Aneu a la barra d'eines

El Consell Escolar és l’òrgan de participació en el control i gestió del centre dels diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa.

Està compost per:

Director del centre José Antonio Perelló Palomar
Cap d’Estudis Elena López Rubio
Secretari
Manuel Rives Mateo
Representant de l’Ajuntament
José Luis Berenguer Serrano
Professorat
Pilar Mercedes Castelló Hernández
Araceli López Manso
Ana Reyes Téllez
Fernando García Santana
María Piedad Santana Blasco
Regina Pérez Seguí
Juan Francisco Carrión Castillo
José Feliciano Soto García
Famílies
Vicente Carrasco Grimaldos
Pedro José Conesa Marco
Cindy Domensino
Raquel Garví Heredia
Francisco Moreno Agudo
Inmaculada Riqué López
Alumnat
Noa Minjie Pérez Quereda
Ariosto Javier d’Haro Crespo
Pau Falcó Ruiz
Paula García García
Alejandra González-Albo Rodríguez
Personal d’administració
Leocadia Romero Romero

Entre altres atribucions té:

  • Avaluar la programació general anual del centre, sense perjudici de les competències del Claustre del professorat, en relació amb la planificació i organització docent
  • Conéixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció i participar en la selecció del director del centre
  • Informar sobre l’admissió d’alumnes.
  • Conéixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetlar perquè s’atinguen a la normativa vigent.
  • Proposar mesures i iniciatives que afavorisquen la convivència en el centre.
  • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i de l’equip escolar.
  • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participe el centre.
  • Elaborar propostes i informes sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió.