ACCÉS A WEB FAMÍLIA

La Conselleria d’Educació, amb l’objectiu de facilitar la comunicació entre els centres educatius i les famílies a través de les tecnologies de la informació i la comunicació, està modernitzant la gestió acadèmica i administrativa dels centres docents mitjançant el projecte ITACA (Innovació Tecnològica Administrativa per a Centres i Alumnes).

Amb la implantació de l’aplicació informàtica ITACA en els centres educatius es posa a la disposició de mares, pares, tutors legals, alumnes i alumnes un nou canal de comunicació amb el centre educatiu a través de la pàgina web per a famílies (Web Família). Este servei ofereix la possibilitat de consultar notes, faltes, retards, comportaments, avisos de tutors/as i activitats complementàries a través d’Internet.

PASSOS A SEGUIR

PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD EN EL CENTRE

Per a tindre accés a esta informació, és necessari ser mare, pare, tutor o tutora legal de l’alumne o alumna i donar-se d’alta en este servei. Per a això, haurà de presentar la sol·licitud corresponent en el centre on estiga matriculat el seu fill o filla.

El sol·licitant haurà d’estar registrat com a familiar de l’alumne (si no ho està, haurà d’aportar dades bàsiques –NIF, nom i cognoms, dades de contacte), i haurà d’especificar amb claredat l’adreça de correu electrònic de contacte.

El model de sol·licitud pot descarregar-se en l’enllaç botó:

RECEPCIÓ DE LA CLAU EN EL CORREU INDICAT EN LA SOL·LICITUD

El centre disposa d’una opció amb la qual generar i enviar de manera automàtica la clau. Esta clau arribarà de forma totalment anònima al correu electrònic que aporta el/la sol·licitant

ACCÉS A LA PÀGINA WEB FAMÍLIA

Una vegada obtinguda la clau d’accés es pot accedir a la pàgina Web Família en l’enllaç: https://familia2.edu.gva.es/wf-front/myitaca/login_wf

CONSIDERACIONS IMPORTANTS

SI L’ALUMNE/A ES MAJOR D’EDAT l’accés a la Web Família haurà de sol·licitar-se al costat del DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ DE COMUNICACIÓ DE DADES signat per l’alumne/a

IMPORTANT: Si ja s’ha entregat una còpia al tutor o a la tutora s’haurà d’entregar de nou en secretaria per a arxivar-lo en l’expedient de l’alumne o l’alumna.

  • No és necessari renovar la sol·licitud cada any, s’entén que mentre estiguen matriculats els seus fills en el mateix centre disposarà del servei. Únicament si es matricula un altre membre de la unitat familiar haurà de sol·licitar-lo.
  • Si els fills assisteixen a diferents centres, haurà de sol·licitar-ho en cadascun d’ells.
  • És possible consultar diferents qüestions d’interés (preguntes freqüents) sobre l’accés en l’enllaç:


MÉS INFORMACIÓ

La informació detallada sobre l’accés a WEB FAMÍLIA es pot obtindre en el següent enllaç: