Objectius

L’elaboració i posada en marxa del Pla Digital Educatiu té la finalitat de:

Els objectius d’aquest pla es poden resumir en:

  • Millorar el desenvolupament de la competència digital de l’alumnat i el professorat.
  • Optimitzar les capacitats en l’ús de tecnologies digitals en l’aprenentatge. 
  • Transformar els centres educatius en organitzacions digitalment competents. 

Aquestes fites generals es concreten més específicament en dos grans blocs: 

#CompDigEdu

Aconseguir que tots els centres disposen d’un Pla Digital integrat en el seu Projecte Educatiu que estructure les estratègies organitzatives i acadèmiques realitzades de forma col·lectiva per a la transformació del centre en una organització educativa digitalment competent.

Facilitar la millora de la competència digital del professorat i dels equips responsables del Pla Digital de Centre. La denominació d’aquests nivells és genèrica i serà concretada o substituïda per la que s’establisca en el marc actualitzat.

Certificar el grau de competència digital del professorat.

#EcoDigEdu

Millorar la dotació dels centres educatius per a donar resposta a les necessitats educatives de l’alumnat a través de mitjans digitals.

Millorar l’accés de l’alumnat de sectors vulnerables a dispositius mòbils que faciliten la continuïtat del seu procés d’aprenentatge amb majors garanties.

Generalitzar l’accés a mitjans suficients en totes les aules, que permeten els processos d’ensenyament i aprenentatge per a un desenvolupament competencial d’acord amb les necessitats de la societat del segle XXI.

Proporcionar als centres educatius un marc adequat pel que fa a mitjans digitals, que els facilite el disseny i desenvolupament d’un pla digital de centre personalitzat i adequat a la seua comunitat escolar.

Proporcionar una capacitació tècnica adequada dirigida al professorat que li permeta conèixer i familiaritzar-se amb el funcionament de les dotacions tecnològiques que es reben al seu centre educatiu.

Reduir la bretxa digital d’ús i accés per a promoure la igualtat d’oportunitats en l’educació.

Facilitar el desenvolupament de les tasques diàries d’ensenyament i aprenentatge des de qualsevol ubicació, atenent a situacions d’ensenyament presencial, a distància i mixt.