RELACIÓ AMB L’EMPRESA

En el disseny de la Formació Professional vigent, el món empresarial té una presència destacada.

La primera forma de relació directa entre les empreses de l’entorn soci productiu i el centre educatiu és a través de:

 • Mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT): mòdul formatiu de caràcter obligatori per a tots els cicles, imprescindible per a accedir al títol corresponent. Consistix en la realització d’un programa formatiu, a desenvolupar en una situació real de treball (CENTRE DE TREBALL).
 • Formació professional dual; conjunt d’accions que tenen com a finalitat proporcionar a l’alumnat una qualificació professional que combine la formació rebuda en un centre educatiu amb l’activitat formativa en una empresa, i, amb això, aconseguir la implicació de les empreses en el programa educatiu per a afavorir la inserció laboral i la contractació directa de l’alumnat.

A més del mòdul de FCT i l’FP Dual  (FCT), la relació entre les empreses de l’entorn socioproductiu i el nostre centre educatiu va molt més allà, oferint tant al professorat com a l’alumnat un ampli ventall de possibilitats.

Són moltes les empreses i institucions, tant públiques com privades, que col·laboren amb nosaltres en la formació de l’alumnat i professorat, organitzant xarrades, cursets o tallers pràctics en diferents famílies professionals.

Un altre aspecte a destacar són les cessions que algunes empreses col·laboradores, de manera desinteressada, ens fan de diversos equips o materials.

Correu electrònic de contacte: 46018761.fct@edu.gva.es

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT)

El mòdul professional de FCT té per finalitat que l’alumnat adquirisca les capacitats terminals (LOGSE) o resultats d’aprenentatge (LOE), que han de ser desenvolupats en un àmbit productiu real, on l’alumnat observe i exercisca les funcions pròpies de la professió, conega l’organització dels processos productius o de servicis i les relacions sociolaborals en el centre de treball.

Tots els cicles formatius de Formació Professional inclouen un mòdul professional de Formació en centres de treball, FCT, que no tindrà caràcter laboral ni estarà retribuït, i del qual podrà declarar-se la seua exempció per als qui acrediten experiència laboral, relacionada amb els estudis professionals respectius. Este mòdul té caràcter obligatori i presencial per a l’alumnat que cursa els esmentats ensenyaments.

La realització del mòdul es basa en el desenvolupament d’un programa formatiu, en un centre real de treball, on l’alumnat pot observar i exercir les activitats pròpies de diferents llocs de treball d’una professió, conéixer els processos, l’organització i el funcionament d’un entorn de treball, sent assessorat i orientat tant pel seu tutor o tutora del centre educatiu com per l’instructor o instructora designat pel centre de treball per a este fi.

OBJECTIUS

 • Completar la qualificació ja adquirida per l’alumnat en el centre educatiu (la FCT es realitza en la fase final del cicle formatiu)
 • Conéixer els processos productius i l’organització empresarial, realitzant activitats formatiu-productives pròpies del perfil professional del títol al qual opta l’alumnat.
 • Avaluar la competència professional de l’alumnat i afavorir la seua inserció laboral.

BORSES DE TREBALL

La nostra aportació a esta estreta relació EMPRESA-CENTRE EDUCATIU és el funcionament d’una Borsa de Treball de ex-alumnat titulat, atés que diverses empreses ens demanden professionals per a la formalització de contractes de treball.

FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL

Segons establix el Decret 74/2013 de 14 de juny (DOGV de 1876/2013), s’entendrà pel model de Formació Professional Dual el conjunt de les accions que tenen com a finalitat proporcionar a l’alumnat una qualificació professional que combine la formació rebuda en un centre educatiu amb l’activitat formativa en una empresa, i, amb això, aconseguir la implicació de les empreses en el programa educatiu per a afavorir la inserció laboral i la contractació directa de l’alumnat.

L’adquisició de les competències en el propi lloc de treball, en íntima relació amb les necessitats del mercat laboral, suposa un major acostament entre l’estudiant i el seu futur professional.

OBJECTIUS

 • L’objectiu principal de la Formació Professional Dual és el de marcar un camí d’evolució dels ensenyaments de Formació Professional en la Comunitat Valenciana cap a una major adequació de la formació dels futurs treballadors i treballadores a les necessitats de les empreses.
 • Adequar la formació dels treballadors i treballadores a les necessitats de les empreses.
 • Incrementar la vinculació i corresponsabilitat de les empreses i centres educatius, tant en formació inicial dels futurs professionals com en la formació permanent.
 • Afavorir l’actualització dels dissenys curriculars i la transferència de coneixements entre empreses i centres educatius.
 • Facilitar l’accés al mercat de treball a les persones amb una qualificació oficialment reconeguda.
 • Incrementar les possibilitats d’inserció laboral de les persones en formació.
 • Contribuir a reduir l’abandó escolar primerenc.
 • Incrementar el nombre de persones que obtenen una qualificació oficialment reconeguda.