CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT – GRAU C

QUÈ SÓN ELS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

Els Certificats de Professionalitat, regulats pel Reial decret 34/2008, de 18 de gener, comprenen les accions formatives dirigides a l’adquisició i millora de les competències i Qualificacions Professionals. L’oferta formativa dirigida a l’obtenció dels Certificats de Professionalitat tindrà caràcter modular amb la finalitat d’afavorir l’acreditació parcial acumulable de la formació rebuda i possibilitar al treballador que avance en el seu itinerari de Formació Professional qualsevol que siga la seua situació laboral a cada moment.

Els certificats de professionalitat tenen per finalitat:

 1. Acreditar les qualificacions professionals o les unitats de competència arreplegades en estos, independentment de la seua via d’adquisició, bé siga a través de la via formativa, o mitjançant l’experiència laboral o vies no formals de formació.
 2. Facilitar l’aprenentatge permanent de tots els ciutadans mitjançant una formació oberta, flexible i accessible, estructurada de manera modular, a través de l’oferta formativa associada al certificat.
 3. Afavorir, tant a nivell nacional com europeu, la transparència del mercat de treball a ocupadors i a treballadors.
 4. Ordenar l’oferta formativa del subsistema de formació professional per a l’ocupació vinculada al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.
 5. Contribuir a la qualitat de l’oferta de formació professional per a l’ocupació.
 6. Contribuir a la integració, transferència i reconeixement entre les diverses ofertes de formació professional referides al Catalogo Nacional de Qualificacions Professionals.

Els Certificats de Professionalitat, d’acord amb el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals es poden consultar en Todofp

[Imatge de TodoFP]

MÒDUL DE PRÀCTIQUES NO LABORALS (PNL)

El mòdul de Pràctiques en Empresa s’ha de realitzar en el termini de quatre mesos, una vegada finalitzats i superats els mòduls professionals. Es pot sol·licitar l’exempció si es complixen determinats requisits.

Requisits exempció mòdul de pràctiques

 • Experiència laboral per un temps mínim de 6 mesos.

Documentació acreditativa

 • Personal assalariat:
  • Certificació de la TGSS, de la mutualitat a la qual estigueren afiliades, on conste l’empresa, la categoria laboral i el període de contractació.
  • Contracte de treball o certificació de l’empresa en la qual conste duració de contracte, l’activitat desenvolupada i duració de realització d’esta activitat.
 • Persones autònomes o per compte propi:
  • Certificació de la TGSS dels períodes d’alta en la SS en el règim especial corresponent.
  • Descripció de l’activitat i temps desenvolupat.
 • Personal becari:
  • Certificació de la persona responsable en l’organització on s’haja prestat l’assistència en la qual consten activitats i funcions realitzades, any en què s’han realitzat i núm. total d’hores dedicades.
 • Persones voluntàries:
  • Certificació expedida per l’entitat de voluntariat en la consten la data d’incorporació i la duració, descripció de les tasques realitzades o funcions assumides i el lloc on s’ha dut a terme l’activitat

REQUISITS D’ACCÉS

Certificats Professionals. Nivell 1

No s’exigixen requisits acadèmics ni professionals, encara que has de tindre les habilitats de comunicació suficients que permeten l’aprenentatge.

Certificats Professionals. Nivell 2

Has de complir algun dels següents requisits:

 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent a l’efecte d’accés.
 • Certificat de professionalitat de nivell 2.
 • Certificat de competència inclòs en l’oferta a realitzar.
 • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família professional.
 • Curs de formació específic preparatori per a l’accés a cicles de grau mitjà.
 • Prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
 • Títol de Tècnic Bàsic.
 • Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
 • Tindre acreditades les competències clau necessàries (annex IV del Reial decret 34/2008, de 18 de gener).

Certificats Professionals. Nivell 3

Has de complir algun dels següents requisits:

 • Títol de Tècnic o Tècnic Superior, de Batxiller o equivalent a l’efecte d’accés.
 • Certificat de professionalitat de nivell 3.
 • Certificat de competència inclòs en l’oferta a realitzar
 • Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família professional.
 • Curs de formació específic preparatori per a l’accés a cicles de grau superior.
 • Prova d’accés a cicles formatius de grau superior.
 • Títol de Tècnic.
 • Certificat de professionalitat de nivell 2.
 • Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
 • BUP: títol de Batxiller regulat per la Llei 14/1970, de 4 d’agost.
 • Tindre acreditades les competències clau necessàries (annex IV del Reial decret 34/2008, de 18 de gener).

SI NO COMPLIXES ELS REQUISITS…

Si no reunixes cap d’estos requisits pots presentar-te a la proves de competències clau que convoca LABORA.

Quan hages realitzat cursos de Certificat de Professionalitat i hages superat algun mòdul formatiu, podràs presentar una sol·licitud d’Acreditació Parcial Acumulable. Si has superat tots els mòduls (inclòs el mòdul de Pràctiques Professionals No Laborals), podràs presentar una sol·licitud de Certificat de Professionalitat.

I si no tens acreditada cap formació però tens experiència laboral, consulta com certificar l’experiència laboral en la web de Labora o en l’enllaç  “Reconeixement de les Competències Professionals adquirides” de la web del SEPE. 

Nota: Tota la informació d’esta pàgina està treta de:

OFERTA FORMATIVA EN EL CENTRE

Pendent de publicar

FAMÍLIA PROFESSIONAL

NIVELL 1

NIVELL 2

NIVELL 3