RENÚNCIES I ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA

CONVOCATÒRIES

En cada curs acadèmic l’alumnat disposa de 2 CONVOCATÒRIES per a cada mòdul professional, EXCEPTE PER AL MÒDUL DE FCT.

Per als mòduls de 1r curs, la convocatòria ORDINÀRIA és al juny i l’EXTRAORDINÀRIA al juliol.

Per als mòduls de 2n curs, la convocatòria ORDINÀRIA és al març i l’EXTRAORDINÀRIA al juny.

El NOMBRE MÀXIM DE CONVOCATÒRIES és de 4 PER A TOTS ELS MÒDULS, EXCEPTE per al mòdul de FCT, que té 2.

Els alumnes i alumnes amb greus problemes d’audició, visió i motricitat o altres necessitats educatives especials, degudament dictaminades, es podran presentar a l’avaluació i qualificació d’un mateix mòdul professional fins a un màxim de sis vegades (3 en el cas del mòdul de FCT)

En el cas d’esgotar les convocatòries se li podrà ampliar el nombre de convocatòries dels mòduls pendents, atenent les seues característiques pròpies i sempre que això afavorisca la finalització del cicle formatiu corresponent.

La NO PRESENTACIÓ A UNA CONVOCATÒRIA, constarà com «No avaluat», «No avaluada» i serà computada a l’efecte de la limitació indicada. Això és, que es gasta la convocatòria encara que no es presente.

Per a evitar que una convocatòria “compte”, s’ha de renunciar prèviament a esta.

ESGOTAMENT DE LES CONVOCATÒRIES

L’alumnat que haja esgotat el nombre de convocatòries establides podrà optar a les següents alternatives per a superar els diferents mòduls pendents:

 • Realització de les proves lliures per a l’obtenció dels títols de Tècnic/a i de Tècnic/a Superior de Formació Professional que anualment es convoquen.
 • Sol·licitud de convocatòria extraordinària o de gràcia davant la Direcció Territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport corresponent

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA A instàncies de LA PERSONA INTERESSADA.

RÈGIM PRESENCIAL
L’alumnat o els seus representants legals tenen dret a l’anul·lació de la matrícula del curs, que implica la pèrdua dels seus drets a l’ensenyament, avaluació i qualificació de tots els mòduls professionals en els quals s’haguera matriculat.


RÈGIM SEMIPRESENCIAL
L’alumnat matriculat en règim semipresencial o a distància, podrà sol·licitar l’anul·lació de tots o determinats mòduls. En tots dos casos perdrà els seus drets a l’ensenyament, avaluació i qualificació dels corresponents mòduls atenent la seua normativa específica.

CONSIDERACIONS IMPORTANTS:
Quan la matrícula només incloga el mòdul de Formació en Centres de Treball i, si és el cas, el mòdul de Projecte en els cicles LOE, l’anul·lació se sol·licitarà amb antelació a l’inici d’estos.

L’alumnat al qual se li concedisca l’anul·lació de matrícula del curs en règim presencial o de tots els mòduls en règim semipresencial no serà inclòs en les actes d’avaluació i, en conseqüència, no se li computaran les convocatòries al fet que li
hauria donat dret la matrícula.

L’alumnat que cursa els ensenyaments en un centre sostingut amb fons públics, perdrà el dret de reserva de la plaça per a posteriors cursos acadèmics, per la qual cosa, si desitja continuar en el futur estos estudis, haurà de concórrer de nou al procediment
general d’admissió que s’establisca.

L’anul·lació de matrícula és independent de la renúncia a convocatòries concretes de mòduls que pogueren sol·licitar-se, sense que la renúncia a convocatòries implique la renúncia de la matrícula.

ANULACIÓN DE MATRÍCULA PER INASSISTÈNCIA

En règim presencial, l’assistència a les activitats de formació i en règim semipresencial o a distància l’assistència a les tutories col·lectives, la realització de les activitats d’autoaprenentatge, l’accés regular a l’aula virtual o la participació en els fòrums, són la condició necessària que, amb caràcter general, manté vigent la matrícula en el cicle de Formació Professional.

RÈGIM PRESENCIAL
En règim presencial, serà necessària l’assistència, almenys, al 85% de les classes i activitats previstes en cada mòdul.

RÈGIM SEMIPRESENCIAL
En règim semipresencial o a distància, serà necessària l’assistència, almenys, al 85% respecte del percentatge de presencialitat que estiga establit en els mòduls per als quals s’exigisca esta.

CONDICIONS GENERALS
En el període que transcórrega des de l’inici del curs escolar fins a la finalització del mes d’octubre, quan un alumne o alumna acumule un nombre de faltes d’assistència injustificades, o amb justificació improcedent, igual o superior a l’establit en la normativa, el
director o la directora del centre, a proposta del tutor o tutora del grup, acordarà l’anul·lació de matrícula que s’haguera formalitzat:

 • El nombre de faltes no justificades, o amb justificació improcedent, que determina l’anul·lació de la matrícula indicada serà el que equivalga al 15 per 100 de les hores de formació en el centre educatiu que corresponguen al total dels mòduls en què l’alumnat es trobe matriculat, excloent els mòduls professionals pendents de cursos anteriors, si n’hi haguera, i els que hagen sigut objecte de convalidació o renúncia a la convocatòria.
 • Així mateix, serà causa d’esta anul·lació de matrícula la inassistència no justificada de l’alumne o alumna a les activitats formatives durant un període de deu dies lectius consecutius.

A l’efecte del que es preveu en este apartat, es consideren faltes justificades les absències derivades de malaltia o accident de l’alumne o alumna, atenció a familiars o qualsevol altra circumstància extraordinària benvolguda pel director o la directora del centre on cursa els estudis. L’alumne o alumna aportarà la documentació que justifique degudament la causa de les absències.

L’alumne o alumna la matrícula de la qual siga anul·lada per inassistència, perdrà la condició d’alumne o alumna del cicle de Formació Professional i, en conseqüència, no serà inclòs/a en les actes d’avaluació final. A més, en els centres sostinguts amb fons públics, perdrà el dret de reserva de plaça com a alumne o alumna repetidor/a, i si desitja continuar en el futur estes ensenyaments haurà de concórrer de nou al procés general d’admissió que estiga establit

RENÚNCIA A LA CONVOCATÒRIA

PER ALS MÒDULS PROFESSIONALS DE FORMACIÓ “EN EL CENTRE EDUCATIU”:

Amb la finalitat de no esgotar el límit de les convocatòries establides per als mòduls professionals de formació en el centre educatiu, l’alumnat o els seus representants legals podran renunciar a l’avaluació i qualificació d’una o les dos convocatòries del curs acadèmic d’un o diversos mòduls, sempre que concórrega alguna de les següents CIRCUMSTÀNCIES:

 • Malaltia prolongada o accident de l’alumne o alumna.
 • Obligacions de tipus personal o familiar apreciades per l’equip directiu del centre que condicionen o impedisquen la normal dedicació a l’estudi.
 • Acompliment d’un lloc de treball.
 • Maternitat o paternitat, adopció o acolliment.
 • Altres circumstàncies, degudament justificades, que revisten caràcter excepcional.
 • Proposta de l’equip educatiu de no presentació a la convocatòria extraordinària

S’ha de presentar la SOL·LICITUD en la SECRETARIA DEL CENTRE, ABANS d’1 MES de la data d’avaluació del mòdul corresponent, juntament amb la documentació que justifique la renúncia.

MÒDUL DE PROJECTE I DE FCT:

Amb la mateixa fi, quan es produïsca alguna de les circumstàncies descrites en el punt anterior, l’alumnat o els seus representants legals podran renunciar a l’avaluació i qualificació d’una o les dos convocatòries previstes per al mòdul o unitat formativa de FCT.


MOLT IMPORTANT:
La renúncia a l’avaluació i qualificació en alguna convocatòria del mòdul de FCT implica, al seu torn, la renúncia en la mateixa convocatòria a l’avaluació i qualificació del mòdul professional de Projecte, si és el cas. NO OBSTANT AIXÒ la renúncia el mòdul de projecte NO implica la renúncia al mòdul de FCT.

Núm. MÀXIM DE MATRÍCULES

L’alumne o alumna podrà matricular-se per a cursar un mateix mòdul professional un màxim de 3 vegades.

NORMATIVA

Tota la informació es troba detallada en la següent normativa:

 • ORDE 79/2010, de 27 d’agost, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’avaluació de l’alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana
 • RESOLUCIÓ de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, de la Direcció General d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional i de la Direcció General de Personal, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que impartisquen cicles formatius de Formació Professional del curs escolar corresponent

DOCUMENTS RELACIONATS

RENÚNCIA DE CONVOCATÒRIA:

S’ha de presentar la SOL·LICITUD en la SECRETARIA DEL CENTRE, ABANS d’1 MES de la data d’avaluació del mòdul corresponent, juntament amb la documentació que justifique la renúncia.

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA:

S’ha de presentar la SOL·LICITUD en la SECRETARIA DEL CENTRE
ABANS DE 2 MESOS FI PERÍODE LECTIU (corresponent als mòduls professionals a impartir en el centre educatiu)