Aquesta formació està emmarcada dins de les actuacions que la SDGFP està realitzant per al desenvolupament del projecte Pla Digital Educatiu (PDE), dirigida als equips impulsors del PDC, i que atén als objectius següents:  

  1. Valorar les implicacions que per a les organitzacions escolars tenen la introducció de la tecnologia i la importància de desenvolupar una cultura digital. 
  2. Identificar mitjançant l’autodiagnòstic amb l’eina SELFIE les claus per a formular un pla d’acció i fixar prioritats. 
  3. Determinar els principis per a l’ensenyament i l’aprenentatge des del punt de vista de la competència digital de l’alumnat. 
  4. Conéixer i valorar quines estratègies cal seguir en un pla de comunicació. 
  5. Dissenyar un Pla Digital de Centre per a la planificació de l’estratègia digital d’una organització educativa. 
  6. Fonamentar aspectes relacionats amb els drets d’autoria, la seguretat i el tractament de dades en centres educatius. 
  7. Mostrar els diferents espais i eines web corporatives a la disposició del professorat i dels centres educatius.

1a SESSIÓ

Tractament i protecció de dades

A través d’aquesta xarrada coneixerem els conceptes i la terminologia bàsica sobre protecció de dades, la normativa vigent i la seua concreció en el dia a dia dels centres educatius.
S’abordaran aspectes sobre els drets i el tractament de dades d’alumnat, professorat i altres estaments que ens ajudaran en una primera reflexió sobre la situació del nostre centre sobre aquest tema.

 Presentació en PDF

  Vídeo


Ús de l’eina SELFIE

Aquesta xarrada pretén ser una aproximació a SELFIE, eina creada per la Comissió Europea que ens permetrà realitzar el diagnòstic del nostre centre.
Coneixerem la seua motivació, les principals característiques per a la seua posada en marxa en un centre educatiu i quin tipus de resultats s’obtenen, així com la seua aplicació per al desenvolupament del pla d’actuació del nostre Pla Digital de Centre.

  Presentació en PDF

  Vídeo

2a SESSIÓ

Pla Digital de Centre (Presentació 1)

De manera detallada i durant les dues presentacions,​ definirem què és el Pla Digital de Centre, en què consisteix i per què és necessari el seu desenvolupament com a eix de l’estratègia digital del centre educatiu. Per a fer-ho, necessitem conéixer quina n’és l’estructura general, així com diferents estratègies per al seu disseny, implementació i avaluació.

 Presentació en PDF

  Vídeo


Pla Digital de Centre (Presentació 2)

 Presentació en PDF

  Vídeo

3a SESSIÓ

L’impacte de la tecnologia en la dimensió pedagògica del centre educatiu

Com integrar d’una manera senzilla i efectiva les estratègies digitals en els processos pedagògics del nostre centre? En aquesta xarrada coneixerem principis i propostes que ens oferisquen un punt de partida per a la reflexió sobre la situació actual i futura del nostre centre. A més, aprofundirem en la competència digital de l’alumnat com un dels eixos principals per a aquesta reflexió.
 
D’altra banda, s’abordarà la manera de recollir aquestes estratègies en el nostre Pla Digital de Centre.
 

 Presentació en PDF

  Vídeo


Pla de comunicació

Actualment ens trobem en l’última fase del procés de migració del  web de centre des de la plataforma Mestre@casa cap a Portal.edu, entorn web corporatiu. Aquest canvi dona lloc a una reflexió i a una revisió del Pla de comunicació del centre.
 
En aquesta xarrada es plantejarà la necessitat d’un Pla de comunicació, s’aportaran suggeriments per a la seua elaboració i es revisaran les implicacions legals que hem de tindre en compte.
 
De la mateixa manera, s’abordarà com construir i gestionar la identitat digital del nostre centre, definint les actuacions, els objectius, el públic i les eines a utilitzar.
 

En una societat com l’actual, el Pla de comunicació de centre ha d’estar integrat dins de les estratègies definides en el nostre Pla Digital de Centre (PDC) com a pilar per a la consecució dels objectius proposats.

 Presentació en PDF

  Vídeo

4a SESSIÓ

La competència digital d’una organització educativa

La finalitat primordial d’un centre educatiu és promoure l’aprenentatge, no sols de l’alumnat sinó de la mateixa organització. Açò últim s’aconsegueix mitjançant la reflexió i l’experiència adquirida a través de les relacions que s’estableixen amb l’entorn.

Amb aquesta xarrada s’aborda què significa que un centre educatiu siga una organització que aprén i quines són les claus d’aquest procediment. A través del Marc DigCompOrg, veurem els diferents processos que donen lloc a aquests aprenentatges i la seua implicació en el disseny del Pla Digital de Centre, entés com a principal instrument per a recollir les estratègies que un centre educatiu ha de posar en marxa per a la seua digitalització.

Així mateix, es tractarà el paper de la tecnologia en l’àmbit escolar, es reflexionarà sobre com hauria d’actuar un equip directiu per a promoure la competència digital en la seua organització, i sobre la importància del desenvolupament professional docent i de la gestió de la infraestructura digital. Tots aquests aspectes són fonamentals per a elaborar el PDC.

 

 Presentació en PDF

  Vídeo


Drets d’autoria

Durant el nostre treball diari en un centre educatiu utilitzem una gran quantitat de recursos, tant de creació pròpia com realitzats per terceres persones. En aquesta xarrada s’explicaran els principis que han de guiar, respecte als drets d’autoria, l’ús i la creació d’aquests continguts.

A través d’exemples d’ús del nostre dia a dia, explicarem la normativa que regula la propietat intel·lectual, els tipus de drets existents, les excepcions i les limitacions que tenim a les nostres aules. Això ens ajudarà a reflexionar sobre si és necessari incloure aquesta temàtica en el desenvolupament del nostre PDC.

 Presentació en PDF

  Vídeo

5a SESSIÓ

Eines corporatives

En aquesta sessió s’exposaran els diferents espais corporatius que tenim a l’abast per a desenvolupar les nostres funcions docents. Es presentarà Aules com a plataforma educativa de centre i com a espai per a la coordinació docent; es tractarà la plataforma de gestió de la pàgina web de centre; i es parlarà dels CDC (Centres Digitals Col·laboratius) i de les plataformes a les quals tenen accés els seus integrants.

Conéixer l’existència d’aquestes eines i les seues funcionalitats ens ajudarà a aconseguir els objectius plantejats en el nostre PDC.

 Presentació 1 en PDF

  Vídeo 1

  Presentació 2 en PDF

  Vídeo 2