SUBVENCIONS FP DUAL AAPP/FCT/DESPLAÇAMENT alumnat 23-24

SOL·LICITUDS DEL 23 DE MAIG AL 5 DE JUNY 2024 INCLOSOS

RESOLUCIÓ EN LA WEB DE CONSELLERIA

Esta actuació està cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Fons Social Europeu Plus (FSE+) Comunitat Valenciana 2021-2027.

L’alumnat MATRICULAT EN EL CENTRE, i amb assistència efectiva este any acadèmic 2023-24, podrà optar a les subvencions per una de les modalitats indicades a baix.

Es presentarà una ÚNICA SOL·LICITUD per cada persona, en la modalitat que considere més beneficiosa al seu interés.

Presentar la sol·licitud, juntament amb documentació justificativa si és el cas, de manera PRESENCIAL en la secretaria del centre, P1 Residència 1.

Formulari de domiciliació bancària

NOTA: Segons la Resolució de Subvencions, per a la determinació de les distàncies s’utilitzarà la calculadora de la Comissió Europea per a les mobilitats d’Erasmus.

MODALITAT D’FP DUAL EN ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

MODALITAT DE FORMACIÓ EN EMPRESES

MODALDAD DE DESPLAÇAMENT

  • Cursar els estudis d’FP en un centre docent allunyat de la residència habitual almenys 14 km.
  • Com a residència habitual s’entendrà la que conste en ITACA, llevat que l’alumnat acredite una diferent.
  • En el cas d’alumnat que, durant el curs acadèmic, residisca fora del seu domicili habitual o familiar per raons de proximitat al centre docent, haurà d’acreditar fefaentment tal circumstància mitjançant contracte de lloguer, juntament amb gastos de residència i certificat d’empadronament superior a tres mesos de validesa. En estos casos, a l’efecte de baremació, es considerarà la distància entre el domicili habitual o familiar en el qual residisca fora del període acadèmic, i el centre docent.
  • Sol·licitud modalitat Desplaçament.

LLISTATS PROVISIONALS SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES

Es tracta de llistats de sol·licituds admeses i excloses segons les disposicions normatives: Orde i Resolució. NO es tracta de les persones que són finalment beneficiàries de les subvencions.

Posteriorment és la Conselleria qui assigna o no les subvencions a les sol·licituds admeses. Quan ens arribe la resolució de persones beneficiàries de les subvencions es publicarà en la web.

Reclamacions als llistats provisionals del 17 al 19 de juny inclosos, mitjançant INSTÀNCIA GENERAL entregada de manera PRESENCIAL en la secretaria del centre (pot ser entregada per persona convenientment autoritzada).

Sol·licituds Provisionals Admeses Modalitat FP Dual en Administracions Públiques

Sol·licituds Provisionals Admeses Modalitat de Formació en Empreses

Sol·licituds Provisionals Admeses Modalitat de Desplaçament

Sol·licituds Provisionals Excloses (relació de motius a l’interior)