El Consell Escolar és l’òrgan de participació en el control i gestió del centre dels diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa.

Està compost per:

Directora del centre Nuria Enseñat Fernández
Cap d’Estudis Eduardo García García
Secretari
Manuel Rives Mateo
Representant de l’Ajuntament
José Luis Berenguer Serrano
Professorat
Yolanda Bas Sellés

Pau Soto Silvestre

Ana Reyes Téllez

María Piedad Santana Blasco

Regina Pérez Seguí

Juan Francisco Carrión Castillo

José Feliciano Soto García

Famílies
Raquel Garví Heredia

Ignacio Casals del Busto

Adelaida Ruíz Muñoz

Luis Falcó Maestre

Alumnat
Pau Falcó Ruiz

Julia Martínez Miralles

Personal d’administració
Sonia Mejías Sala

Entre altres atribucions té:

  • Avaluar la programació general anual del centre, sense perjudici de les competències del Claustre del professorat, en relació amb la planificació i organització docent
  • Conéixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció i participar en la selecció del director del centre
  • Informar sobre l’admissió d’alumnes.
  • Conéixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetlar perquè s’atinguen a la normativa vigent.
  • Proposar mesures i iniciatives que afavorisquen la convivència en el centre.
  • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i de l’equip escolar.
  • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participe el centre.
  • Elaborar propostes i informes sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió.