Elecció d’optativitat – 4t d’ESO (2024-2025)

Oferta educativa

Breu informació sobre les assignatures optatives

Digitalització

Dispositius digitals, sistemes operatius i de comunicació. Digitalització de l’entorn personal d’aprenentatge. Seguretat i benestar digital. Ciutadania digital crítica.

Expressió Artística

Aprendre a utilitzar mitjans i procediments artístics per a representar i comunicar idees, sentiments o emocions, diferenciant entre l’acte-expressió i la intencionalitat comunicativa. Conéixer els elements que configuren el llenguatge plàstic, visual i audiovisual per a poder generar una producció artística exposada, benvolguda, analitzada i compartida amb un públic.

Música

La música està present en la vida de les persones des dels seus orígens i ens identifica com a éssers individuals, socials i culturals. L’art musical és un tret identificatiu de qualsevol societat i és part fonamental de la seua cultura, per aquesta raó, està en l’educació des de la infantesa. A més, la música és un mitjà d’expressió d’idees, pensaments i emocions que contribueix al desenvolupament cognitiu, emocional i psicomotor de l’ésser humà.

Tecnologia

La seua importància en les nostres vides és creixent i cada vegada més rellevant davant els desafiaments i reptes que, de manera recurrent i contínua, s’han d’abordar a la recerca de solucions. Per això, la matèria de Tecnologia ofereix recursos per a contribuir i participar activament d’aqueixa transformació amb criteris tècnics, científics i ètics que fomenten el desenvolupament tecnològic i milloren les nostres societats, minimitzant les repercussions negatives que el seu desenvolupament pot tindre per a aquestes.

Arts escèniques

La finalitat de l’assignatura Arts Escèniques és permetre a l’alumnat aconseguir les competències necessàries per a transmetre les seues representacions de la realitat i la seua visió del món, mitjançant llenguatges artístics simbòlics en situacions diverses de creació, interpretació i valoració.

Competència Comunicativa Oral: Inglés

Treballem per projectes, en equips, en parelles i de manera individual. Fem jocs (per a practicar la competència oral en anglés de manera lúdica i progressiva), presentacions, treballem amb ordinadors, practiquem l’aprés en l’assignatura d’Inglés i aprofundim en la cultura del món anglo. S’assegura la pràctica oral eficaç de l’anglés, a l’haver un nombre reduït d’alumnes. Preparem a l’alumnat per a l’examen A2 d’anglés. Tenim una visita a l’aeroport i fem intercanvis lingüístics.

Filosofia

Vols conéixer-te millor a tu mateix?, vols aprendre a escoltar i argumentar per a defensar les teues idees?, et preocupen temes que no es tracten en altres assignatures? L’assignatura de Filosofia t’ofereix tot això, a més d’una base de coneixements que, si continues estudiant batxillerat, et seran molt útils.

Projectes Interdisciplinaris

Els projectes interdisciplinaris integren competències, sabers, mètodes o formes de comunicació de dues o més matèries, per a comprendre un fenomen, resoldre un problema o crear un producte, alhora que creguen un vincle entre l’àmbit de coneixement i el seu entorn sociocultural. En cada projecte, l’alumnat ha de seguir un procés que inclou la investigació, la creativitat, la presa de decisions, l’ús d’estratègies i la comunicació i transferència del coneixement en diversos formats.

Segona Llengua Estrangera: Francés

L’assignatura de francés té com a principal objectiu ensenyar a l’alumnat a #comunicar en francés de manera oral i escrita. A través d’aquesta matèria, es busca desenvolupar les habilitats lingüístiques i culturals dels estudiants i dotar-los de les habilitats i competències necessàries per a #comunicar en francés i apreciar la cultura francòfona.

Tallers d’Aprofundiment: Matemàtiques (Inglés)

El taller d’aprofundiment està dirigit a l’alumnat que vol aprofundir els seus coneixements matemàtics. Aprendran a usar les #TIC relacionades amb les matemàtiques; traure tot el partit a la calculadora, ús de programes informàtics com *Geogebra i fulls de càlcul. D’igual forma desenvoluparan les seues habilitats preparant proves com les Olimpíades i el Cangur Matemàtic. Tot això usant com a llengua vehicular l’anglés,

Formulari

Aquest formulari ja no està disponible.