CICLES

Pot imprimir els documents necessaris, emplenar-los i entregar-los; o pot recollir el sobre amb els documents impresos, en la Consergeria del centre. No imprimisca més dels necessaris, Si un document té 2 pàgines, imprimisca-ho preferentment en un únic full, a doble cara: Sobre_Matricula_CCFF_2020
-Si un document té versió en valencià (-val) i en castellà (-cas), imprimisca i emplene només un d’ells.

-L’arxiu Documentacio_Matricula… es només informatiu; no es necessari imprimir-lo; en ell s’indica la documentació necessària per etapa i curs.
Recorde també:
-Dades_Personals_Matricula-v_2020-val-case.pdf només ho ha d’emplenar si és nou/va al centre o les seues dades personals han canviat.
-L’alumnat de Batxillerat i de Cicles Formatius (excepte FP Bàsica) ha de recollir una TAXA personalitzada en la Secretaria del centre, pagar-la en una entitat bancària i entregar-la junt amb la resta de documents. (Aquesta TAXA concreta no es triar en el portal del Model 046 de la Conselleria).
-El Segur Escolar es paga a partir de 3° d’ESO d’ara en avant i fins als 28 anys.

-Si s’inscriurà en l’AMPA del centre, imprimisca només la pàgina 2 del document.