Per a un bon funcionament d’un centre educatiu és necessària una planificació i intervenció conjunta i coordinada de tots els òrgans de govern, col·legiats i unipersonals, i de coordinació docent dels centres.

En el nostre centre, aquestos òrgans de govern estan organitzats de la següent forma:

Equip directiu

Consell escolar

Claustre de professors