PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT

ACCÉS A LA UNIVERSITAT DES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

La Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) modifica els requisits d’accés i admissió als ensenyaments oficials de Grau des del títol de Batxiller o equivalent, des del títol de Tècnic Superior de Formació Professional, de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny o de Tècnic Esportiu Superior així com per als estudiants procedents de sistemes educatius estrangers.

En esta nova regulació desapareix la superació de la prova d’accés a la universitat com a requisit d’accés als ensenyaments universitaris oficials de Grau i s’establix com a requisit la possessió de la titulació que dona accés a la universitat: títol de Batxiller o títol, diploma o estudis equivalents, i títols de Tècnic Superior de Formació Professional, de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny, o de Tècnic Esportiu Superior.

A l’hora d’accedir al grau universitari triat es tindrà en compte la nota mitjana del cicle formatiu de grau superior que s’haja realitzat. D’esta manera la nota màxima amb la qual es podrà comptar per a accedir serà de 10 punts.

Existixen titulacions universitàries en les quals sol haver-hi una gran demanda de places i l’oferta d’estes és limitada, de manera que la nota mitjana de tall per a accedir a una d’estes places és molt alta. És possible pujar nota realitzant la part específica de la prova d’accés a la universitat. D’esta manera, és possible millorar la nota d’accés fins a 4 punts. Només es permet la presentació a un màxim de 4 assignatures de la part específica i es té en compte només la nota de les dos assignatures on s’obtinguen millors resultats.

NORMATIVA ESPECÍFICA

REIAL DECRET 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles.

Orde EDU/3242/2010, de 9 de desembre, per la qual es determina el contingut de la fase específica de la prova d’accés a la universitat que podran realitzar aquelles persones que estiguen en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior i equivalents.

PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT 2024 EN EL NOSTRE CENTRE

TERMINIS D’INSCRIPCIÓ

Convocatòria ordinària: del 20 al 27 de maig de 2024 fins a les 14h.

Convocatòria extraordinària: del 17 al 21 de juny de 2024 fins a les 14h.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

La sol·licitud d’inscripció en el nostre centre es genera automàticament a través del següent botó i s’envia al correu electrònic a l’adreça introduïda en la generació de la sol·licitud.

Una vegada generada la sol·licitud d’inscripció, s’ha d’enviar per correu electrònic al centre:

46018761.secretaria@edu.gva.es

INSTRUCCIONS DE LLIURAMENT

S’ha d’enviar per correu electrònic a la Secretaria del centre (en correu únic):

  • La sol·licitud firmada
  • Justificant escanejat del pagament de la taxa d’inscripció. TAXES
  • DNI escanejat de la persona inscrita
  • Documentació justificativa, i en vigor, dels casos de reducció o exempció del pagament.

INFORMACIÓ IMPORTANT PER A L’ALUMNAT