ORIENTACIÓ

El Departament d'Orientació de l'institut pot ajudar-te en diferents aspectes relacionats amb la teua activitat com a estudiant. D'altra banda, podem proporcionar-te informació sobre diverses opcions acadèmiques, professionals i personals, tenint en compte les teues necessitats i interessos. A més, en cadascun dels apartats d'aquest blog, anirem introduint informació que puga ser-vos útil des de diferents apartats (acadèmica, professional, oci i temps lliure, beques)

Les orientadores educatives, assessoren la comunitat educativa (família, alumne i professors); avaluen a l'alumnat per a detectar necessitats educatives, segueixen el compliment del Pla d'Atenció a la Diversitat, el pla de Convivència; el Pla d'Acció Tutorial i del Pla d'Orientació Acadèmica i Professional.

Les mestres de pedagogia terapèutica, i s'encarreguen d'atendre l'alumnat amb necessitats educatives especials.

Les intèrprets de llengua de signes, són un pont de comunicació entre alumnat sord i el professorat dins de l'aula i en les activitats que es realitzen en el centre, així com les excursions i visites.

Orientación