Pla d’acció tutorial (PAT)

La fi última de l’Acció Tutorial és atendre la personalització del procés educatiu de l’alumnat. Per a aconseguir-ho, la intervenció del Departament d’Orientació juntament amb els tutors es dirigirà als següents camps:

A l’alumnat

L’aula constitueix el primer i imprescindible nivell, ja que és en ella on millor i de forma més natural es pot dur a terme la personalització dels processos d’ensenyament-aprenentatge, així com l’adequació de l’oferta a les necessitats de l’alumne. El tutor apareix, doncs, com a agent bàsic i fonamental de l’orientació amb el seu grup d’alumnes, afavorint la seua intervenció en:

 • Facilitar la integració de l’alumnat en el grup-classe i en la dinàmica del centre, fomentant actituds participatives.
 • Partir de la personalització dels processos d’ensenyament i aprenentatge efectuant un seguiment global de l’alumnat a fi de detectar dificultats i necessitats, articulant les respostes educatives adequades i recaptar, en el seu cas, els oportuns assessoraments i suports.
 • El seguiment del procés d’avaluació
 • Afavorir els processos de maduració vocacional i d’orientació acadèmica i professional.
 • Desenvolupar i aplicar les tècniques de treball intel·lectual.
 • Fomentar el desenvolupament d’actituds participatives i solidàries, destacant l’adquisició i consolidació d’habilitats personals i socials.

Les actuacions amb l’alumnat es duran a terme de dues formes diferents:

Individualment:

 • Seguiment personalitzat del procés educatiu
 • Detectar les dificultats i la problemàtica personal que determinats alumnes i alumnes tenen, i que els impedeixen aconseguir un rendiment satisfactori en relació amb les seues capacitats
 • Adopció de les adequades mesures de suport i reforç o d’adaptació curricular
 • Presa de decisions sobre la promoció de l’alumnat

Aquestes activitats es duran a terme al llarg de tot el curs acadèmic. La informació de cada alumne s’arxiva en dossiers individuals de manera que permet continuar els processos de seguiment personalitzat i d’orientació acadèmica i professional el curs següent.

Col·lectivament:

Aquestes activitats estan enfocades a facilitar la integració dels alumnes en el seu grup, a orientar i assessorar el seu procés de presa de decisions acadèmiques i professionals, a integrar-los en el seu grup-classe i en la vida del centre.

Les activitats es realitzaran en l’hora setmanal de tutoria amb l’alumnat i s’organitzaran en cada trimestre.

Durant el primer trimestre, les activitats es dirigiran a facilitar la integració de l’alumne en el seu grup i en l’etapa educativa. Es realitzarà la jornada d’acolliment i l’elecció de delegat, així com el treball dels drets i deures de l’alumnat.

En el segon trimestre es desenvoluparan tècniques de treball intel·lectual, dinàmiques grupals adaptades a les característiques de cada grup, activitats que afavoreixen la solidaritat i el respecte a tots, és a dir, diverses actuacions en funció del curs i del grup i en funció de l’anàlisi de necessitats del primer trimestre. Les activitats del Programa d’Orientació Acadèmica i Professional que es treballaran aniran orientades a un major coneixement d’ells mateixos (interessos, capacitats i motivacions), del sistema educatiu (els itineraris educatius relacionats amb cada etapa, optatives,…) i del món laboral (tècniques de cerca d’ocupació, tipus de contracte,…).

En els tres últims mesos, l’hora de tutoria se centrarà en activitats dirigides a la presa de decisions i a l’elecció d’opcions acadèmiques i professionals.

En tots els trimestres es realitzaran sessions d’anàlisis de l’avaluació educativa –autoavaluació- per a solucionar els problemes que es puguen anar plantejant.

Al professorat

 • Coordinar el procés avaluador i la informació sobre l’alumnat entre el professorat del grup.
 • Coordinar amb l’equip docent la coherència de la pròpia programació amb el Projecte Educatiu.
 • Valorar amb l’equip educatiu les respostes adequades a les necessitats d’aprenentatge, mitjançant: reforç pedagògic, adaptacions curriculars o programa de diversificació curricular.

La finalitat d’aquesta coordinació serà cuidar la coherència entre les programacions de les diferents àrees i entre la pràctica docent i el projecte educatiu, el projecte curricular i la programació general. També es posarà l’accent principalment en els criteris, procediments i instruments d’avaluació, així com en la detecció i prevenció de dificultats d’aprenentatge.

Aquesta coordinació es realitzarà mitjançant diferents activitats com ara: traspàs de documentació, reunions de l’equip educatiu, coordinació entre el diferent professorat per a solucionar problemes puntuals, …

A les famílies

 • Potenciar unes relacions fluïdes entre el professorat i les famílies.
 • Implicar les famílies en activitats de suport a l’aprenentatge i orientació dels seus fills.
 • Informar les famílies d’aquells assumptes relacionats amb l’educació dels seus fills.

Les actuacions amb els pares permetran l’intercanvi d’informació i la participació en el procés educatiu dels seus fills. La comunicació i col·laboració amb les famílies es realitzarà de la forma següent:

 • Reunions col·lectives amb els pares al llarg del curs.
 • Entrevistes individuals on es tractaran aquells aspectes personals i que són necessari conéixer individualment.
 • Intercanvi d’informació sobre l’aprenentatge de l’alumnat a través de la xarxa informàtica i dels butlletins d’avaluació.

Veure document complet ací.