Decisions col·lectives d’inassistència a classe

Des que la derogació del Decret 39/2008 sobre la convivència escolar, quan l’alumnat vol exercir el seu dret d’inassistència a classe, ha de seguir l’indicat en la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del Dret a l’Educació.

Emparant-nos en esta legislació vigent, el protocol que han de seguir per a poder exercir este dret el poden consultar en el següent enllaç:

Informació als representants legals de l’alumnat sobre les decisions col·lectives d’inassistència a classe.