PRÀCTIQUES EN EMPRESA

Des del departament de pràctiques del nostre centre es pretén donar compliment a la funció prevista en l’article 4.b) del DECRET  115 /2008, 1 d’agost, del Consell, pel qual es regulen els centres integrats de formació professional en la Comunitat Valenciana:

  • b) Desenvolupar vincles de col·laboració amb el sistema productiu del seu entorn (sectorial i comarcal o local), en els àmbits següents: formació de personal docent, formació d’alumnes en centres de treball i la realització de pràctiques professionals, orientació professional i participació de professionals del sistema productiu en la impartició de formació, detecció de necessitats de qualificació, formació permanent de treballadors, recerca i desenvolupament de noves qualificacions emergents i desenvolupament de materials curriculars.

Amb la implantació de la nova llei d’FP (Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de la Formació Professional) tota la formació professional tindrà caràcter dual, això és, que es realitzarà entre el centre de formació i l’empresa. Amb les adaptacions a cada sector productiu i a cada família de titulacions, tota la formació professional comptarà amb suficient formació en centres laborals, en dos intensitats en funció de les característiques del període de formació en el centre de treball.

Tot això suposa un augment de la col·laboració entre empreses i centres educatius, per la qual cosa, des del centre, fem una anomenada al teixit empresarial per a facilitar la formació professional in situ del nostre alumnat.

Aquella empresa que estiga interessada a col·laborar amb el nostre centre acollint alumnat en pràctiques, ja siga en la modalitat (a extingir) de FCT o per a DUAL, pot emplenar el següent formulari. El nostre departament de pràctiques es posarà en contacte amb els responsables de les famílies professionals implicades per a dur a terme esta col·laboració.

FUNCIONS

  • Supervisar els programes formatius amb l’empresa, així com el seguiment i l’avaluació  per a cadascun dels alumnes i alumnes que realitzen el mòdul professional de Formació en centres de treball, el mòdul de Formació pràctica en centres de treball de cada certificat de professionalitat, així com les pràctiques no laborals de les accions formatives no vinculades a certificats de professionalitat, tant a Espanya com a l’estranger
  • Coordinar les relacions amb les empreses col·laboradores en la modalitat de Formació Professional dual en col·laboració amb el departament de família professional corresponent.
  • Propiciar convenis o acords que faciliten una major vinculació i corresponsabilitat entre el centre públic integrat de Formació Professional i les empreses o entitats públiques o privades, en la formació pràctica d’els/les joves i/o la formació al llarg de tota la vida d’els/les treballadors/as.
  • Gestionar amb la col·laboració del departament de Formació i orientació laboral la borsa d’ocupació i el seguiment de la vida laboral i formativa de les persones matriculades en el centre a efectes estadístics.
  • Propiciar les estades formatives del professorat, especialistes i formadors/as en les empreses.
  • Mantindre comunicació amb el sector socioproductiu de l’entorn per a donar a conéixer les activitats i servicis oferits pel centre i igualment detectar les necessitats de qualificació per part d’estes.
  • Col·laborar amb l’òrgan competent en matèria de qualificacions professionals, en la recopilació d’informació del sistema productiu per a facilitar la recerca i desenvolupament de noves qualificacions emergents i desenvolupament de materials curriculars.
  • Totes aquelles relacionades amb les empreses i el sector productiu que li siguen encomanades.