Projecte d’Escacs Inclusius

El projecte consisteix en la promoció de la pràctica dels escacs plantejant tres eixos diferenciats de l'acció:

El primer eix, dirigit a l'alumnat de l'ESO del Centre perquè conega les regles del joc i adquirisca un nivell de coneixement vàlid per al correcte desenvolupament de les partides. Això es concreta en la implantació d'una assignatura optativa per a l'ensenyament dels escacs en els cursos de 1r ESO i 2 de l'ESO. El primer any seria d'introducció i el 2n curs de consolidació dels coneixements adquirits. La finalitat és que els alumnes aconseguisquen les destreses necessàries per a la seua praxi adequada.

El segon eix consisteix en la implantació d'un taller d'escacs d'una hora setmanal que s'oferirà a la resta d'estudiants centre i que centrarà la seua acció a atendre la diversitat funcional i cultural dels seus participants. En particular s'oferirà el serveis de traducció de la llengua dels signes a l'alumnat amb hipoacúsia que s'inscriga.

El tercer eix és el que tractarà de motivar la participació i la pràctica dels escacs mitjançant la organització de concursos, esdeveniments i exhibicions, campionats,promoció d'escacs durant el temps de pati i activitats amb altres centres.

1634902827627
1634902827634