TÍTOLS

QUI POT SOL·LICITAR EL TÍTOL?

 • L’alumnat que haja superat tots els mòduls professionals del Cicle Formatiu de Grau Mitjà i de Grau Superior.
 • L’alumnat que haja superat els Ensenyaments Esportius de Règim Especial.
 • La sol·licitud del títol del Cicle Formatiu de Grau Bàsic i de l’Educació Secundària Obligatòria, ho tramita el centre d’ofici.
 • La certificació corresponent de l’alumnat que haja superat el Curs d’Especialització de Grau Mitjà o Grau Superior, el tramita el centre d’ofici.

NOTA: L’alumnat d’Ensenyaments Esportius de Règim Especial que ha estudiat en Centres Privats Autoritzats, ha de realitzar la sol·licitud del títol amb tota la documentació en el centre privat.

NOTA: Alhora que se sol·licita el títol, es pot sol·licitar també el certificat acadèmic de notes.

QUINS PASSOS HE DE REALITZAR?

 • Descarregar la sol·licitud de títol: SOL·LICITUD DE TÍTOL.
 • Descarregar les taxes de títol MODEL 046 i efectuar el seu pagament en les entitats bancàries corresponents.
 • Una vegada emplenat l’imprés de sol·licitud de títol i pagat les taxes corresponents, s’acudix PRESENCIALMENT a la Secretaria del centre educatiu amb els següents documents:
  • Sol·licitud de títol.
  • Model 046 amb justificant de pagament.
  • Justificant de la família nombrosa/monoparental general, especial o de diversitat funcional, si és el cas.

COM I QUI POT ARREPLEGAR EL TÍTOL?

El títol, aproximadament, tarda entre dos i tres anys a tramitar-se.

El centre educatiu enviarà una comunicació a la persona interessada, indicant que pot retirar el seu títol en la Secretaria del centre, bé personalment, o a través d’una altra persona degudament acreditada i autoritzada a tal fi.

 • Si és l’interessat, prèvia presentació del seu DNI o NIE.
 • Si és qualsevol persona que l’interessat haja autoritzat per escrit amb el DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ PER A RETIRAR EL TÍTOL. Esta persona haurà de presentar en la Secretaria del centre:
 • Fotocopia DNI o NIE del sol·licitant del títol.
 • Fotocopia DNI o NIE de la persona autoritzada.
 • Autorització degudament emplenada.

RECOLLIDA DE TÍTOLS EN UNA ALTRA PROVÍNCIA

CAS DE VOLER ARREPLEGAR EL TÍTOL EN UNA ALTRA PROVÍNCIA CAL REALITZAR ELS SEGÜENTS PASSOS :

DEPENENT DELS PROCESSOS OBERTS DE CONSELLERIA EN SECRETARIA, L’ENVIAMENT DELS TÍTOLS SOL·LICITATS POT VEURE’S DEMORAT.

 • Dirigir-se al Centre Educatiu PÚBLIC on vol arreplegar-se el títol.
 • Sol·licitar al Centre Educatiu PÚBLIC que envie al CIPFP CHESTE un escrit d’autorització de recepció del títol.
 • Este escrit ha d’incloure l’autorització expressa, les dades de l’alumne/a interessat/a, les dades dels estudis finalitzats, i estar firmat pel Director del centre
 • Este escrit podrà ser enviat al CIPFP CHESTE al següent mail 46018761.secretaria@edu.gva.es.
 • El Centre Educatiu PÚBLIC on vol arreplegar-se el títol serà el que sol·licite a l’alumnat la documentació justificativa per a la seua recollida.

SOL·LICITUD DE DUPLICATS DE TÍTOLS

Instruccions per a sol·licitar un duplicat del títol (en cas de pèrdua, robatori o deterioració de l’original)

Duplicat de títols de cicles formatius o tècnics esportius

 • Descarregar sol·licitud amb dades personals completes de l’alumne, estudis realitzats i motiu de la sol·licitud de duplicat. En el cas que el motiu siga deterioració o trencament de l’original, cal entregar el títol original
 • Fotocòpia del DNI
 • Resguard del pagament de les taxes–> Descàrrega de taxes
 • Presentar-ho tot en la Secretaria del centre

Duplicat de títol de tècnic auxiliar FP-I i tècnic especialista FP-II (anteriors a LOGSE)

Seguiran el mateix procediment anterior, també, aquells alumnes que no van sol·licitar en el seu moment el títol d’FP-I o FP-II. En este cas no marcaran “duplicat” a l’hora de descarregar la taxa

 1. Descarregar sol·licitud amb dades personals completes de l’alumne, estudis realitzats i motiu de la sol·licitud de duplicat
 2. Fotocòpia del DNI
 3. Resguard del pagament de les taxes–> Descàrrega de taxes
 4. Presentar-ho tot en la Secretaria del centre