FAMÍLIES

AMPA

QUÈ ÉS L’AMPA?

L’Associació de Pares i Mares del CIPFP del CE de Cheste és una entitat formada, de manera voluntària i lliure, per les famílies de l’alumnat. Es tracta d’una associació fonamentalment en la dimensió social de l’educació, l’objectiu de la qual és la millora de la qualitat de l’ensenyament a través de la col·laboració i participació en les activitats i servicis del centre.

La quota que es paga (20€ a l’any) li permet a la família estar informada del que ocorre en el centre, així com de gaudir dels seus servicis.

En el cas d’haver-hi més germans/as, a partir del 2n es pagaria 10€ per alumne o alumna

QUÈ FA?

  • Manté un contacte directe amb el professorat i la junta directiva i representa a pares i mares, davant les autoritats acadèmiques.
  • Suggerix millores educatives i en les infraestructures i instal·lacions del centre.
  • Contribuïx a les millores de l’equipament (ordinadors, TV,…)
  • Es reunix amb totes les mares i els pares per a escoltar, parlar i assessorar-se sobre educació i ensenyament.
  • Subvenciona 6€ en fotocòpies, orla i sopar de comiat de l’alumnat.

AMB QUINS RECURSOS COMPTE?

  • Quotes de les famílies
  • Subvencions
  • Col·laboracions

CONTACTE

Per correu electrònic a: ampa@fpcheste.com

AUTORITZACIONS

L’alumnat MAJOR D’EDAT , té la potestat, emparat per la llei, de ser qui reba i ferma els comunicats del centre (faltes d’assistència, notes, faltes de disciplina, autoritzacions d’eixides extraescolars, etc.).

El centre no estarà autoritzat a comunicar la informació anterior als Pares/Mares/Tutors legals, llevat que, este alumnat, especifique per escrit la seua voluntat a autoritzar el centre educatiu mitjançant el document següent que HAURÀ D’ENTREGAR-SE AL TUTOR O TUTORA:

El dret a la propietat d’imatge està reconegut en l’article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei 15/1999, de 13 de Desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal.

La direcció d’este centre demana el consentiment, a l’alumnat  major d’edat o, als familiars o responsables legals de l’alumnat menor d’edat, per a poder publicar les imatges en les quals apareguen, que es realitzen en el centre o fora del mateix en activitats extraescolars. ESTE DOCUMENT HAURÀ D’ENTREGAR-SE AL TUTOR O TUTORA