Castellà – Pendents

Pendents

El caràcter procedimental d’esta matèria permet la recuperació contínua al llarg de la programació; no obstant això segons el que es disposa en el Reial decret 217/2022, l’avaluació dels diferents cursos de l’ESO es realitzarà en una única sessió d’avaluació final.
Alumnat de l’ESO amb la matèria pendent d’altres cursos o amb avaluació negativa abans de l’avaluació final.
Secció primera. Alumnes amb l’assignatura pendent de cursos anteriors. Els alumnes que promocionen de curs amb l’assignatura no superada de l’anterior podran rebre un Programa de Reforç Pedagògic a través dels tallers de reforç de 1r, 2n i 3r de l’ESO o un document personalitzat en el cas d’alumnes de 4t. Les condicions amb les quals podrà ser avaluat positivament són les següents:
Per a recuperar la matèria pendent en l’ESO: s’avaluarà positivament la matèria del curs anterior si l’alumne rep una qualificació positiva en la primera i segona avaluació del curs següent. En cas contrari, haurà de presentar-se a una prova acadèmica organitzada pel professor/a. En esta prova s’examinarà de totes les
competències del currículum. En atenció a la realitat de l’alumne/a, el professor/a podrà substituir esta prova per propostes alternatives, com la realització d’un treball monogràfic.
Secció segona. Alumnes amb avaluacions negatives anteriors a l’avaluació final. Els alumnes que al llarg del curs siguen avaluats negativament en l’adquisició de les competències específiques de la matèria, podran rebre un Programa de Reforç Pedagògic i se’ls oferirà la possibilitat de ser reavaluats d’alguna de les següents maneres, en funció de la realitat de l’alumne i del criteri del seu professor:

➔ Mitjançant la reavaluació de les competències qualificades negativament en alguna de les dos primeres avaluacions del curs o en ambdues.
➔ Mitjançant la reavaluació de les competències adquirides al llarg de tot el curs amb caràcter previ a la sessió d’avaluació final.

Així mateix, com a instruments d’avaluació es podrà proposar, en atenció a les característiques concretes de l’alumne, els següents:
➔ Treball monogràfic en diferents suportes
➔ Prova escrita
➔ Exposició oral

Recuperació en convocatòria extraordinària

En el cas específic de les avaluacions extraordinàries per a Primer i Segon de Batxillerat:

Els exàmens de recuperació es puntuaran sobre 10 punts en un únic examen, seguint els criteris establits pel professor/a assegurant la coherència amb els objectius curriculars recollits en la proposta pedagògica i la programació d’aula.