PROVA HOMOLOGADA PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC D’ANGLÈS O FRANCÉS

La Conselleria d’Educació convoca una prova homologada per a l’obtenció del certificat de Nivell Bàsic d’anglés i francés per part de l’alumnat que cursa Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. Amb esta convocatòria es pretén, facilitar l’acreditació del Nivell Bàsic del Marc europeu comú de referència per a les Llengües (A2) a l’alumnat que cursa els seus estudis en els centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana.

Per a participar en ella és requisit imprescindible tindre, almenys, setze anys complits l’any natural en què se celebra la prova (2024) i estar matriculat en un centre docent de la Comunitat Valenciana. A més podrà inscriure’s en la prova homologada l’alumnat menor de setze anys que estiga cursant quart curs de l’Educació Secundària Obligatòria.

Les proves homologades s’articularan en quatre parts, que avaluaran les següents activitats de llengua: activitats de comprensió de textos orals, activitats de comprensió de textos escrits, producció i coproducció de textos orals i producció i coproducció de textos escrits. S’incorporarà una tasca de mediació lingüística en l’activitat de producció i coproducció de textos orals o en l’activitat de producció i coproducció de textos escrits.

El termini per a la presentació de sol·licituds de participació és des del 22 al 26 de febrer de 2024 i la sol·licitud es pot descarregar des d’este enllaç i es presentarà en la secretaria del centre en el que estan matriculats.

La qualificació final global de la prova s’expressarà en termes de «apte» o «no apte». Per a obtindre la qualificació final de «apte» cal superar totes les activitats de llengua de la prova amb un percentatge de puntuació mínim d’un 50% i haver obtingut un percentatge de puntuació global mínim d’un 65%.

CALENDARI PROVA HOMOLOGADA A-2

CURS 2023 – 2024

Sol·licitud de participació en la prova en el centre docentDel 22 al 26 d’abril 2024
Publicació llestes provisionals d’admesos29 d’abril 2024
Esmena de sol·licitudsFins a 3 de maig de 2024
Publicació llestes definitives6 de maig 2024
Desenvolupament de la provaAnglés: 8 de maig a les 11.00
Francés: 9 de maig a les 11.00
Publicació de qualificacionsAbans del 12 de juny 2024
Si vols descarregar esta informació, ho pots fer en el següent enllaç.

Pots obtindre més informació sobre les proves homologades ací.