INFORMACIÓ. CONVALIDACIONS GENERALS

INFORMACIÓ I NORMATIVA

NORMATIVA reguladora de manera íntegra o parcial el tema de les convalidacions dels mòduls de formació professional és la següent:

 • REIAL DECRET 1085/2020 de 9 de desembre, pel qual s’establixen convalidacions de mòduls professionals de títols de formació professional del sistema educatiu espanyol i les mesures per a la seua aplicació, i es modifica l’RD 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’establix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu.
 • ORDRE 79/2010, de 27 d’agost, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’avaluació de l’alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. [2010/9553]
 • RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2021, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-2022.
 • RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2021, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es delega en la direcció del centre educatiu públic la resolució del procediment de convalidació del mòdul professional Anglés tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés, dels cicles formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional de la Comunitat Valenciana.

CONVALIDACIONS QUE RESOL EL CENTRE:

 • Mòduls superats en cicles formatius LOGSE o LOE.
 • Cicles formatius LOGSE o LOE superats.
 • Certificats de professionalitat.
 • Acreditació de nivells de coneixement d’idiomes.

NOTA: Mentre no es resolguen les sol·licituds, l’alumnat ha d’assistir a les classes i altres activitats de formació dels mòduls la convalidació dels quals s’ha sol·licitat.

La sol·licitud de CONVALIDACIÓ DE MÒDULS al Ministeri d’Educació PER TINDRE ESTUDIS UNIVERSITARIS, es gestionen en Secretaria. Aportar:

 • Sol·licitud de convalidació
 • Títol acadèmic / Certificat acadèmic
 • Guia docent / Programa de la carrera universitària, segellat per la universitat

EQUIVALÈNCIES DE TÍTOLS D’FP: https://www.todofp.es/equivtitulos/servletequivtitulos

COM TRAMITAR LA SOL·LICITUD DE CONVALIDACIÓ

Passos:

 • Emplenar el document de sol·licitud de convalidació i imprimir-lo. 
 • Entregar-ho en secretaria dins del termini. En el cas de convalidar per estudis realitzats en un altre centre, cal presentar en secretaria l’original i fotocòpia del certificat acadèmic. En el cas d’estudis realitzats en el centre, portar fotocòpia del certificat ja emés en el seu moment en acabar els estudis pertinents.
 • CONVALIDACIONS PER A ALUMNES DE FORMACIÓ SEMIPRESENCIAL:  Enviar a secretaria el document de sol·licitud al costat de la documentació que es necessita per a convalidar, degudament compulsada.

QUALIFICACIÓ DELS MÒDULS CONVALIDATS

Quan s’aporten mòduls superats en CICLES LOE o LOGSE: els mòduls CONVALIDATS es qualificaran amb la nota numèrica del mòdul aportat o la mitjana aritmètica en cas que s’aporte més d’un mòdul i SI computaran en el càlcul de la nota mitjana final del cicle.

Quan s’aporten altres titulacions o estudis diferents a CICLES LOE o LOGSE: els mòduls CONVALIDATS no tindran qualificació numèrica i NO computaran en el càlcul de la nota mitjana final del cicle.

Els mòduls que hagen sigut prèviament convalidats NO podran ser aportats per a sol·licitar la convalidació d’altres mòduls. En este cas, s’ha d’afegir el certificat acadèmic dels estudis que van donar origen a la convalidació.

Els estudis que tinguen concedida l’equivalència específica o genèrica, a efectes acadèmics i/o professionals, amb títols de Formació Professional NO podran ser aportats al seu torn per a la convalidació de mòduls.

Tota la informació relativa a convalidacions està disponible en la següent pàgina web: https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/convalidaciones

Les resolucions de les convalidacions/aprovats anteriorment es veuran en ITACA (Web família) en el termini màxim d’1 mes des de la presentació de la sol·licitud.

TERMINI PER A SOL·LICITAR CONVALIDACIONS

Termini per al curs 2023/24, de l’1 al 29 de setembre de 2023

CONVALIDACIÓ D’ENSENYAMENTS ESPORTIUS

EXEMPCIÓ MÒDUL FCT

Podrà determinar-se l’exempció total o parcial del mòdul professional o unitat formativa de FCT per la seua correspondència amb la pràctica laboral, sempre que s’acredite, almenys, un any a temps complet o el seu equivalent a temps parcial, d’experiència relacionada amb els estudis professionals que permeten demostrar l’adquisició de les capacitats corresponents al mòdul professional o unitat formativa.

PROCEDIMENT PER A L’HOMOLOGACIÓ I CONVALIDACIÓ DE TÍTOLS I ESTUDIS ESTRANGERS

 • La Subdirecció General de Títols, Convalidacions i Homologacions executa les competències del Ministeri d’Educació en matèria de títols estrangers.
 • En les CCAA les àrees d’Alta Inspecció d’Educació en les Comunitats Autònomes tenen encomanades les d’informar i tramitar l’homologació/convalidació de títols i estudis estrangers.
 • A la Comunitat Valenciana cal dirigir-se a l’Àrea d’Alta Inspecció Educativa.
 • Per a poder participar en el procés d’admissió i matricular-se és necessari que els alumnes amb estudis estrangers realitzen este tràmit i sol·liciten el VOLANT CONDICIONAL D’INSCRIPCIÓ a l’espera d’obtindre la resolució definitiva.

ÀREA D’ALTA INSPECCIÓ EDUCATIVA

CarrerC/ Joaquin Ballester, 39
Província46009 València
E-maileducació@valencia.map.es
Telèfon963079475