Elecció d’optativitat – 1r d’ESO (2024-2025)

Oferta educativa

Breu informació sobre les assignatures optatives

Projectes interdisciplinaris

Els projectes interdisciplinaris integren competències, sabers, mètodes o formes de comunicació de dues o més matèries, per a comprendre un fenomen, resoldre un problema o crear un producte, alhora que creguen un vincle entre l’àmbit de coneixement i el seu entorn sociocultural. En cada projecte, l’alumnat ha de seguir un procés que inclou la investigació, la creativitat, la presa de decisions, l’ús d’estratègies i la comunicació i transferència del coneixement en diversos formats. Els centres han de decidir els projectes interdisciplinaris que es desenvoluparan en cadascun dels grups i han de procurar la implicació dels diferents departaments didàctics en la impartició d’aquests. Amb la informació disponible actualment, el centre no està disposició de detallar amb concreció l’assignatura perquè depén de decisions externes a aquest.

Laboratori d’Arts Escèniques 

Laboratori d’Arts Escèniques és una matèria pensada per a fomentar, d’una forma divertida, pràctica i espontània, l’expressió de l’alumnat per mitjà de les Arts Escèniques. Així, amb el Teatre, la Dansa o el Mim, veurem diferents maneres d’expressar-nos i de desenvolupar noves habilitats comunicatives i alguns aspectes com l’empatia. 

Laboratori de Creació Audiovisual

La matèria Laboratori de Creació Audiovisual pretén iniciar a l’alumnat en els continguts relatius al llenguatge i a la producció audiovisual des d’una perspectiva predominantment procedimental, que s’ampliaran en la matèria d’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual de 2n d’ESO. L’alumnat configurarà el seu imaginari analitzant obres diverses i explorant el patrimoni audiovisual, però també creant les seues pròpies propostes innovadores, tant individualment com en equips de treball coordinats i amb diferents rols i funcions.

Segona llengua estrangera: Francés 

L’assignatura de francés té com a principal objectiu ensenyar a l’alumnat a comunicar en francés de manera oral i escrita. A través d’aquesta matèria, es busca desenvolupar les habilitats lingüístiques i culturals dels estudiants i dotar-los de les habilitats i competències necessàries per a comunicar en francés i apreciar la cultura francòfona.

Taller de Relacions Digitals Responsables  

Introducció als dispositius digitals i Internet, continguts digitals (cerca, selecció, organització i creació), identitat digital i relacions en l’entorn digital.

Taller de reforç

L’elecció d’aquesta assignatura, normalment, es durà a terme per l’equip docent del centre i la Direcció d’estudis en funció de la idoneïtat per a aqueix alumne/a. Es treballaran tècniques d’estudis i elements bàsics del currículum de les àrees instrumentals (llengües i matemàtiques).

Religió

Una 𝗮𝘀𝘀𝗶𝗴𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗮𝗽𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗻𝘁 on de manera 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 podrem dialogar i analitzar amb caràcter desenfadat els temes que interessen l’ésser humà 𝗽𝗲𝗿 𝗮 𝘂𝗻 𝗱𝗲𝘀𝗲𝗻𝘃𝗼𝗹𝘂𝗽𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝗹 que ens permeta l’incorporació a la societat d’una manera 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝗶𝘃𝗮 i 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁, ajudant-nos en la 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗰𝗲𝗿𝗰𝗮 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁 𝘆 𝗳𝗲𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮𝘁 𝗽𝗲𝗿 𝗮 𝘁𝗼𝘁𝘀. Disenyarem 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁𝗲𝘀 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗶𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗷𝘂𝗻𝘁𝘀 𝗳𝗮𝗿𝗲𝗺 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮𝘁

Formulari

Matrícula 1r ESO 2024-2025 (Elecció d’optativa) – Matrícula 1º ESO 2024-2025 (Elección de optativa)

Formulari d’elecció d’optativa per a l’alumnat de 1r ESO – Formulario de elección de optativa para el alumnado de 1º ESO

"*" indica camps obligatoris

DADES PERSONALS DEL ALUMNE/A – DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A

El NIA es pot trobar a WebFamilia o al bulletí de notes de l’estudiant. El NIA se puede encontrar en WebFamilia o en el boletín de notas del estudiante.

ELECCIÓ D'ASSIGNATURES – ELECCIÓN DE ASIGNATURAS

Repeteixes curs? – ¿Repites curso?*
Religió / Atenció Educativa – Religión / Atención Educativa*
En cas de no ser possible assignar l’opció triada, s’assignarà l’altra – En caso de no ser posible asignar la opción elegida, se asignará otra.
Hauran de triar una les diferents assignatures per ordre de preferència – Habrán de elegir una de las diferentes asignaturas por orden de preferencia.
Hauran de triar una les diferents assignatures per ordre de preferència – Habrán de elegir una de las diferentes asignaturas por orden de preferencia.
Hauran de triar una les diferents assignatures per ordre de preferència – Habrán de elegir una de las diferentes asignaturas por orden de preferencia.

AGENDA ESCOLAR

El centro dispone de una agenda escolar personalizada, obligatoria para 1º, 2º y 3º de ESO. Estará disponible en Secretaría en el momento de la matrícula. El AMPA la regala a sus socios.