Consell de delegats

Consell de delegats d’alumnes

Està integrat per representants de l’alumnat dels diferents grups, pels representants de l’alumnat en el Consell Escolar i per dos membres de l’Asociacion d’Alumnes del centre.

Té, entre altres, les següents funcions:

  • Elevar a l’equip directiu proposades per a l’elaboració de la Programació General Anual.
  • Informar els representants dels alumnes en el Consell Escolar dels problemes de cada grup o curs.
  • Rebre informació dels representants dels alumnes en aquest Consell sobre els temes tractats en aquest.
  • Elaborar propostes de modificació del Reglament de Règim Intern.

Quan ho sol·licite, el Consell de delegats haurà de ser oido pels òrgans de govern i de coordinació de l’institut, en assumptes com:

  • Establiment i desenvolupament d’activitats culturals, recreatives i esportives.
  • Celebració de proves d’exàmens.
  • Altres actuacions i decisions que afecten de manera específica als alumnes.