Ajuda

En aquesta secció podeu trobar temes d’ajuda, com ara, un formulari de consultes, el nomenclàtor del projecte i les preguntes més freqüents que vos ajudaran a resoldre els dubtes que tingueu sobre el Pla Digital Educatiu.

Preguntes freqüents

Què és el Pla Digital Educatiu (PDE)?

El Pla Digital Educatiu (PDE) és un projecte de transformació digital de l’educació que sorgeix de les polítiques de millora de l’educació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). El PDE es vehicula a través de dos programes:

 1. El Programa de Cooperació Territorial (PCT) per a la Digitalització del Sistema Educatiu (#EcoDigEdu).
 2. El Programa de Cooperació Territorial (PCT) per a la Millora de la Competència Digital Educativa (#CompDigEdu).

Què és #EcoDigEdu?

El Pla de Digitalització i Competències Digitals de l’Ecosistema Educatiu (#EcoDigEdu) se centra en actuacions orientades a la dotació de mitjans digitals en els centres d’ensenyament i la reducció de la bretxa digital de l’alumnat. Aborda la millora de les dotacions digitals de les aules dels centres educatius i proporciona capacitació tècnica als docents.

Les actuacions seran les següents:

 • Dotació de dispositius portàtils per a la reducció de la bretxa digital d’accés per part de l’alumnat.
 • Instal·lació i manteniment d’aules digitals interactives en centres educatius.
 • Capacitació tècnica del professorat en el funcionament de les dotacions que reben els centres educatius.

Què és #CompDigEdu?

El Pla per a la Millora de Competència Digital Educativa (#CompDigEdu) estableix dues prioritats: fomentar el desenvolupament d’un ecosistema educatiu digital d’alt rendiment i perfeccionar les competències i capacitats digitals per a la transformació digital.

Les actuacions seran les següents:

 • Creació d’una xarxa de responsables de #CompDigEdu.
 • Impuls de la competència digital dels centres educatius: Pla Digital de Centre.
 • Formació per a la millora de la competència digital docent.

Què és el PDC?  

El PDC (Pla Digital de Centre) és un instrument que afavorirà i impulsarà l’ús dels mitjans digitals tant en els processos d’ensenyament-aprenentatge com en la gestió i comunicació del centre, amb l’objectiu final de contribuir al desenvolupament integral de l’alumnat. Aquest instrument formarà part del projecte educatiu de centre (PEC), el projecte de direcció i la programació general anual (PGA).

Pla Digital de Centre (intef.es)

Què és SELFIE?

SELFIE és una eina gratuïta desenvolupada per la Unió Europea, personalitzable i fàcil d’usar, que pretén ajudar els centres educatius a avaluar el punt en què es troben en relació amb l’aprenentatge en l’era digital.

Pàgina oficial SELFIE

Com realitze el diagnòstic del meu centre? 

Has d’accedir al web oficial de SELFIE, crear un usuari de centre i seguir les instruccions per a generar enllaços als qüestionaris per a diferents perfils. També comptaràs amb l’acompanyament del teu assessor o assessora PDC de referència.

Podré veure els resultats de l’anàlisi del meu centre? 

Sí. En acabar el termini per a omplir els qüestionaris, la persona coordinadora del PDC en el centre disposarà d’una completa estadística de les respostes de cadascun dels perfils.

Hi haurà formació específica per a realitzar el PDC?

Està prevista una formació per a les persones que coordinen el procés en cada centre, que comptaran, a més, amb el suport del seu assessor de referència.

On puc trobar la normativa?

BOE del 23 de setembre de 2021: Resolució de 10 de setembre de 2021, de la Secretaria de Estat d’Educació, per la qual es publica l’Acord de la Conferència Sectorial d’Educació de 21 de juliol de 2021, del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

Com afecta el Pla Digital de Centre (PDC) al projecte educatiu de centre (PEC)?

El Pla Digital de Centre s’entén com un instrument que ha d’afavorir i impulsar l’ús dels mitjans digitals tant en els processos d’ensenyament-aprenentatge com en la resta de processos de gestió del centre, amb l’objectiu últim de contribuir al desenvolupament integral de l’alumnat. Per això, ha de ser un instrument que s’integre en el projecte educatiu, en el projecte de direcció i en la programació general.

Pla Digital de Centre (intef.es)

Per què és útil elaborar el PDC? 

Segons l’article 121 de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, el projecte educatiu de centre ha de recollir l’estratègia digital de centre. A la Comunitat Valenciana aquesta estratègia s’articula a través del PDE (Pla Digital Educatiu).

Hem d’entendre el Pla Digital Educatiu com una oportunitat per a rebre suport, orientació i assessorament per a la millora de la competència digital del personal docent i dels centres educatius.

Qui ens ajudarà en aquest projecte?

Per a l’elaboració, posada en marxa i avaluació d’aquest pla, el centre comptarà amb l’ajuda de la SDGFP a través de les assessories del Pla Digital de Centre, les funcions del qual són orientar, acompanyar i formar durant tot aquest procés. Amb la transformació digital, el centre assolirà una notable millora organitzativa i pedagògica.

El PDE, en el marc del #CompDigEdu, compta amb un total de 108 assessors i assessores per a orientar, acompanyar i formar el professorat al llarg del curs 2021-22, els quals també ajudaran els centres en l’elaboració del PDC.

Durant el curs 2022-23 aquesta xifra s’ampliarà fins als 502 assessors, que contribuiran a la implementació i avaluació dels PDC.

Qui ha d’elaborar el PDC?

Cada centre constituirà el seu propi equip impulsor, format per un representant de l’equip directiu, la persona responsable del #CompDigEdu al centre i la persona responsable de les TIC.

El responsable del #CompDigEdu en el centre coordinarà les accions que es duguen a terme en l’elaboració i/o revisió del Pla Digital del centre.

L’equip impulsor, al llarg de tot el procés, tindrà el recolzament i la col·laboració de l’assessoria PDC assignada al centre.

Enllaç al BOE

El meu centre ja compta amb un pla TIC, necessitem fer el PDC?

Sí, si el centre ja disposa d’un pla TIC, es veurà reflectit en el diagnòstic del centre. El PDC parteix d’una anàlisi prèvia de la situació de les TIC en el centre, realitzat amb l’ajuda de l’eina SELFIE, i proposa accions que:

 • Milloraran la competència digital de l’alumnat i del professorat, així com la digitalització dels centres educatius.
 • Promouran la creació de recursos educatius oberts (REA) en format digital.
 • Impulsaran les metodologies actives i competències digitals avançades.

Aquestes accions es plasmaran en un document, el PDC, que ha de tindre un format adaptat a la normativa de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Què aporta el PDC al nostre centre?

El PDC fomentarà la comunicació del centre tant internament, amb la regulació de les normes de gestió i ús de les tecnologies, com amb l’entorn social, ja que afavorirà la relació entre el professorat i la resta de la comunitat educativa.

El PDC contribuirà al fet que el centre siga més competent i estiga més preparat per a enfrontar-se als reptes actuals, la qual cosa comportarà una millora pedagògica.

Què aporta el PDC al procés d’ensenyament-aprenentatge?

El PDC contribueix a la millora de la competència digital docent i de l’alumnat. A més, amplia els recursos digitals que faciliten les metodologies actives i inclusives en la pràctica docent.