SOL·LICITUD/RECOLLIDA TÍTOLS

Informació

El Títol és un document oficial que acredita que s'han superat els estudis corresponents. Es pot sol·licitar la seua emissió a partir del moment que es té la certesa que s'ha titulat. El tutor o la tutora, us indicarà aquest fet, només en aquest cas es podrà iniciar el procediment.

Els títols d’ESO i d'FP Bàsica  NO  se sol·liciten, la resta de títols (Batxiller, cicles formatius mitjà i superior) cal sol·licitar-los.

Tots els títols es recullen quan us arribe una carta de l'IES Laurona, al vostre domicili amb l'avís per tal de recollir-lo, serà aproximadament al cap de dos anys i mig. Si canvieu de domicili o per qualsevol motiu no us arriba la carta, poseu-vos en contacte amb la secretaria del centre.

El procés de sol·licitud serà el següent:

1r Omplir i pagar en el banc la taxa 046 per a expedició de títols.

Enllaç a la taxa 046:    http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=titulos

2n Presentar a la secretaria del centre:

–  Fotocopia del DNI per les dues cares, sense retallar.

– Justificant del pagament de la taxa 046.

– L'alumnat amb taxa reduïda o exempta per alguna de les causes indicades, haurà d'acreditar-ho amb els corresponents documents en vigor, presentant fotocòpia de la documentació que dóna lloc a la bonificació o exempció de taxes (carnet de família nombrosa, certificació de discapacitat, etc).