Així mateix, les implicacions d’aquestes tecnologies per a la societat són fruit d’anàlisi i debat en aquesta matèria, que contribueix al desenvolupament científic, ètic i social de l’alumnat. 

Segona llengua estrangera: Francés 

L’assignatura de francés té com a principal objectiu ensenyar a l’alumnat a comunicar en francés de manera oral i escrita. A través d’aquesta matèria, es busca desenvolupar les habilitats lingüístiques i culturals dels estudiants i dotar-los de les habilitats i competències necessàries per a comunicar en francés i apreciar la cultura francòfona.

Tallers de reforç 

L’elecció d’aquesta assignatura, normalment, es durà a terme per l’equip docent del centre i la Direcció d’estudis en funció de la idoneïtat per a aqueix alumne/a. Es treballaran tècniques d’estudis i elements bàsics del currículum de les àrees instrumentals (llengües i matemàtiques).

Taller d’aprofundiment: Inglés

Treballem per projectes, en equips, en parelles i de manera individual. Fem jocs (per a practicar la competència oral en anglés de manera lúdica i progressiva), presentacions, treballem amb ordinadors, practiquem l’aprés en l’assignatura d’Anglés i aprofundim en la cultura del món anglo. S’assegura la pràctica oral eficaç de l’anglés.

Religió

Una 𝐚𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐚𝐩𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐧𝐭𝐞 on, aprofitant la faceta 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 i 𝗺𝗼𝘁𝗶𝘃𝗮𝗱𝗼𝗿𝗮 de la 𝗴𝗮𝗺𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻, ens endinsarem en la 𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗿𝗲𝗹𝗶𝗴𝗶𝗼𝘀𝗮 i analitzarem els seus components per a, partint de la vivència personal i familiar de cadascun, conéixer l’experiència religiosa que suposa la Bíblia i aprofundir en la figura de 𝗝𝗲𝘀𝘂𝗰𝗿𝗶𝘀𝘁𝗼 i els 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗲𝘀 que ens aporta 𝗽𝗮𝗿𝗮 afavorir 𝘂𝗻 𝗱𝗲𝘀𝗮𝗿𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝗹 que ens permeta incorporar-nos a la societat d’una manera 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝗶𝘃𝗮 i 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲, ajudant-nos en 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗯𝘂́𝘀𝗾𝘂𝗲𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗱𝗼 𝘆 𝗳𝗲𝗹𝗶𝗰𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀. 

Formulari

Aquest formulari ja no està disponible.

Elecció d’optativitat – 1r d’ESO (2023-2024)

Oferta educativa

Breu informació sobre les assignatures optatives

CCO1 (Competència Comunicativa Oral 1- Anglés)

Treballem per projectes, en equips, en parelles i de manera individual. Fem jocs (per a practicar la competència oral en anglés de manera lúdica i progressiva), presentacions, treballem amb ordinadors, practiquem l’aprés en l’assignatura d’anglés i aprofundim en la cultura del món anglo. S’assegura la pràctica oral eficaç de l’anglés, perquè el nombre d’alumnes és reduït.

Laboratori d’Arts Escèniques 

Laboratori d’Arts Escèniques és una matèria pensada per a fomentar, d’una forma divertida, pràctica i espontània, l’expressió de l’alumnat per mitjà de les Arts Escèniques. Així, amb el Teatre, la Dansa o el Mim, veurem diferents maneres d’expressar-nos i de desenvolupar noves habilitats comunicatives i alguns aspectes com l’empatia. 

Segona llengua estrangera: Francés 

L’assignatura de francés té com a principal objectiu ensenyar a l’alumnat a comunicar en francés de manera oral i escrita. A través d’aquesta matèria, es busca desenvolupar les habilitats lingüístiques i culturals dels estudiants i dotar-los de les habilitats i competències necessàries per a comunicar en francés i apreciar la cultura francòfona.

Taller de Relacions Digitals Responsables  

Introducció als dispositius digitals i Internet, continguts digitals (cerca, selecció, organització i creació), identitat digital i relacions en l’entorn digital.

Tallers de reforç

L’elecció d’aquesta assignatura, normalment, es durà a terme per l’equip docent del centre i la Direcció d’estudis en funció de la idoneïtat per a aqueix alumne/a. Es treballaran tècniques d’estudis i elements bàsics del currículum de les àrees instrumentals (llengües i matemàtiques).

Religió

Una 𝐚𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐚𝐩𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐧𝐭𝐞 on, aprofitant la faceta 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 i 𝗺𝗼𝘁𝗶𝘃𝗮𝗱𝗼𝗿𝗮 de la 𝗴𝗮𝗺𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻, ens endinsarem en la 𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗿𝗲𝗹𝗶𝗴𝗶𝗼𝘀𝗮 i analitzarem els seus components per a, partint de la vivència personal i familiar de cadascun, conéixer l’experiència religiosa que suposa la Bíblia i aprofundir en la figura de 𝗝𝗲𝘀𝘂𝗰𝗿𝗶𝘀𝘁𝗼 i els 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗲𝘀 que ens aporta 𝗽𝗮𝗿𝗮 afavorir 𝘂𝗻 𝗱𝗲𝘀𝗮𝗿𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝗹 que ens permeta incorporar-nos a la societat d’una manera 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝗶𝘃𝗮 i 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲, ajudant-nos en 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗯𝘂́𝘀𝗾𝘂𝗲𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗱𝗼 𝘆 𝗳𝗲𝗹𝗶𝗰𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀.

Formulari

Aquest formulari ja no està disponible.

Mercat de llibres de primer i segon de batxillerat

El pròxim 21  de juliol, de 12.00 a 14.00, se celebrarà en l’institut un mercat de llibres de primer i segon de batxillerat. Podeu acudir tots aquells que estigueu interessats a comprar o vendre un llibre de qualsevol d’aquests dos cursos.

Llibres curs 2021-22:

1r Batxillerat:

Llibres 1r Batxillerat – IES BAHÍA DE BABEL

2n Batxillerat:

Llibres 2n Batxillerat – IES BAHÍA DE BABEL