Reunió ordinària d’inici de curs de l’AMPA

Dijous que ve, 13 d’octubre del 2022, a les 20:00h, després de la reunió dels tutors amb les famílies, es realitzarà la reunió ordinària d’inici de curs de l’Associació de Mares i Pares de l’Alumnat a la qual esteu convidats. Esperem la vostra assistència.

Notes, lliurament de llibres i matrícula

Els informem de les dates de recollida de notes, lliurament de llibres i matrícula per al pròxim curs.

1- Recollida de notes

El lliurament dels butlletins de notes es durà a terme en les següents dates i hores:

– 1r ESO: 16 de juny a les 09.00 h.

– 2n ESO: 17 de juny a les 09.00 h.

– 3r ESO: 15 de juny a les 09.00 h.

– 4t ESO: 14 de juny a les 09.00 h.

– 1r BACH: 14 de juny a les 13.00 h.

2- Lliurament de llibres

Aqueix mateix dia, després de la recollida dels butlletins, es procedirà al lliurament dels llibres al Banc del Llibres a la biblioteca (únicament alumnat d’ESO). Cada alumne/a aportarà el full emplenat amb la relació de llibres que es va manar en un missatge anterior.

3- Recollida del sobre de matrícula

A continuació, sempre que s’haja realitzat el lliurament del conjunt de llibres, es recollirà el sobre de matrícula en la Consergeria del centre.

Declaració de Compromís Família – Tutor/a

Declaración de compromiso de la madre o tutora legal / Declaració de compromís de la mare o tutora legal

Declaración de compromiso del padre o tutor legal / Declaració de compromís del pare o tutor legal

Declaración de compromiso de alumnado / Declaració de compromís d'alumnat

DECRET 30/2014, de 14 de febrer, del Consell, pel qual es regula la declaració de Compromís Família- Tutor entre les famílies o representants legals de l’alumnat i els centres educatius de la Comunitat Valenciana. [2014/1398]  

Una de les accions prioritàries en el marc de les competències de la Generalitat en matèria d’educació és la d’intervenir decididament contra el fracàs escolar a través del Pla de Xoc contra el Fracàs Escolar, posat en marxa des de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.  

En aquest pla s’han establit objectius vinculats als àmbits principals en els quals s’ha d’actuar per a fer possible que tot el nostre alumnat es desenvolupe plenament i de manera integral. Entre aqueixos àmbits d’actuació, la col·laboració entre famílies i docents adquireix especial importància.  

La declaració de Compromís Família-Tutor és la formalització per escrit de compromisos educatius aconseguits voluntàriament entre famílies o representants legals i el centre educatiu, en la figura del tutor o tutora, que informant el propi alumnat manifestaran explícitament uns compromisos de cooperació  per a estimular, secundar i fer seguiment del procés educatiu de l’alumnat.  

a) A proposta del director o directora d’aquest, crearan un model propi de declaració  de Compromís Família-Tutor o adaptaran els models orientatius arreplegats en els annexos del present decret a les característiques del seu centre, una vegada informat el Consell Escolar i el Claustre de Professorat.  

b) Una vegada sentit el Consell Escolar del centre, la declaració de Compromís Família-Tutor serà incorporada com una actuació del centre que haurà d’estar d’acord amb els objectius prioritaris de millora establits en el projecte educatiu.  

c) L’equip directiu i la tutora o tutor de cada grup informarà a totes les famílies o representants legals de l’alumnat sobre la possibilitat d’aconseguir compromisos educatius, a través de la declaració de Compromís Família-Tutor, amb els tutors i tutores dels seus fills i filles per a la millora del rendiment escolar.  

d) Seran els tutors i tutores els qui, a mes d’informar a les famílies, actuaran com a part representant del centre i seran els encarregats d’aconseguir i formalitzar compromisos educatius amb les famílies o representants legals.  

OBJECTIUS DE LA DECLARACIÓ DE COMPROMÍS  

Les famílies o representants legals i el centre educatiu a través de la figura del tutor/a comparteixen i manifesten mitjançant la present declaració de compromís que estan disposats a cooperar per a estimular i millorar els hàbits d’estudi de l’alumne/a, el seu autonomia en el procés ensenyament– aprenentatge, així com l’expectativa de èxit  basat en la seua responsabilitat i esforç.  

L’alumne/a coneix les expectatives de la seua família/representants legals i els seus professors i professores i manifesta la seua disposició a col·laborar..  

Els compromisos que famílies i tutors i tutores aconseguisquen hauran de  perseguir la consecució dels següents objectius de l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria que siguen assumibles per les famílies o representants legals:  

1. Apreciar els valors i les normes de convivència, i respectar i comprendre als altres independentment del  seu gènere, cultura, procedència, religió, ètnia, idioma o manera de pensar.  

2. Col·laborar amb l’escola per a desenvolupar hàbits de treball individual i d’equip, d’esforç i responsabilitat en l’estudi, així com a actituds de confiança en si mateix, sentit crític, iniciativa personal, curiositat, interés i creativitat en l’aprenentatge.  

3. Contribuir a l’adquisició  d’habilitats per a la prevenció i per a la resolució pacífica de conflictes, en qualsevol àmbit social.  

4. Contribuir a l’aproximació  a les llengües curriculars a partir del context i els interessos de l’alumnat fent-los  partícips de la seua necessitat.  

5. Afavorir el desenvolupament de les competències matemàtiques aplicades a les situacions de la seua vida quotidiana.  

6. Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum, la cura dels éssers vius i el medi ambient, contribuint a la seua conservació i millora.  

7. Acompanyar en la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació desenvolupant un esperit crític davant els missatges que reben i elaboren.  

8. Valorar la higiene, la salut i acceptar el propi cos i el dels altres respectant les diferències.  

9. Potenciar el sentit crític de l’alumnat respecte a l’adquisició  de nous coneixements i la gestió de la informació.  

10. Conscienciar sobre la necessitat del coneixement científic a partir del context i de les vivències quotidianes de l’alumnat.  

11. Afavorir el desenvolupament de l’esperit  emprenedor i la confiança en si mateix, la iniciativa personal i la capacitat per a aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.  

12. Fomentar el respecte, el coneixement i la valorització dels aspectes bàsics de la cultura i la història pròpies i dels altres, així com el patrimoni artístic i cultural.  

13. Afavorir el coneixement del funcionament i l’acceptació  del propi cos i el dels altres, respectar les diferències, afermar els hàbits de cura i salut corporals.  

14. Acompanyar a l’adolescent en les implicacions que es desprenen d’aquesta nova etapa vital, així com en el coneixement i valoració de la dimensió humana de l’afectivitat i la sexualitat en tota la seua diversitat.  

COMPROMISOS DE LES PARTS  

1. CENTRE:  

 1. Aplicar i informar les famílies del Projecte Educatiu del Centre i de les normes d’organització  i funcionament.  
 1. Formar en el respecte dels drets i llibertats que comporta la convivència.  
 1. Vetlar per fer efectius els drets de l’alumnat en l’àmbit  escolar, exercint una educació individualitzada.  
 1. Garantir una comunicació fluida i individual amb cada família per a informar-la de l’evolució   acadèmica i personal del seu fill i filla.  
 1. Ens comprometem a informar les famílies dels criteris d’avaluació, les tasques d’estudi i els deures escolars dels seus fills i filles. 
 1. Intercanviar informació amb el tutor o la tutora sobre les normes establides a casa, les seues responsabilitats en les tasques de la llar i els seus hàbits i rutines. Intercanviar informació amb el tutor o la tutora sobre les normes establides a casa, les seues responsabilitats en les tasques de la llar i els seus hàbits i rutines.  
 1. Adoptar les mesures adequades per a atendre les necessitats educatives especifiques de l’alumne i mantenir informada a la família garantint que tot l’alumnat reba l’atenció  personalitzada que les seues circumstàncies requereixen.  
 1. Comunicar a la família de cada alumne les faltes d’assistència  i retards no justificats del seu fill i filla, així com qualsevol altra circumstància que repercutisca en el seu desenvolupament acadèmic i personal  

2. FAMÍLIA:  

 1. Afavorir l’assistència i puntualitat a classe del seu fill o filla amb els materials.  
 1. Mantenir una comunicació fluida amb el tutor o tutora. Atendre les peticions d’entrevista o de comunicació  que formule el centre i participar en les reunions i activitats per a les famílies que convoque el centre.  
 1. Aportar els informes mèdics o socials que aporten informació sobre situacions que puguen afectar l’aprenentatge o comportament del seu fill o filla.  
 1. Conéixer les normes i organització del centre educatiu, així com el seu pla de convivència.  
 1. Conéixer i acceptar les indicacions del professorat.  
 1. Facilitar un ambient, un horari i condicions d’estudi adequats per al seu fill o filla a casa.  
 1. Col·laborar en el control i compliment de les tasques escolars. Informar-se periòdicament sobre l’actitud i conducta de l’alumne o alumna.  
 1. Col·laborar amb el centre en el compliment de les correccions o mesures disciplinàries que puguen imposar-se a l’alumnat. 
 1. Acceptar la proposta de realització  de les  accions educatives proposades, en el cas que el seu fill o filla tinga un expedient disciplinari que implique expulsió temporal del centre. 
 1. Reconéixer i premiar la millora de resultats o de conducta del seu fill o filla.  

3. TUTOR/A:  

 1. Facilitar i mantenir una comunicació fluida amb les famílies amb els horaris pactats.  
 1. Guardar confidencialitat sobre els aspectes dels informes aportats per la família o tutors o tutores legals que no tinguen a veure amb el procés ensenyament aprenentatge.  
 1. Establir i comunicar clarament els objectius i expectatives acadèmiques i comportamentals individuals per a l’alumne o alumna.  
 1. Informar clarament sobre les normes i l’organització  del centre i del pla de convivència i protocols d’actuació  d’aquest.  
 1. Facilitar el suport pedagògic necessari, amb pautes orientatives, per a facilitar hàbits d’estudi en el seu fill o filla.  
 1. Informar sobre la possibilitat de realització  d’accions educatives amb finalitat social per al compliment d’expedients sancionadors que impliquen l’expulsió  temporal de l’alumne o alumna. Les accions socials tindran caràcter educatiu i seran definides conjuntament amb l’ajuntament o ONG de la localitat.  
 1. Fer seguiment i comunicar a la família o tutors o tutores legals la millora en resultats o de conducta.  

4. ALUMNAT: 

 1. Assistir amb puntualitat i amb els materials a classe. 
 1. Conéixer i acceptar els compromisos acordats per la meua família o tutors o tutores legals i el meu tutor o tutora. 
 1. Tenir una actitud activa, participativa i atenta en classe i realitzar les activitats proposades. 
 1. Conéixer i acceptar les normes i funcionament del centre.  
 1. Comentar diàriament les activitats a casa. 
 1. Acceptar i facilitar que el meu tutor o tutora i la meua família facen seguiment del meu treball escolar en classe i a casa, així com de la meua conducta.  
 1. Acceptar les mesures que es puguen imposar derivades de l’incompliment dels compromisos aconseguits amb la meua família o tutors o tutores.   

IDENTIFICACIÓ DE LES PERSONES QUE SUBSCRIUEN LA PRESENT DECLARACIÓ DE COMPROMÍS FAMÍLIES I ALUMNAT
Les famílies i alumnat poden acceptar els compromisos de la seua part en el formulari que es troba al començament d’aquesta pàgina web.
CENTRE EDUCATIU
Nuria Enseñat Fernández, en qualitat de directora, i l’equip de tutores i tutors de l’IES badia de Babel, subscriuen els compromisos que es detallen en aquest document per part del centre, tal com es va acordar en la Comissió de Coordinació Pedagògica realitzada el dia 28 de novembre del 2021 i es va aprovar en el Consell Escolar del dia 10 de novembre del 2021.