Competència digital docent

L’entorn digital és el nou espai en què les persones vivim, aprenem, ens relacionem i gaudim del temps lliure, entre altres coses. Per això, és fonamental que els professionals de l’educació coneguen les recomanacions europees relatives a les competències clau per a l’aprenentatge permanent, ja que el desenvolupament de la competència digital no és només el domini dels dispositius i aplicacions, sinó la responsabilitat de fer-ne un ús pedagògic. Aquest enfocament aposta per la inclusió, de manera que les tecnologies digitals siguen accessibles a tot l’alumnat. A més, fomenta el treball col·laboratiu, el respecte a les persones i el medi ambient, i l’ús responsable, crític i segur de la tecnologia. Així mateix, vetla per la preservació de la intimitat personal i sociofamiliar, i per la protecció de dades personals, entre d’altres.  

En consonància amb les necessitats de la societat en general, i de l’educació en particular, els docents han d’adquirir un conjunt cada vegada més ampli de competències i estratègies per a adaptar-se a les noves ferramentes pedagògiques que l’era digital ofereix. Aquesta situació justifica la necessitat d’un document com el Marc de Referència de la Competència Digital Docent (DigCompEdu), que serveix de guia en el procés d’adquisició d’aquestes noves competències.

Marc de Referència de la Competència Digital Docent

El Marc de Referència de la Competència Digital Docent (MRCDD), és un document guia que adapta al context espanyol el Marc Europeu per a la Competència Digital dels Educadors (DigCompEdu). Elaborat i publicat pel Centre Comú d’Investigació (Joint Research Centre, JRC) de la Comissió Europea i traduït
a l’espanyol
per l’Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació del Professorat (INTEF).

El document  DigCompEdu proporciona un enfocament comú als professionals educatius de tots els nivells, des de l’educació infantil fins a l’educació superior i d’adults, incloent-hi la formació general i professional, l’atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i qualsevol altre context d’aprenentatge no formal.

El propòsit del document MRCDD és determinar quines competències digitals ha d’adquirir i desenvolupar qualsevol docent que impartisca ensenyaments regulats en la Llei orgànica d’educació (LOE), independentment de l’àrea, matèria, etapa o tipus d’ensenyament, per a millorar l’exercici de la seua professió en relació amb les diferents àrees que estableix aquest marc.

Cal destacar que, en la reunió de la Conferència Sectorial d’Educació del 30 de març de 2022, totes les Comunitats Autònomes aprovaren l’Acord d’adaptar el marc de referència de la competència digital docent, aprovat el 14 de maig de 2020, per a adequar-lo a l’evolució de les tecnologies digitals i a l’ús educatiu que se’n fa. Aquest Acord s’oficialitza a través de la Resolució del 4 de maig de 2022, de la Direcció General d’Avaluació i Cooperació Territorial, per la qual es publica l’Acord de la Conferència Sectorial d’Educació sobre l’actualització del marc de referència de la competència digital docent.

Perquè els centres educatius puguen reconéixer i certificar la competència digital, s’hauran de complir uns requisits i seguir uns criteris que es troben recollits en la Resolució de l’1 de juliol de 2022, de la Direcció General d’Avaluació i Cooperació Territorial, per la qual es publica l’Acord de la Conferència Sectorial d’Educació sobre la certificació, acreditació i reconeixement de la competència digital docent.

Competències digitals

El MRCDD estructura les competències digitals docents en sis àrees i estableix un nivell progressiu de desenvolupament i autonomia que comença en el nivell bàsic A1 i continua fins al nivell avançat C2. 

Les àrees competencials tracten els aspectes següents: 

  • L’Àrea 1 està dedicada al compromís professional. 
  • L’Àrea 2 es refereix a la creació, gestió i distribució de recursos digitals. 
  • L’Àrea 3 afronta el procés d’ensenyament-aprenentatge. 
  • L’Àrea 4 aborda l’ús de l’avaluació i la retroalimentació en l’ensenyament-aprenentatge. 
  • L’Àrea 5 tracta sobre l’empoderament de l’alumnat. 
  • L’Àrea 6 detalla el procés de desenvolupament de la competència digital de l’alumnat. 

Si voleu saber-ne més, punxeu damunt l’àrea sobre la qual desitgeu aprofundir: