COORDINACIÓ D’IGUALTAT I CONVIVÈNCIA

El Pla d’Igualtat i Convivència (PIC) recull el conjunt d’accions, procediments i actuacions que permetran la consecució dels valors democràtics i inclusius establits en el Projecte Educatiu del Centre del qual forma part.

Este pla té com a objectiu primordial la promoció de la igualtat, la coeducació, el respecte a la diversitat sexual, de gènere i familiar, la convivència, la prevenció dels conflictes i la gestió o la resolució pacífica d’estos, prestant especial atenció a la violència de gènere, la igualtat en la diversitat i la no discriminació, atenent i respectant les circumstàncies, condicions i característiques personals de l’alumnat, en particular i per a tota la comunitat educativa, en general.

Els recursos inicials amb els quals s’implementarà este projecte són:

  • Aula de CONVIVÈNCIA, com a recurs que sorgix en observar la necessitat de donar resposta a l’atenció educativa i socioemocional que necessita la diversitat de l’alumnat que forma part del nostre centre educatiu, fent-lo extensible a totes les persones que conformen la comunitat educativa d’este. Amb això es pretén generar un clima respectuós i pacífic de convivència, dins i fora de les aules.
  • Bústia TARONJA, recurs posat a la disposició de qualsevol membre de la comunitat educativa com a confident per a comunicar qualsevol situació que supose un acte d’agressió o discriminació en este àmbit. Esta bústia serà virtual, a través del correu buzonnaranja@fpcheste.com. La bústia física (s’indicarà en breu la seua ubicació concreta perquè encara està per determinar).
  • Bústia VIOLETA, recurs posat a la disposició de qualsevol membre de la comunitat educativa com a confident per a comunicar qualsevol situació que supose un acte d’agressió o discriminació en este àmbit. Esta bústia serà virtual, a través del correu buzonvioleta@fpcheste.com.La bústia física (s’indicarà en breu la seua ubicació concreta perquè encara està per determinar).

Des del Centre Integrat Públic de Formació Professional de Cheste treballem per a la igualtat efectiva entre dones i homes i la prevenció de la violència de gènere des de l’àmbit educatiu.

Com denunciar assetjament:

Enllaços d’interés:

COORDINADORA D’IGUALTAT: Carmina Martínez Díaz mc.martinezdiaz@edu.gva.es

COORDINADORA DE CONVIVÈNCIA: Rosa Sánchez López Coordinadora Convivència rm.sanchezlopez@edu.gva.es