Elaboració del Pla Digital de Centre

Per a l’elaboració del PDC pots emprar les plantilles, documentació complementària i models d’exemple que es faciliten a continuació:

Plantilla PDC

Documentació complementaria

Guia de elaboració

Misió, visió i valors

Procés del PDC

SELFIE

Pla d’actuació


Exemples de models PDC

Ed. infantil

CEIP

IES

FPA

EOI

Conservatori

CIPFP

CEE